SFS 2019:320 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:366) om handel med läkemedel / SFS 2019:320 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
SFS2019-320.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:366) om handel
med läkemedel2

dels att 3 kap. 3 a § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 3 kap. 3 b och 3 c §§ ska betecknas 3 kap. 3 a och

3 b §§,

dels att 1 kap. 5 §, 2 kap. 6 §, 3 kap. 3 §, den nya 3 kap. 3 a §, 3 kap. 5 §,

4 kap. 2 § och 7 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

1 kap.
5 §
3 Bestämmelser om

1. information, marknadsföring, förordnande och utlämnande av läke-

medel finns i läkemedelslagen (2015:315),

2. säkerhetsdetaljer finns i kommissionens delegerade förordning (EU)

2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmel-
ser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläke-
medel,

3. detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljnings-

ställen än öppenvårdsapotek finns i lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel, och

4. narkotiska läkemedel finns, förutom i denna lag, även i lagen

(1992:860) om kontroll av narkotika.

2 kap.
6 §
4 Den som har tillstånd enligt 1 § att bedriva detaljhandel med läke-
medel till konsument ska

1. ha lokalen bemannad med en eller flera farmaceuter under öppethållan-

det,

2. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål och

säkerställa att de delar av lokalerna där information och rådgivning om läke-
medel, utbyte av läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård lämnas är
utformade så att konsumentens integritet skyddas,

1 Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235.

2 Senaste lydelse av

3 kap. 3 a § 2015:329 (jfr 2016:133)

3 kap. 3 c § 2013:519.

3 Senaste lydelse 2016:529.

4 Senaste lydelse 2018:1107.

SFS

2019:320

Publicerad
den

29 maj 2019

background image

2

SFS

3. tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel, och samtliga förordnade

varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. så
snart det kan ske,

4. ha en läkemedelsansvarig för apoteket som ska ha det inflytande över

verksamheten som krävs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina upp-
gifter,

5. vid expediering av en förskrivning lämna de uppgifter som anges i 8 §

lagen (1996:1156) om receptregister till E-hälsomyndigheten,

6. ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till

uppgifter hos E-hälsomyndigheten,

7. till E-hälsomyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att

myndigheten ska kunna föra statistik över detaljhandeln,

8. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanter-

ingen i övrigt och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egen-
kontrollprogram,

9. på begäran utfärda intyg enligt 3 a § lagen (1992:860) om kontroll av

narkotika,

10. på begäran erbjuda konsumenter delbetalning av läkemedel och varor

som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

11. tillhandahålla individuell och producentoberoende information och

rådgivning om läkemedel, utbyte av läkemedel, läkemedelsanvändning och
egenvård till konsumenter samt se till att informationen och rådgivningen
endast lämnas av personal med tillräcklig kompetens för uppgiften,

12. ha ett för Läkemedelsverket registrerat varumärke för öppenvårds-

apotek väl synligt på apoteket,

13. i de fall tillståndshavaren inte direkt kan tillhandahålla ett läkemedel

eller en vara som avses i 3, informera konsumenten om på vilket eller vilka
öppenvårdsapotek läkemedlet eller varan finns för försäljning, och

14. uppfylla de krav avseende säkerhetsdetaljer som följer av kommis-

sionens delegerade förordning (EU) 2016/161.

3 kap.


3 §5 Den som bedriver partihandel med läkemedel enligt 1 § ska

1. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål,
2. till E-hälsomyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att

myndigheten ska kunna föra statistik över partihandeln,

3. dokumentera hanteringen av läkemedlen på sådant sätt att de kan

spåras,

4. till sitt förfogande ha en sakkunnig som ska se till att kraven på läke-

medlens säkerhet och kvalitet är uppfyllda,

5. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över partihandeln och hante-

ringen i övrigt och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egen-
kontrollprogram,

6. till öppenvårdsapoteken leverera de läkemedel som omfattas av till-

ståndet så snart det kan ske,

7. distribuera endast läkemedel som får säljas enligt 5 kap. 1 § läke-

medelslagen (2015:315) eller utgör prövningsläkemedel enligt 2 kap. 1 §
samma lag,

8. anskaffa läkemedel endast från den som får bedriva partihandel med

läkemedel och som bedriver sådan handel i enlighet med god distributions-
sed,

5 Senaste lydelse 2018:1106.

2019:320

background image

3

SFS

9. anskaffa läkemedel från den som förmedlar humanläkemedel endast

om förmedlingen sker i enlighet med 3 a kap.,

10. leverera läkemedel endast till den som har tillstånd till partihandel

eller detaljhandel med läkemedel eller har anmält detaljhandel med vissa
receptfria läkemedel,

11. omedelbart underrätta Läkemedelsverket och i förekommande fall

innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet vid mottagande
av eller erbjudande om humanläkemedel som tillståndshavaren bedömer är
eller kan vara förfalskade,

12. från öppenvårdsapoteken ta emot läkemedel i retur enligt 3 b kap.,
13. uppfylla de krav avseende säkerhetsdetaljer som följer av kommis-

sionens delegerade förordning (EU) 2016/161, och

14. även i övrigt följa god distributionssed.

3 a §6 Vad som anges i 3 § 2, 7 och 10 gäller inte vid partihandel med
humanläkemedel till en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. Vad som anges i 3 § 8 gäller inte när ett humanläkemedel tas emot
direkt, utan att importeras, från samma område. Vad som anges i 3 § 6 gäller
utöver den som har beviljats tillstånd att bedriva partihandel endast den till-
verkare som också är innehavare av godkännandet för försäljning för de
läkemedel som partihandeln avser.

Vad som anges i 3 § gäller inte vid partihandel med veterinärmedicinska

läkemedel till en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller när ett veterinärmedicinskt läkemedel tas emot direkt, utan att impor-
teras, från samma område.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. utformning av sådana lokaler som avses i 3 § 1,
2. vilken dokumentation som krävs enligt 3 § 3,
3. vilken kompetens och erfarenhet som den sakkunnige enligt 3 § 4 ska

ha,

4. egenkontroll enligt 3 § 5,
5. inom vilken tid leverans enligt 3 § 6 ska ske, och
6. säkerhetsdetaljer enligt artiklarna 23 och 26.3 i kommissionens dele-

gerade förordning (EU) 2016/161.

4 kap.


2 §7 Den som bedriver detaljhandel enligt 1 § ska till E-hälsomyndigheten
lämna de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra
statistik över detaljhandeln.

7 kap.


1 § Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag, kom-
missionens delegerade förordning (EU) 2016/161 och de föreskrifter och
villkor som har meddelats i anslutning till lagen.

3 § Läkemedelsverket får meddela de förelägganden och förbud som be-
hövs för att denna lag, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161
och föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen ska
efterlevas.

6 Senaste lydelse av tidigare 3 b § 2013:39 (jfr 2016:133).

7 Senaste lydelse 2015:332 (jfr 2016:133).

2019:320

background image

4

SFS

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

2019:320

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.