SFS 2021:622 Lag om ändring i lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel

SFS2021-622.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1091) med kompletterande

bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning

om kliniska prövningar av humanläkemedel

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2018:1091) med komp-
letterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om
kliniska prövningar av humanläkemedel ska ha följande lydelse.

4 § Vid etisk granskning av en ansökan om tillstånd att utföra klinisk
läkemedelsprövning ska 25–28 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor tillämpas.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377.

SFS

2021:622

Publicerad
den

22 juni 2021

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.