SFS 2010:1324 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:366) om handel med läkemedel / SFS 2010:1324 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
101324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:366) om handel med
läkemedel;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om

handel med läkemedel m.m. ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Endast den som har fått Läkemedelsverkets tillstånd får bedriva detalj-

handel med läkemedel till konsument med sådana läkemedel

1. som godkänts för försäljning eller omfattas av ett erkännande av ett

godkännande enligt 5 § första stycket läkemedelslagen (1992:859),

2. som enligt 5 § första stycket läkemedelslagen får säljas utan god-

kännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registre-
ring,

3. för vilka tillstånd till försäljning lämnats enligt 5 § tredje stycket läke-

medelslagen, eller

4. som godkänts för försäljning av Europeiska kommissionen eller Euro-

peiska unionens råd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

SFS 2010:1324

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.