SFS 2014:119 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

140119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 13 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i tobakslagen (1993:581)2 ska

införas två nya paragrafer, 22 a och 22 b §§, av följande lydelse.

22 a §

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som

lämnar ut tobaksvaror om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har
uppnått den ålder som anges i 12 §, får kommunen genomföra kontrollköp.
Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg

om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp
underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

22 b §

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för

kommunen att meddela förelägganden eller förbud enligt 20 och 20 a §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om genomförandet av kontrollköp.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164.

2 Lagen omtryckt 2005:369.

SFS 2014:119

Utkom från trycket
den 25 mars 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.