SFS 1999:45 Lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:366) om handel med läkemedel / SFS 1999:45 Lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
990045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1152) om handel med
läkemedel m.m.;

utfärdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 § lagen (1996:1152) om handel

med läkemedel m.m. skall ha följande lydelse.

11 §

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 3, 4 eller 5 § el-

ler innehar läkemedel i uppenbart syfte att olovligen sälja dem

döms till bö-

ter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff enligt
brottsbalken.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
Om en uppsåtlig gärning som avses i första stycket har begåtts yrkesmäs-

sigt, avsett betydande mängd eller värde eller annars varit av särskilt farlig
art, döms till fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rksr. 1998/99:139.

SFS 1999:45

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.