SFS 2012:264 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

120264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 a § tobakslagen (1993:581)2 ska

ha följande lydelse.

19 a §

3

Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande före-

skrifter följs utövas av

1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka

verket har den centrala tillsynen,

2. kommunen när det gäller
a) de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut har den cen-

trala tillsynen,

b) bestämmelserna om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§ på försäljnings-

ställen, och

c) bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäl-

ler marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och

3. kommunen och polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om

handel m.m. enligt 12–12 d §§.

Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt första stycket 2 och 3. Läns-

styrelsen ska

1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med informa-

tion och råd, och

2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsyns-

myndigheter och andra.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:95, bet. 2011/12:SoU19, rskr. 2011/12:206.

2 Lagen omtryckt 2005:369.

3 Senaste lydelse 2010:682.

SFS 2012:264

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.