SFS 2014:653 Lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser / SFS 2014:653 Lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
140653.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av
vissa hälsofarliga missbrukssubstanser;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:111) om för-

störande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

dels att i 7 och 14 §§ orden ⬝en polismyndighet⬝ ska bytas ut mot ⬝Polis-

myndigheten⬝,

dels att 5 § ska ha följande lydelse.

5 §

Om en polisman eller tulltjänsteman påträffar en substans och det skäli-

gen kan antas att ett beslut om förstörande av substansen kan komma att med-
delas enligt denna lag, får han eller hon besluta att omhänderta substansen i
avvaktan på åklagarens beslut.

Bestämmelserna i 16�25 och 27�30 §§ förvaltningslagen (1986:223) till-

lämpas inte på förfarandet hos Tullverket i frågor som gäller omhänder-
tagande i avvaktan på beslut om förstörande eller på förfarandet hos Polis-
myndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:653

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.