SFS 2016:522 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista / SFS 2016:522 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
160522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6, 8 och 14 §§ lagen (1996:1156)

om receptregister ska ha följande lydelse.

6 §

2

Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt

för

1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läke-

medelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3. debiteringen till landstingen,
4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälsomyn-

digheten,

5. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk

och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer enligt
lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk upp-
följning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epide-

miologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom
hälso- och sjukvårdsområdet,

8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt

registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av

uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke-
medel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso- och
sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., eller

11. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn

över öppenvårdsapotekens tillhandahållandeskyldighet enligt 2 kap. 6 § första
stycket 3 lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2

och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i
fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål

1 Prop. 2015/16:97, bet. 2015/16:SoU13, rskr. 2015/16:249.

2 Senaste lydelse 2014:464.

SFS 2016:522

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:522

som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild per-
son inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering enligt lagen
om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen
(2004:168) och patientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redo-

visas som kan hänföras till en enskild person. �ndamålen enligt första stycket
5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §, omfatta
några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild
patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskri-
vare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till
verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovis-
ning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första

stycket 5 och 6.

8 §

3

I den utsträckning det behövs för ändamålen enligt 6 § får recept-

registret innehålla följande uppgifter som kan hänföras till enskilda personer:

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad, kostnadsreducering enligt la-

gen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt smitt-
skyddslagen (2004:168),

2. förskrivningsorsak,
3. patientens namn, personnummer och folkbokföringsort samt postnumret

i patientens bostadsadress,

4. förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod och för-

skrivarkod,

5. samtycke enligt 6 § andra stycket,
6. uppgift om att farmaceuten har motsatt sig utbyte av ett förskrivet läke-

medel och skälen för det, och

7. administrativa uppgifter.
Förskrivningsorsak ska anges med en kod.

14 §

4

E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som avses i 6 § första

stycket 3 och 5, till det landsting som enligt 22 § lagen (2002:160) om läke-
medelsförmåner m.m. ska ersätta kostnaderna för läkemedelsförmåner, lämna
ut uppgifter om uttag av förskrivna läkemedel och andra varor som omfattas
av den lagen.

E-hälsomyndigheten ska, för samma ändamål som anges i första stycket,

till det landsting som enligt 7 kap. 4 § smittskyddslagen (2004:168) ska er-
sätta kostnader för läkemedel, lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna läke-
medel som är kostnadsfria enligt den lagen.

Vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första stycket

5 ska uppgifter om patientens identitet vara krypterade på ett sådant sätt att
dennes identitet skyddas. I 4 kap. 6 § andra stycket patientdatalagen
(2008:355) finns bestämmelser om att detta skydd för patientens identitet ska
bestå hos landstingen.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.

3 Senaste lydelse 2014:465.

4 Senaste lydelse 2013:1021.

background image

3

SFS 2016:522

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.