SFS 2014:465 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

140465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 och 18 §§ lagen (1996:1156) om

receptregister ska ha följande lydelse.

8 §

2

I den utsträckning det behövs för ändamålen enligt 6 § får receptregist-

ret innehålla följande uppgifter som kan hänföras till enskilda personer:

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering en-

ligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

2. förskrivningsorsak,
3. patientens namn, personnummer och folkbokföringsort samt postnumret

i patientens bostadsadress,

4. förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod och för-

skrivarkod,

5. samtycke enligt 6 § andra stycket,
6. uppgift om att farmaceuten har motsatt sig utbyte av ett förskrivet läke-

medel och skälen för det, och

7. administrativa uppgifter.
Förskrivningsorsak ska anges med en kod.

18 §

3

E-hälsomyndigheten ska, för det ändamål som avses i 6 § första

stycket 10, till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket lämna ut administra-
tiva uppgifter, uppgifter om inköpsdag, vara, mängd, kostnad, kostnadsredu-
cering och uppgifter om att farmaceuten har motsatt sig utbyte samt skälen för
det enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. E-hälsomyndighe-
ten ska redovisa uppgifterna per öppenvårdsapotek.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22, rskr. 2013/14:272.

2 Senaste lydelse 2010:411.

3 Senaste lydelse 2013:1021.

SFS 2014:465

Utkom från trycket
den 13 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.