SFS 2013:637 Lag om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

130637.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:453) om register över
nationella vaccinationsprogram;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 3, 5, 9 och 13 §§ lagen

(2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram ska ha följande
lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Folkhälsomyn-

dighetens verksamhet när det gäller nationella vaccinationsprogram (vaccina-
tionsregistret).

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad

eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställ-
ning enligt särskilda kriterier.

3 §

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgif-

ter i Folkhälsomyndighetens verksamhet när det gäller nationella vaccina-
tionsprogram, om inte annat följer av denna lag eller av föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.

5 §

Folkhälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av

personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag.

9 §

Folkhälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning av behörig-

het för åtkomst till uppgifter i registret. Behörigheten ska begränsas till vad
som behövs för att den som tilldelats behörigheten ska kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter i registret.

13 §

Folkhälsomyndigheten ska se till att den enskilde får information om

personuppgiftsbehandlingen.

Informationen ska innehålla upplysningar om
1. vem som är personuppgiftsansvarig,
2. ändamålen med behandlingen,
3. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,

1 Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

SFS 2013:637

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:637

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna

och behandlingen,

5. rätten att ta del av uppgifterna enligt 26 § personuppgiftslagen

(1998:204),

6. rätten enligt 12 § till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,
7. rätten enligt 12 § till skadestånd vid behandling av personuppgifter i

strid med denna lag,

8. vad som gäller i fråga om sökbegrepp,
9. vad som gäller i fråga om bevarande, samt
10. att registreringen inte är frivillig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.