SFS 2019:512 Lag om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS2019-512.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för

beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2018:1654) om skydd för
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska ha följande lydelse.

2 § Bestämmelserna i 8 kap. 3–8 §§, 9 kap. och 10 kap. 9 § varumärkes-
lagen (2010:1877) ska också tillämpas vid intrång i den rätt till en be-
teckning som följer av

1. frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,

å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, av den 6 oktober 2010
(EUT L 127, 14.5.2011, s. 6),

2. handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å

ena sidan, och Colombia, Peru och Ecuador, å andra sidan, av den 26 juni
2012 (EUT L 354, 21.12.2012, s. 3 och EUT L 356, 24.12.2016, s. 3),

3. avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen

och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, av
den 29 juni 2012 (EUT L 346, 15.12.2012, s. 3),

4. associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlems-

stater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, av den 27 juni 2014 (EUT L
161, 29.5.2014, s. 3),

5. associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atom-

energigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Moldavien, å andra sidan, av den 27 juni 2014 (EUT L 260, 30.8.2014, s. 4),

6. associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atom-

energigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å
andra sidan, av den 27 juni 2014 (EUT L 261, 30.8.2014, s. 4),

7. det övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) mellan

Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å
andra sidan, av den 30 oktober 2016 (EUT L 11, 14.1.2017, s. 23), eller

8. avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt

partnerskap, av den 17 juli 2018 (EUT L 330, 27.12.2018, s. 3).

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.
2. Den nya bestämmelsen tillämpas även på beteckningar som har fått

skydd före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3.

3. Den nya bestämmelsen som avser hänvisningen till 8 kap. 4–6 och 8 §§

varumärkeslagen (2010:1877) tillämpas inte på intrång, försök till intrång
eller förberedelse till intrång som skett före ikraftträdandet.

1 Prop. 2018/19:93, bet. 2018/19:NU16, rskr. 2018/19:285.

SFS

2019:512

Publicerad
den

2 juli 2019

background image

2

SFS

2019:512

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Liv Bernitz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.