SFS 2018:489 Lag om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

SFS2018-489.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:526) om behandling av

personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

Utfärdad den 9 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2016:526) om behandling
av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel ska ha följande
lydelse.

2 § Med licens avses i denna lag ett tillstånd enligt 4 kap. 10 § läkemedels-
lagen (2015:315) för öppenvårdsapotek att sälja läkemedel för att tillgodose
behovet av läkemedel för en viss patient, ett visst djur eller djurslag eller en
viss djurbesättning.

Med öppenvårdsapotek avses i denna lag en inrättning för detaljhandel

med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366)
om handel med läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272.

SFS

2018:489

Publicerad

den

16 maj 2018

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.