SFS 2018:486 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

SFS2018-486.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Utfärdad den 9 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1996:1156) om recept-
register ska ha följande lydelse.

6 §2 Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvän-
digt för

1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om

läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3. debiteringen till landstingen,
4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälsomyn-

digheten,

5. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk

och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer en-

ligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och till läkemedelskommittéer en-
ligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medi-
cinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epide-

miologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppfölj-
ning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet,

8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt

registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av

uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt
läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över
hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt
samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 §
andra stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

11. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets till-

syn över öppenvårdsapotekens tillhandahållandeskyldighet enligt 2 kap. 6 §
första stycket 3 lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2

och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i
fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål

1 Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272.

2 Senaste lydelse 2017:908.

SFS

2018:486

Publicerad
den

16 maj 2018

background image

SFS

2018:486

2

som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild
person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering enligt
lagen om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen
(2004:168) och patientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redo-

visas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen enligt första
stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §,
omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon
enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild
förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare
och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i
redovisning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första

stycket 5–7.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.