SFS 2002:162 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista / SFS 2002:162 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
020162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister;

utfärdad den 11 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (1996:1156)

om receptregister skall ha följande lydelse.

1 §

2

För de ändamål som anges i 3 § får Apoteket Aktiebolag med hjälp av

automatisk databehandling föra ett register över förskrivningar av läkemedel
och andra varor, som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. (

receptregister

).

3 §

3

Receptregistret får användas för

1. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om lä-

kemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

2. debiteringen till landstingen,
3. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos Apoteket Ak-

tiebolag,

4. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk

uppföljning och framställning av statistik,

5. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer en-

ligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer en-
ligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

6. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för medi-

cinsk uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring, epidemiologiska undersök-
ningar, forskning och framställning av statistik,

7. registrering av dosexpedierade läkemedel, och
8. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter om enskild

läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel, för styrelsens
tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt lagen (1998:531) om yrkes-
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Användning av receptregistret för sådan registrering som avses i första

stycket 1 och 7 får inte omfatta annan än den som har lämnat sitt samtycke
till registreringen. För ändamål som avses i första stycket 2 får uppgifter
som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag,
kostnad, kostnadsreducering och patientens personnummer.

1

Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194.

2

Senaste lydelse 2000:358.

3

Senaste lydelse 2002:161.

SFS 2002:162

Utkom från trycket
den 23 april 2002

background image

2

SFS 2002:162

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

För ändamål som avses i första stycket 3, 5 och 8 får inga uppgifter redo-

visas som kan hänföras till en enskild person. �ndamålen enligt första
stycket 4 får inte omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan
hänföras till någon enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan
hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 5
till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet vid vilken
förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 8 till Socialsty-
relsen.

För ändamål som avses i första stycket 6 får uppgifter som kan hänföras

till en enskild person redovisas endast med den berörda personens samtycke.
Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första
stycket 4, 5 och 6.

4 §

4

I den utsträckning det behövs för registerändamålen enligt 3 § får re-

ceptregistret innehålla följande uppgifter som kan hänföras till enskilda per-
soner:

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering en-

ligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

2. förskrivningsorsak,
3. patientens namn, personnummer och folkbokföringsort samt postnum-

ret i patientens bostadsadress,

4. förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod och,

vad avser läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel, för-
skrivarkod och

5. samtycke enligt 3 § andra stycket eller fjärde stycket.
Förskrivningsorsak skall anges med en kod.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

4

Senaste lydelse 2002:161.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.