SFS 2018:1654 Lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel / SFS 2018:1654 Lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
SFS2018-1654.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och

livsmedel

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Beteckningar som skyddas enligt EU-förordningar
1 §
Bestämmelserna i 8 kap. 3�8 §§, 9 kap. och 10 kap. 9 § varumärkes-
lagen (2010:1877) ska tillämpas vid intrång i den rätt till en beteckning som
följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den

15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upp-
hävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, i den ursprungliga
lydelsen,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den

21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livs-
medel, i den ursprungliga lydelsen,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för
jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,
i den ursprungliga lydelsen, eller

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den

26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och
om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, i den ursprungliga
lydelsen.

Beteckningar som skyddas enligt internationella avtal
2 §
Bestämmelserna i 8 kap. 3�8 §§, 9 kap. och 10 kap. 9 § varumärkes-
lagen (2010:1877) ska också tillämpas vid intrång i den rätt till en
beteckning som följer av

1. frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,

å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, av den 6 oktober 2010
(EUT L 127, 14.5.2011, s. 6),

2. handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,

å ena sidan, och Colombia, Peru och Ecuador, å andra sidan, av den 26 juni
2012 (EUT L 354, 21.12.2012, s. 3 och EUT L 356, 24.12.2016, s. 3),

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande

av skyddet för immateriella rättigheter, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2018:1654

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1654

3. avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen

och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, av
den 29 juni 2012 (EUT L 346, 15.12.2012, s. 3),

4. associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlems-

stater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, av den 27 juni 2014 (EUT
L 161, 29.5.2014, s. 3),

5. associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atom-

energigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Moldavien, å andra sidan, av den 27 juni 2014 (EUT L 260, 30.8.2014, s. 4),

6. associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atom-

energigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien,
å andra sidan, av den 27 juni 2014 (EUT L 261, 30.8.2014, s. 4), eller

7. det övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) mellan

Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å
andra sidan, av den 30 oktober 2016 (EUT L 11, 14.1.2017, s. 23).

Behörig domstol
3 §
Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden
enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rätte-
gången i arbetstvister.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet

i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte
tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångs-
undersökning enligt 9 kap. varumärkeslagen (2010:1877).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Lagen tillämpas även på beteckningar som har fått skydd före ikraft-

trädandet, om inte annat följer av 3.

3. Bestämmelserna i 2 § som avser hänvisningen till 8 kap. 4�6 och 8 §§

varumärkeslagen (2010:1877) tillämpas inte på intrång, försök till intrång
eller förberedelse till intrång som skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

HEL�0NE FRITZON
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.