SFS 2001:481 Lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården / SFS 2001:481 Lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.
010481.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m.;

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1998:1656) om patient-

nämndsverksamhet m.m. skall ha följande lydelse.

1 §

I varje landsting och kommun skall det finnas en eller flera nämnder

med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting,

2. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den all-
männa omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband
med sådan hälso- och sjukvård, samt

3. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs av lands-

ting.

För sådana nämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen

(1991:900).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.

SFS 2001:481

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.