SFS 2000:358 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista / SFS 2000:358 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
000358.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister;

utfärdad den 25 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1996:1156) om re-

ceptregister

dels

att i 1 § orden ⬝Apoteksbolaget Aktiebolag⬝ skall bytas ut mot ⬝Apo-

teket Aktiebolag⬝,

dels

att 3, 6 och 8 §§ skall ha följande lydelse.

3 §

Receptregistret får användas för

1. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om

högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.,

2. debiteringen till landstingen,
3. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos Apoteket Ak-

tiebolag,

4. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk

uppföljning och framställning av statistik,

5. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer en-

ligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer en-
ligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

6. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för medi-

cinsk uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring, epidemiologiska undersök-
ningar, forskning och framställning av statistik, och

7. registrering av dosexpedierade läkemedel.
Användningen enligt första stycket 1 och 7 får endast omfatta den som har

lämnat sitt samtycke till det. För ändamålet enligt första stycket 2 får inte re-
dovisas andra uppgifter som kan hänföras till någon enskild person än in-
köpsdag, kostnad, kostnadsreducering och patientens personnummer. �nda-
målen enligt första stycket 3, 4 och 5 omfattar inte några åtgärder som inne-
bär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild person redovisas. �n-
damålet enligt första stycket 5 omfattar dock redovisning av uppgifter som
kan hänföras till en enskild förskrivare såvitt gäller den redovisning som
lämnas till samma förskrivare och den redovisning som lämnas till verksam-
hetschefen vid den enhet vid vilken förskrivaren tjänstgör. För ändamålet
enligt första stycket 6 får redovisning av uppgifter som kan hänföras till nå-
gon enskild person göras endast i fråga om den som har lämnat sitt samtycke

1

Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195.

SFS 2000:358

Utkom från trycket
den 7 juni 2000

background image

2

SFS 2000:358

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

till det. Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som anges i
första stycket 4, 5 och 6.

6 §

Patienters identitet får användas som sökbegrepp endast för det ända-

mål som anges i 3 § första stycket 1 och 7. Förskrivares identitet får använ-
das som sökbegrepp endast för det ändamål som anges i 3 § första stycket 5.
Kod för förskrivningsorsak får inte användas som sökbegrepp.

8 §

Uppgifter som kan hänföras till enskilda personer och som bevarats för

registerändamålet enligt 3 § första stycket 1 och 7 skall tas bort ur registret
under den femtonde månaden efter den under vilken de registrerades. Upp-
gifter som kan hänföras till enskilda personer skall i övrigt tas bort ur re-
gistret under den tredje månaden efter den under vilken de registrerades.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn

Reuterstrand

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.