SFS 2014:757 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

140757.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 a, 23 a och 23 b §§ tobakslagen

(1993:581)

2 ska ha följande lydelse.

19 a §

3

Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande före-

skrifter följs utövas av

1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka

verket har den centrala tillsynen,

2. kommunen när det gäller
a) de miljöer och lokaler för vilka Folkhälsomyndigheten har den centrala

tillsynen,

b) bestämmelserna om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§ på försäljnings-

ställen, och

c) bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäller

marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och

3. kommunen och Polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om

handel m.m. enligt 12–12 d §§.

Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt första stycket 2 och 3. Läns-

styrelsen ska

1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med informa-

tion och råd, och

2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsyns-

myndigheter och andra.

23 a §

4

Kommunen och Polismyndigheten ska underrätta varandra om för-

hållanden som är av betydelse för tillsynen.

En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag ska skicka en

kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och den läns-
styrelse som berörs av beslutet.

23 b §

5

Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet

lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 21 och 23 §§.

En begäran enligt första stycket får göras endast om

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 2005:369.

3 Senaste lydelse 2013:630.

4 Senaste lydelse 2013:630.

5 Senaste lydelse 2010:682.

SFS 2014:757

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:757

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.