SFS 2013:630 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

130630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16, 18 b–19 a, 20, 23 a och 25 §§

tobakslagen (1993:581)

2 ska ha följande lydelse.

16 §

Tillverkare eller importörer av tobaksvaror ska, i den utsträckning som

föreskrivs av regeringen, till Folkhälsomyndigheten lämna uppgifter om in-
gredienser och kvantiteter av dessa i tobaksvaror samt om deras effekter på
hälsan.

18 b §

Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror ska till

Folkhälsomyndigheten lämna uppgifter om de kostnader som de har haft för
reklam, annan marknadsföring och sponsring för sådana varor.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning.

19 §

3

Den centrala tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter

följs utövas av

1. Arbetsmiljöverket när det gäller
a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna enbart

för personal, och

b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § ska tillämpas,
2. Folkhälsomyndigheten när det gäller
a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,
b) lokaler som avses i 4 §,
c) varningstexter m.m. enligt 9, 10 och 11 §§,
d) handel m.m. enligt 12–12 d §§,
e) produktkontroll m.m. enligt 16–18 §§, och
f) uppgifter om kostnader för marknadsföring enligt 18 b §, samt
3. Konsumentombudsmannen när det gäller marknadsföring enligt 9 a §

eller 14–14 b §§.

Vid Konsumentombudsmannens tillsyn tillämpas bestämmelserna i mark-

nadsföringslagen (2008:486).

19 a §

4

Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande före-

skrifter följs utövas av

1 Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

2 Lagen omtryckt 2005:369.

3 Senaste lydelse 2010:682.

4 Senaste lydelse 2012:264.

SFS 2013:630

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:630

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka

verket har den centrala tillsynen,

2. kommunen när det gäller
a) de miljöer och lokaler för vilka Folkhälsomyndigheten har den centrala

tillsynen,

b) bestämmelserna om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§ på försäljnings-

ställen, och

c) bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäller

marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och

3. kommunen och polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om

handel m.m. enligt 12–12 d §§.

Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt första stycket 2 och 3. Läns-

styrelsen ska

1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med informa-

tion och råd, och

2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsyns-

myndigheter och andra.

20 §

Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att bestämmelserna i 9, 10, 11 och 16–18 §§ eller med stöd av dem
meddelade föreskrifter ska följas.

En tillsynsmyndighet som anges i 19 a § får i sin tillsynsverksamhet med-

dela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift
som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

Vitet får inte förvandlas.

23 a §

5

Kommunen och polismyndigheten ska underrätta varandra om för-

hållanden som är av betydelse för tillsynen.

En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag ska skicka en

kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten samt den länsstyrelse och polis-
myndighet som berörs av beslutet.

25 §

6

Beslut som en kommun har fattat enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som Folkhälsomyndigheten har meddelat med stöd av 20 § första

stycket eller 21 § eller som Arbetsmiljöverket meddelat får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:682.

6 Senaste lydelse 2010:682.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.