SFS 2017:68 Lag om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

170068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för
viss screening inom hälso- och sjukvården;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2016:659) om

avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården ska ha följande
lydelse.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om landstingets ansvar för viss avgiftsfri

screening inom hälso- och sjukvården utöver vad som följer av hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30).

Med screening avses i denna lag en systematisk undersökning med hjälp av

en speciell metod av en grupp personer för att upptäcka tillstånd som innebär
en hög risk för framtida ohälsa.

2 §

Ett landsting ska erbjuda dem som omfattas av 8 kap. 1 eller 2 § hälso-

och sjukvårdslagen (2017:30) avgiftsfri screening i enlighet med vad som
föreskrivs med stöd av 3 §.

Vad som sägs i denna lag om ett landsting gäller också en kommun som

inte ingår i ett landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:68

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.