SFS 2013:636 Lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser / SFS 2013:636 Lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
130636.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av
vissa hälsofarliga missbrukssubstanser;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13, 22 och 23 §§ lagen (2011:111)

om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser ska ha följande ly-
delse.

13 §

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket ska yttra sig inom viss

tid i frågan om substansen är av sådant slag som anges i 2 §, om åklagaren be-
gär det.

22 §

När Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket ska yttra sig enligt

13 §, ska myndigheten så snart det kan ske ta ställning till om det finns skäl
att hos regeringen ansöka om att substansen förklaras som narkotika eller
hälsofarlig vara.

23 §

Om Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket har yttrat sig enligt

13 §, ska myndigheten skyndsamt underrätta åklagaren om ändrade förhållan-
den som kan påverka ett beslut enligt denna lag.

Har åklagaren underrättats enligt första stycket och är ärendet föremål för

domstolsprövning, ska åklagaren skyndsamt överlämna en kopia av under-
rättelsen till domstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

SFS 2013:636

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.