SFS 2006:256 Lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:366) om handel med läkemedel / SFS 2006:256 Lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
060256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1152) om handel med
läkemedel m.m.;

utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 7 §§ lagen (1996:1152) om

handel med läkemedel m.m. skall ha följande lydelse.

4 §

Detaljhandel med följande varor får, om inte annat följer av denna lag,

bedrivas endast av staten eller av juridisk person i vilken staten har ett be-
stämmande inflytande:

1. läkemedel eller varor som godkänts för försäljning eller omfattas av ett

erkännande av ett godkännande enligt 5 § första stycket läkemedelslagen
(1992:859),

2. läkemedel för vilka tillstånd till försäljning lämnats enligt 5 § tredje

stycket läkemedelslagen, och

3. läkemedel som godkänts för försäljning enligt Europaparlaments och

rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av
gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkeme-
del och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk
läkemedelsmyndighet

2.

Regeringen bestämmer av vem och på vilka villkor sådan handel får be-

drivas.

Detaljhandel med godkända naturläkemedel och läkemedel som är god-

kända som vissa utvärtes läkemedel får bedrivas även av annan. Vid tillämp-
ning av första stycket skall ett läkemedel som registrerats enligt läkemedels-
lagen inte anses som godkänt för försäljning.

7 §

Bestämmelser om information, marknadsföring, förordnande och ut-

lämnande finns i läkemedelslagen (1992:859).

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.
2. Växtbaserade läkemedel, som den 30 april 2006 är godkända som

naturläkemedel och som efter ansökan godkänts som läkemedel enligt läke-
medelslagen (1992:859) skall, om det är fråga om läkemedel med samma
styrkor, doseringar och indikationer som avsågs i beslutet om godkännande
som naturläkemedel, utan hinder av bestämmelserna i 4 § få säljas av annan

1 Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198.

2 EUT L 136, 30.04.2004, s. 1, (Celex 32004R0726).

SFS 2006:256

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

2

SFS 2006:256

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

än staten eller en juridisk person i vilken staten äger ett bestämmande infly-
tande fram till och med den 30 april 2009.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.