SFS 1996:1156 Lag om receptregister

SFS 1996_1156 Lag om receptregister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om receptregister;

SFS 1996:1156
Utkom från trycket
den 10 december 1996

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § För de ändamål som anges i 3 § får Apoteksbolaget Aktiebolag med
hjälp av automatisk databehandling föra ett register över förskrivningar av
läkemedel och andra varor, som omfattas av lagen (1996:1150) om hög-
kostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. (receptregister).

2 § Vad som sägs om landsting i denna lag gäller också kommuner som
inte ingår i ett landsting.

Registrets ändamål

3 § Receptregistret får användas för

1. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om

högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.,

2. debiteringen till landstingen,
3. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos Apoteks-

bolaget Aktiebolag,

4. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekono-

misk uppföljning och framställning av statistik,

5. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer en-

ligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer

enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medi-
cinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,
och

6. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för me-

dicinsk uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring, epidemiologiska under-

sökningar, forskning och framställning av statistik.

Användningen enligt första stycket 1 får endast omfatta den som har

lämnat sitt samtycke till det. För ändamålet enligt första stycket 2 får inte
redovisas andra uppgifter som kan hänföras till någon enskild person än in-
köpsdag, kostnad, kostnadsreducering och patientens personnummer. �n-
damålen enligt första stycket 3, 4 och 5 omfattar inte några åtgärder som

innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild person redovisas.
�ndamålet enligt första stycket 5 omfattar dock redovisning av uppgifter
som kan hänföras till en enskild förskrivare såvitt gäller den redovisning
som lämnas till samma förskrivare och den redovisning som lämnas till
verksamhetschefen vid den enhet vid vilken förskrivaren tjänstgör. För än-
damålet enligt första stycket 6 får redovisning av uppgifter som kan hänfö-
ras till någon enskild person göras endast i fråga om den som har lämnat
sitt samtycke till det. Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ända-

mål som anges i första stycket 4, 5 och 6.

1

Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58.

7 0 - S F S 1996

2209

background image

SFS 1996:1156

Registerinnehåll

4 § I den utsträckning det behövs för registerändamålen enligt 3 § får
receptregistret innehålla följande uppgifter som kan hänföras till enskilda
personer:

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering

enligt lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel
m.m.,

2. förskrivningsorsak,
3. patientens namn, personnummer och folkbokföringsort samt post-

numret i patientens bostadsadress,

4. förskrivarens namn, yrke, specialitet och arbetsplats, och
5. samtycke enligt 3 § andra stycket.
Förskrivningsorsak skall anges med en kod.

Sambearbetning med andra personregister

5 § Receptregistret får tillföras

1. uppgifter om patienters namn, personnummer, folkbokföringsort och

postnummer från det statliga person- och adressregistret, och

2. de uppgifter om förskrivare som anges i 4 § från ett register hos Soci-

alstyrelsen.

Sökbegrepp

6 § Patienters identitet får användas som sökbegrepp endast för det än-
damål som anges i 3 § första stycket 1. Förskrivares identitet får användas
som sökbegrepp endast för det ändamål som anges i 3 § första stycket 5.
Kod för förskrivningsorsak får inte användas som sökbegrepp.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling

7 § Uppgifter ur receptregistret som lämnas ut i enlighet med register-

ändamålen i 3 § får lämnas på medium för automatisk databehandling.

Gallring

8 § Uppgifter som kan hänföras till enskilda personer och som bevarats
för registerändamålet enligt 3 § första stycket 1 skall tas bort ur registret
under den femtonde månaden efter den under vilken de registrerades.
Uppgifter som kan hänföras till enskilda personer skall i övrigt tas bort ur

registret under den tredje månaden efter den under vilken de registrerades.

Information

9 § Apoteksbolaget Aktiebolag skall på lämpligt sätt lämna patienter och
förskrivare information om receptregistret. Informationen skall redovisa

ändamålen med registret och vilka uppgifter registret får innehålla samt ge
upplysning om

1. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,

2. rätten att få registerutdrag och rättelse enligt datalagen (1973:289),

2210

background image

3. de bestämmelser om samtycke som gäller enligt 3 § andra stycket, och

4. de begränsningar i fråga om sambearbetning, sökbegrepp och be-

varande av uppgifter som gäller för registret.

Bemyndigande

10 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Socialstyrelsen

får meddela föreskrifter om koder för förskrivningsorsak enligt 4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MARGOT WALLSTR�M
(Socialdepartementet)

SFS 1996:1156

2211

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.