SFS 1978:764

780764.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:764

med vissa bestämmelser om marknadsföring av

utkom Mn trycket

tobaksvaror;

denfdec. I978

utfärdad den 30 november 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

' Prop. 1977/78; 178, NU 1978/79:1, rskr 1978/79: 30.

1417

¬

background image

SFS 1978:764

l § Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring som avser tobaksvä-

ror och som vänder sig till konsumenter.

2 § Med hä nsyn till de hälsorisker som är förbundna med bruk av tobak

skall särskild måttfullhet iakttagas vid marknadsföring av tobaksvara. Där­

vid gäller särskilt att reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd ej får före­

tagas som är påträngande eller uppsökande eller som uppmanar till bruk av
tobak.

3 § Användes vid marknadsföring av tobaksvara kommersiell annons i

periodisk skrift eller i a nnan skrift på vilken tryckfrihetsförordningen är

tillämplig och som med a vseende på ordningen för dess utgivning är jäm­

förbar med periodisk skrift, skall annonsen återge sådan varningstext och

innehållsdeklaration som enligt lagen (1975:1154) om varningstext och in­

nehållsdeklaration på tobaksvaror skall finnas på varans förpackning. Har

flera varningstexter fastställts för varan, skall minst en av dem återges.

Vid upprepad annonsering skall de olika varningstexterna användas om­

växlande och såvitt möjligt i lika sto r omfattning.

Varningstext och innehållsdeklaration skall i anno nsen framträda tydligt

och återges i ändamåls enlig form.

4 § Handling som strider mot 2 eller 3 § skall vid tillämpning av mark­

nadsföringslagen (1975; 1418) anses vara otillbörlig mot konsumenter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

På r egeringens vägnar

OLA ULLSTEN

HADAR CARS

(H andelsdepartementet)

"4
'fl'

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.