SFS 2021:563 Lag om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS2021-563.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för

beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Utfärdad den 10 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2018:1654) om
skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska ha följande
lydelse.

1 §2 Bestämmelserna i 8 kap. 3–8 §§, 9 kap. och 10 kap. 9 § varumärkes-
lagen (2010:1877) ska tillämpas vid intrång i den rätt till en beteckning som
följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den

17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av
spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och
märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för
spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruks-
produkter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG)
nr 110/2008, i den ursprungliga lydelsen,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den

21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livs-
medel, i den ursprungliga lydelsen,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för
jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr
922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, i den
ursprungliga lydelsen,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den

26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och
om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, i den ursprungliga
lydelsen, eller

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1753 av den

23 oktober 2019 om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten
inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geograf-
iska beteckningar, i den ursprungliga lydelsen.

2 §3 Bestämmelserna i 8 kap. 3–8 §§, 9 kap. och 10 kap. 9 § varu-
märkeslagen (2010:1877) ska också tillämpas vid intrång i den rätt till en
beteckning som följer av

1 Prop. 2020/21:125, bet. 2020/21:NU23, rskr. 2020/21:336.
2 Senaste lydelse 2021:205.
3 Senaste lydelse 2019:512.

SFS

2021:563

Publicerad
den

11 juni 2021

background image

2

SFS

2021:563

1. frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,

å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, av den 6 oktober 2010
(EUT L 127, 14.5.2011, s. 6),

2. handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å

ena sidan, och Colombia, Peru och Ecuador, å andra sidan, av den 26 juni
2012 (EUT L 354, 21.12.2012, s. 3 och EUT L 356, 24.12.2016, s. 3),

3. avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen

och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, av
den 29 juni 2012 (EUT L 346, 15.12.2012, s. 3),

4. associeringsavtalet

mellan

Europeiska

unionen

och

dess

medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, av den 27 juni 2014
(EUT L 161, 29.5.2014, s. 3),

5. associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atom-

energigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Moldavien, å andra sidan, av den 27 juni 2014 (EUT L 260, 30.8.2014, s. 4),

6. associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atom-

energigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å
andra sidan, av den 27 juni 2014 (EUT L 261, 30.8.2014, s. 4),

7. det övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) mellan

Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å
andra sidan, av den 30 oktober 2016 (EUT L 11, 14.1.2017, s. 23),

8. avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt

partnerskap, av den 17 juli 2018 (EUT L 330, 27.12.2018, s. 3),

9. frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken

Singapore, av den 19 oktober 2018 (EUT L 294, 14.11.2019, s. 3), eller

10. frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska

republiken Vietnam, av den 30 juni 2019 (EUT L 186, 12.6.2020, s. 3).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på beteckningar som har fått

skydd före ikraftträdandet.

3. De nya bestämmelserna som avser hänvisning till 8 kap. 4–6 och 8 §§

varumärkeslagen (2010:1877) tillämpas inte på intrång, försök till intrång
eller förberedelse till intrång som skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.