SFS 2012:595 Lag om införsel av och handel med sprutor och kanyler

120595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införsel av och handel med sprutor och kanyler;

utfärdad den 20 september 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om införsel av och handel med

sprutor och kanyler som kan användas för injektion i människokroppen
genom huden.

I lagen avses med
spruta: injektionsspruta,
kanyl: injektionsnål, som kan användas för insprutning genom hud,
familjemedlem: make, sambo, barn, förälder eller syskon.

Införselförbud

2 §

En privatperson får inte föra in sprutor eller kanyler till Sverige. Detta

gäller dock inte om privatpersonen för in produkterna för sitt eget eller fa-
miljemedlems medicinska bruk eller annat lovligt ändamål.

Handel

3 §

Handel i Sverige med sprutor eller kanyler får bedrivas av den som

1. får bedriva sådan handel med läkemedel som avses i 4 kap. 1 § lagen

(2009:366) om handel med läkemedel, eller

2. har anmält handeln till den myndighet som regeringen bestämmer.

Åldersgräns

4 §

Försäljning av sprutor eller kanyler till den som inte har fyllt 20 år får

endast ske om köparen kan styrka att produkterna behövs för köparens eget
eller familjemedlems medicinska bruk.

1 Prop. 2011/12:112, bet. 2011/12:SoU24, rskr. 2012/13:4.

2 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den
22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och före-
skrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204,
21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034, ändrat genom Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SFS 2012:595

Utkom från trycket
den 2 oktober 2012

background image

2

SFS 2012:595

Tillsyn

5 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över dem

som bedriver handel enligt 3 § denna lag och de föreskrifter som har medde-
lats i anslutning till lagen (tillsynsmyndigheten).

6 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta

del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få tillträde till områden, loka-

ler och andra utrymmen där sprutor och kanyler hanteras i den utsträckning
det behövs för tillsynen. Denna rätt omfattar inte bostäder.

Om det behövs för tillsynen får myndigheten göra undersökningar och ta

prover av sprutor och kanyler. För kostnader på grund av undersökningar el-
ler för uttagna prov lämnas inte ersättning.

Den som får bedriva handel enligt 3 § och som förfogar över sprutor och

kanyler ska lämna det biträde vid undersökningen som tillsynsmyndigheten
begär.

7 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för

tillsynen.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

8 §

På begäran av en tillsynsmyndighet ska polismyndigheten lämna den

hjälp som behövs när tillsynsmyndigheten vidtar åtgärder enligt 6 § om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan vidtas utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Ansvar

9 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller 4 § döms

till böter.

Den som inte har rättat sig efter ett vitesföreläggande ska inte dömas till

ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel av sprutor eller kanyler och

försök till sådant brott finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Förverkande

10 §

Sprutor eller kanyler som har varit föremål för brott enligt denna lag

eller deras värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat, om det
inte är uppenbart oskäligt.

Överklagande

11 §

Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande enligt 7 § får överkla-

gas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

background image

3

SFS 2012:595

Bemyndigande

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om yrkesmässig hantering av sprutor och kanyler
som kan användas för injektion i människokroppen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2012, då förordningen

(1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler ska
upphöra att gälla.

2. Den som vid ikraftträdandet har ett tillstånd att bedriva handel med

sprutor och kanyler enligt den upphävda förordningen ska anses ha anmält
handeln enligt 3 § 2 denna lag.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

GÖRAN HÄGGLUND
(Socialdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.