SFS 2019:957 Lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ

SFS2019-957.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och

säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2012:263) om kvalitets-
och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ ska ha följande
lydelse.

2 §2 I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven
betydelse.

Allvarlig avvikande händelse

Händelse som inträffar i något steg
i kedjan från donation till trans-
plantation och som kan

1. leda till överföring av en smitt-

sam sjukdom eller till döden,

2. vara livshotande eller invalidi-

serande eller medföra betydande
funktionsnedsättning för patienten,
eller

3. leda till eller förlänga sjukdom

eller behov av sjukhusvård.

Allvarlig biverkning

Icke avsedd reaktion, inbegripet
smittsam sjukdom, hos den levande
donatorn eller mottagaren som kan
ha samband med något steg i kedjan
från donation till transplantation,
och som

1. kan leda till döden eller till ett

livshotande eller invalidiserande
tillstånd,

2. medför betydande funktions-

nedsättning, eller

3. leder till eller förlänger sjuk-

dom eller behov av sjukhusvård.

Behörig myndighet eller delegerad
inrättning

De myndigheter eller inrättningar
som anges i den förteckning som
Europeiska kommissionen ska
förse medlemsstaterna med enligt

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2014:358.

SFS

2019:957

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:957

artikel 8 i kommissionens genom-
förandedirektiv 2012/25/EU av den
9 oktober 2012 om informations-
förfarandena för utbyte mellan
medlemsstater av mänskliga organ
avsedda för transplantation.

Organ

1. Differentierad del av män-

niskokroppen som består av olika
sorters vävnad och som upprätt-
håller sin struktur, kärlbildning och
förmåga att utveckla fysiologiska
funktioner med en betydande grad
av autonomi, eller

2. del av ett sådant organ som

avses i 1 och som är avsedd att
användas för samma syfte som hela
organet i människokroppen och
som uppfyller kraven för struktur
och kärlbildning.

Vårdgivare

Statlig myndighet, region och kom-
mun i fråga om sådan hälso- och
sjukvård som myndigheten, region-
en eller kommunen har ansvar för
samt annan juridisk person eller en-
skild näringsidkare som bedriver
hälso- och sjukvård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.