Lag (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2013:1054
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Länk: Länk till register

SFS nr:

2013:1054
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2013-12-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Innehåll

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om
   1. marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring, och
   2. användning av modersmjölksersättning som skänkts eller sålts till förmånspris till hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Uttryck i lagen

2 §   I denna lag avses med

spädbarn: barn yngre än tolv månader,
modersmjölksersättning: livsmedel som är avsett särskilt som näring för spädbarn under de första månaderna och som ensamt tillgodoser näringsbehovet för spädbarn tills de börjar få lämplig tilläggskost,
tillskottsnäring: livsmedel som är avsett särskilt som näring för spädbarn när de börjar få lämplig tilläggskost och som är den huvudsakliga flytande beståndsdelen i en alltmer varierad kost för sådana spädbarn.

Förbud mot marknadsföring av modersmjölksersättning

3 §   Marknadsföring av modersmjölksersättning är endast tillåten i publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och i vetenskapliga publikationer. All annan marknadsföring av modersmjölksersättning är förbjuden.

Marknadsföring av andra produkter än modersmjölksersättning

4 §   Andra produkter än modersmjölksersättning får inte vid marknadsföring framställas som lämpade att ensamma tillgodose friska spädbarns näringsbehov under de första månaderna tills de börjar få lämplig tilläggskost.

Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring

5 §   Marknadsföringen av modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska ge nödvändiga upplysningar om produktens användning och får inte avråda från amning.

Uttryck som kan ge sken av att produkterna härstammar från eller har samma egenskaper som bröstmjölk får inte användas vid marknadsföringen.

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska vid marknadsföring vara märkta så att produkterna inte kan förväxlas med varandra.

6 §   Marknadsföringen av modersmjölksersättning får endast innehålla de närings- och hälsopåståenden som anges i bilagan till denna lag och endast om de villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

I fråga om tillskottsnäring finns bestämmelser om närings- och hälsopåståenden i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.

Särskilda bestämmelser om marknadsföring av modersmjölksersättning

7 §   Marknadsföringen av modersmjölksersättning får endast innehålla vetenskaplig och saklig information. Informationen får inte antyda eller ge intryck av att uppfödning med modersmjölksersättning är likvärdig med eller bättre än amning.

8 §   Vid marknadsföring av modersmjölksersättning ska det framhållas att amning har fördelar. Det ska även framgå att produkten endast bör användas på rekommendation av en person med utbildning i medicin, näringslära eller farmaci eller någon annan som arbetar med barna- eller mödravård.

9 §   Vid marknadsföring av modersmjölksersättning får det inte användas bilder av spädbarn eller bilder eller texter som kan idealisera produktens användning. Vid marknadsföringen får det dock användas en grafisk framställning som gör det enkelt att identifiera produkten eller som visar hur produkten ska tillredas.

Användning av modersmjölksersättning

10 §   Det är förbjudet att inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten använda eller distribuera modersmjölksersättning som skänkts eller sålts till förmånspris annat än till barn som behöver den och endast under så lång tid som dessa barn behöver den.

Sanktioner enligt marknadsföringslagen

11 §   Marknadsföring som strider mot någon av 3-9 §§ ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses otillbörlig mot konsumenter.

Tillsyn

12 §   Konsumentverket utövar tillsyn över att bestämmelserna om marknadsföring i denna lag följs.

Bilaga

Närings- och hälsopåståenden för modersmjölksersättning och villkor för användning av sådana påståenden
   1. NÄRINGSPÅSTÅENDEN

Näringspåstående om       Villkor för användning
1.1 Enbart laktos        Produkten innehåller ingen annan
                kolhydrat än laktos.
1.2 Laktosfri          Produkten innehåller inte mer
                laktos än 2,5 mg/100 kJ
                (10 mg/100 kcal).
1.3 Fleromättade fettsyror har tillsatts, eller motsvarande näringspåstående i fråga om tillsats av
dokosahexaensyra        Innehållet av dokosahexaensyra
                utgör minst 0,2 procent av det
                sammanlagda fettsyreinnehållet.
1.4 Näringspåståenden om tillsatser av följande fakultativa ingredienser:
      1.4.1 Taurin
      1.4.2 Fruktooligosackarider och galaktooligosackarider

1.4.3 Nukleotider        Frivillig tillsats i en mängd
                som är lämplig för den avsedda
                särskilda användningen och i
                enlighet med de villkor i fråga
                om modersmjölksersättningens
                sammansättning som har
                föreskrivits med stöd av 6 § 3
                livsmedelslagen (2006:804).
2. HÄLSOPÅSTÅENDEN (INKLUSIVE PÅSTÅENDEN OM MINSKAD SJUKDOMSRISK)

Hälsopåstående om        Villkor för användning
2.1 Minskad risk för allergi mot mjölkproteiner. Detta hälsopåstående får inbegripa termer som hänvisar till minskade allergena eller
minskade antigena egenskaper.  a) Objektiva och vetenskapligt
                belagda uppgifter som bevisar de
                påstådda egenskaperna ska finnas
                tillgängliga.
                b) Modersmjölksersättningen ska
                uppfylla de villkor i fråga om
                modersmjölksersättningens
                sammansättning som har
                föreskrivits med stöd av 6 § 3
                livsmedelslagen (2006:804).
                Mängden immunreaktivt protein,
                mätt med allmänt erkända
                metoder, ska vara mindre än
                1 procent av kväveinnehållande
                ämnen i modersmjölksersättningen.
                c) Etiketten ska tydligt ange
                att produkten inte får förtäras
                av barn som är allergiska mot de
                intakta proteiner den är
                framställd av. En sådan text
                behövs inte om allmänt erkända
                kliniska försök visar att
                modersmjölksersättningen
                tolereras av mer än 90 procent
                av spädbarn (95 procent
                konfidensintervall) som är
                överkänsliga mot det protein
                som hydrolysatet är framställt
                av.
                d) Modersmjölksersättningen får
                vid oral tillförsel inte ge
                upphov till överkänslighet hos
                djur mot de intakta proteiner
                som hydrolysatet är framställt
                av.
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.