SFS 2018:1728 Lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård / SFS 2018:1728 Lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
SFS2018-1728.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (2017:612) om sam-
verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska ha följande
lydelse.

5 kap.
2 §
En kommuns betalningsansvar omfattar patienter som är folkbokförda
i kommunen.

Den kommun som har beslutat att en patient ska vistas i en annan kommun

i sådan särskild boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra eller
tredje stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 social-
tjänstlagen (2001:453), har betalningsansvaret för den patienten oavsett var
patienten är folkbokförd.

Denna lag träder i kraft den 2 april 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11.

SF

S 2018:1728

Publicerad
den

23 november 2018

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.