SFS 1975:1154

751154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

^

SFS 1975:1154

om varEHEiigstext ocfii iimelhiållsdeldaFatioii på tobaksvaror; ut^om f rån tr ycket

utfärdad den 11 december 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives följande.

1 § Förpackning till tobaksvara som är avsedd att saluhållas till kon­

sument inom landet skall, i den utsträckning som föreskrives av rege­

ringen eller myndighet som regeringen bestämmer, förses med

1. text, som lämnar upplysning om hälsorisker förbundna med bruk

av tobak (varningstext),

2. deklaration, som lämnar uppgift om skadliga ämnen som varan

innehåller eller ger upphov till (innehållsdeklaration).

Regeringen eller myndighet, som regeringen utser, bestämmer hur

varningstexten skall vara avfattad och vilka uppgifter som skall lämnas

1 innehållsdeklarationen. Därvid får föreskrivas hur texten och deklara­

tionen skall utf ormas och anbringas på förpackningen.

2 § Tillverkaren har ansvaret för att förpackning till tobaksvara som
tillverkas inom landet förses med föreskriven varningstext och innehålls­

deklaration. I fråga om annan tobaksvara åvilar ansvaret den som först
saluhåller varan inom landet.

3 § Tobaksvara får ej saluhållas till konsument om den saknar före­

skriven varningstext och innehållsdeklaration eller om texten eller dekla­

rationen är uppenbart oriktig.

4 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen utövas av myndighet som regeringen

bestämmer.

5 § Den som tillverkar, importerar eller säljer tobaksvara skall efter

anfordran lämna tillsynsmyndigheten de upplysningar och handlingar

som behövs för tillsynen.

1 Prop. 1975/76; 49, SoU 22, rskr 83.

2081

131-SFS 1975

¬

background image

\

SFS 1975:1154

6 § Tillsynsmyndigheten får meddela föreläggande eller förbud som

uppenbart behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen skall efterlevas.

1 beslut om föreläggande eller förbud kan tillsynsmyndigheten utsätta

vite.

7 § Tillsynsmyndigheten få r besluta att tobaksvara som saluhålles eller
uppenbart är avsedd att saluhållas i strid med 3 § skall tagas om hand.

Samma gäller i fråga om vara som avses med föreläggande eller förbud

enligt 6 §, om föreläggandet eller förbudet ej efterkommes.

Det åligger polismyndighet att vid behov lämna handräckning när

vara skall tagas om hand enligt första stycket.

Har varan tagits om hand enligt första stycket får varans ägare under

tillsynsmyndighetens kontroll förse den med föreskriven varningstext

och innehållsdeklaration. Varan skall återlämnas om det göres sannolikt
att den ej kommer att saluhållas i strid med bestämmelserna i denna lag.
I annat fall får varan förstöras genom tillsynsmyndighetens försorg.

Beslut att taga vara om hand skall lända till efterrättelse utan hinder

av att talan föres mot beslutet.

8 § Den som har deltagit i tillsyn enligt denna lag eller på annat sätt
har tagit befattning med ärende som avses i lagen f år ej obehörigen yppa

eller nyttja vad han därvid har erfarit om yrkeshemlighet eller affärsför­
hållande.

9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. underlåter att förse förpackning till tobaksvara med föreskriven

varningstext eller innehålls deklaration eller som däri lämnar uppgift som

är i väsentligt hänseende oriktig,

2. eljest bryter mot fö reskrift som har meddelats med stöd av 1 §,
3. bryter mot 3 §

dömes till böter.
Ansvar enligt denna lag inträder ej om gärningen är belagd med straff

i brottsbalken eller omfattas av vitesförbud enligt lagen (1970: 412) om

otillbörlig marknadsföring.

Den som har åsidosatt vitesföreläggande eller vitesförbud dömes ej till

ansvar enligt d enna lag f ör gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet.

10 § Tobaksvara som har varit föremål för brott enligt denna lag eller
värdet därav får förklaras förverkad, om ej särskilda skäl talar däremot.

11 § Allmänt åtal för brott som avses i 9 § första stycket får väckas

endast efter anmälan av tillsynsmyndigheten.

12 § Mot beslut som myndighet med stöd av regeringens bemyndi­
gande meddelat enligt 1 § föres talan hos regeringen genom besvär.

Mot annat beslut som myndighet meddelat enligt denna lag eller en­

ligt föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen föres talan hos kam­
marrätten genom besvär.

2082

¬

background image

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1977,

På regeringens vägnar

OLOF PALME

SFS 1975: 1154

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.