SFS 2014:120 Lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

140120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel;

utfärdad den 13 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2009:730) om handel

med vissa receptfria läkemedel ska införas två nya paragrafer, 21 a och
21 b §§, av följande lydelse.

21 a §

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som

säljer läkemedel om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har upp-
nått den ålder som anges i 12 §, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid
ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg

om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp
underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

21 b §

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för

Läkemedelsverket att meddela förelägganden eller förbud enligt 19 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om genomförandet av kontrollköp.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164.

SFS 2014:120

Utkom från trycket
den 25 mars 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.