SFS 2018:1091 Lag med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel

SFS2018-1091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser om etisk granskning

till EU:s förordning om kliniska prövningar av

humanläkemedel
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av human-

läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG, här benämnd EU-

förordningen. Enligt artikel 4 i EU-förordningen ska kliniska prövningar

genomgå vetenskaplig och etisk granskning och godkännas enligt förord-

ningen. Lagen innehåller bestämmelser om den etiska granskningen av en

ansökan enligt förordningen.

Med klinisk läkemedelsprövning avses i denna lag en klinisk prövning

enligt definitionen i artikel 2.2.2 i EU-förordningen.

Ytterligare kompletterande bestämmelser om tillstånd till klinisk läke-

medelsprövning finns i läkemedelslagen (2015:315).

Etisk granskning av ansökan om tillstånd till klinisk läkemedels-

prövning
2 §
Den etiska granskningen ska utföras av Etikprövningsmyndigheten.

3 § Resultatet av den etiska granskningen ska redovisas i ett yttrande som

beslutas av Etikprövningsmyndigheten och lämnas till Läkemedelsverket.

Yttrandet ska innehålla en bedömning av om en ansökan om tillstånd att

utföra klinisk läkemedelsprövning ska beviljas, beviljas på vissa villkor eller

avslås. Vad som anges i 7–11 §§ i lagen (2003:460) om etikprövning av

forskning som avser människor ska ligga till grund för bedömningen.

Om en ansökan avser användning av biologiska prover från försöksper-

soner ska Etikprövningsmyndigheten i sitt yttrande föreslå vilka krav som

ska gälla i fråga om information och samtycke för användning av proverna.

4 § Vid etisk granskning av en ansökan om tillstånd att utföra klinisk läke-

medelsprövning ska 25 och 26 §§, 27 § första och andra styckena och 28 §

lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor til ämpas.

1

Prop. 2017/18:193, bet. 2017/18:UbU26, rskr. 2017/18:332.

SFS 2018:1091

Publicerad

den 21 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1091

Överklagande
5 §
Etikprövningsmyndighetens beslut om yttrande enligt 3 § får inte över-

klagas.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

HELENE HELLMARK KNUTSSON

(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.