SFS 2018:453 Lag om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

SFS2018-453.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:526) om behandling av

personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:526) om behand-
ling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

dels att 20 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 20 § ska utgå,
dels att 4, 9 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 3 § ska lyda ”Förhållandet till annan regle-

ring”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 a §, och närmast före 9 a §§ en

ny rubrik av följande lydelse.

4 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

9 § Personuppgifter som behandlas enligt 8 § får behandlas även för andra
ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som
är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Behandling av känsliga personuppgifter
9 a §
Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i förord-
ningen under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förord-
ningen är uppfyllt.

21 § Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskydds-
förordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna lag lämna
information till den registrerade om

1. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,

1 Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261.

SFS

2018:453

Publicerad
den

9 maj 2018

background image

2

SFS

2018:453

2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna

och behandlingen,

3. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 §

lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med
denna lag, och

4. vad som gäller i fråga om sökbegränsningar.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.