SFS 2016:353 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter / SFS 2016:353 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)
160353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 14 april 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om tobakslagen (1993:581)3

dels att 1, 9�11, 12 b, 16, 18, 18 a, 19�19 b, 20 och 27 §§ och rubrikerna

närmast före 9 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 1 a, 1 b, 12 e, 12 f, 18 c och

18 d §§, av följande lydelse.

1 §

På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk

av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser
om

� begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områ-

den utomhus,

� rökfri arbetsmiljö,
� hälsovarningar på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för

rökning,

� begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror,
� marknadsföring av tobaksvaror och användning av vissa varukänne-

tecken i marknadsföring av andra varor eller tjänster, samt

� innehållsreglering och produktkontroll m.m. av tobaksvaror.

1 a §

Denna lag innehåller även bestämmelser om produkter som är base-

rade på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och kan förbrukas
via förbränning (örtprodukter för rökning).

1 b §

Lagen ska inte tillämpas på rökbara produkter som är klassificerade

som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga
varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Hälsovarningar m.m.

9 §

Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning som är av-

sedda att tillhandahållas konsumenter på marknaden ska förses med texter
och illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är förenade med bruk

1 Prop. 2015/16:82, bet. 2015/16:SoU10, rskr. 2015/16:188.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om till-
närmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presenta-
tion och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av di-
rektiv 2001/37/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Lagen omtryckt 2005:369.

SFS 2016:353

Utkom från trycket
den 26 april 2016

background image

2

SFS 2016:353

av tobak och örtprodukter för rökning samt om rökavvänjning (hälsovar-
ningar).

Förpackningar till tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas konsu-

menter på marknaden ska förses med uppgifter för att säkerställa identifika-
tion av platsen och tiden för tobaksvarans tillverkning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur hälsovarningar enligt första stycket ska utformas och om
de uppgifter som enligt andra stycket ska finnas på tobaksförpackningar.

9 a §

Märkningen på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för

rökning och på själva tobaksvaran får inte

1. antyda att en viss tobaksvara eller örtprodukt för rökning är mindre skad-

lig än andra sådana varor eller produkter,

2. innehålla information om halten av nikotin, tjära eller kolmonoxid i

tobaksvaror eller örtprodukter för rökning, eller

3. likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt.
Märkningen på förpackningar till tobaksvaror eller på själva tobaksvaran

får inte heller

1. antyda att en viss tobaksvara har miljöfördelar, eller
2. hänvisa till smak, doft eller tillsatser.
Förbudet mot att hänvisa till smak, doft eller tillsatser gäller dock inte snus.

10 §

Tillverkare och importörer svarar för att förpackningar till tobaksvaror

och örtprodukter för rökning förses med hälsovarningar.

11 §

Om en förpackning till en tobaksvara eller en örtprodukt för rökning

saknar hälsovarning eller denna är uppenbart oriktig, får varan eller produkten
inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.

12 b §

En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 stycken

cigaretter.

En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst

30 gram.

Cigaretter och rulltobak får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden

i mindre mängd än vad som framgår av första och andra styckena.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om styckförpackningar för

cigaretter och rulltobak.

12 e §

En näringsidkare som via distansförsäljning tillhandahåller tobaks-

varor för försäljning till konsumenter i ett annat land än det land där näring-
sidkaren har sitt säte eller sin affärsverksamhet får inte lämna ut personupp-
gifter om konsumenten till tillverkaren av tobaksvaror eller till företag som
ingår i samma koncern eller till andra tredje parter. Personuppgifter får inte
heller användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet.

12 f §

Tillverkare och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla nya

tobaksvaror som de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska
marknaden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur anmälan ska göras och vad den ska innehålla.

background image

3

SFS 2016:353

En ny tobaksvara som inte har anmälts i enlighet med första och andra

styckena får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Innehållsreglering och produktkontroll, m.m.

16 §

4

Tillverkare och importörer av tobaksvaror eller örtprodukter för rök-

ning ska till Folkhälsomyndigheten lämna uppgifter om ingredienser och
kvantiteter av dessa ingredienser i tobaksvaror och örtprodukter för rökning.

Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska till Folkhälsomyndigheten

även lämna uppgifter om ingrediensernas effekter på hälsan och genomföra
analyser av tillsatser i cigaretter och rulltobak samt lämna uppgifter om resul-
tatet av analyserna till Folkhälsomyndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om de skyldigheter som anges i första och andra styck-
ena.

Tobaksvaror och örtprodukter för rökning får inte tillhandahållas konsu-

menter på marknaden om de rapporteringsskyldigheter som följer av paragra-
fen eller som har meddelats med stöd av den inte har uppfyllts.

18 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka cigaretter och vilken rulltobak som ska anses ha karakteristisk

smak,

2. vilka tillsatser i tobaksvaror som ska förbjudas,
3. gränsvärden för skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla eller ge

upphov till, samt

4. mätning och övervakning av sådana gränsvärden.
Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak och tobaksvaror som

innehåller tillsatser som har förbjudits med stöd av första stycket får inte till-
handahållas konsumenter på marknaden.

Tobaksvaror som inte uppfyller de föreskrifter om tillåtna gränsvärden

eller mätning och övervakning av sådana gränsvärden som har meddelats med
stöd av första stycket får inte tillverkas eller tillhandahållas konsumenter på
marknaden.

18 a §

5

Tobaksvaror som inte uppfyller föreskrifter som meddelats med

stöd av 18 § i fråga om gränsvärden för skadliga ämnen som en tobaksvara får
innehålla eller ge upphov till, samt om mätning och övervakning av sådana
gränsvärden, får inte föras ut till ett land utanför Europeiska unionen.

18 c §

Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska varje år till Folk-

hälsomyndigheten lämna in marknadsundersökningar, studier, rapporter om
försäljningsvolymer och i förekommande fall sådana sammanfattningar av
marknadsundersökningar som utförs i samband med lanseringen av nya
tobaksprodukter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om rapporteringsskyldigheten enligt första stycket.

4 Senaste lydelse 2013:630.

5 Senaste lydelse 2010:1317.

background image

4

SFS 2016:353

Tobaksvaror får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden om de rap-

porteringsskyldigheter som följer av paragrafen eller som har meddelats med
stöd av den inte har uppfyllts.

18 d §

Tillverkare och importörer av sådana nya tobaksvaror som har an-

mälts enligt 12 f § ska varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in alla nya
eller uppdaterade uppgifter om de studier, undersökningar och annan infor-
mation som ska redovisas i eller i samband med anmälan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om rapporteringsskyldigheten enligt första stycket.

Tobaksvaror får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden om de rap-

porteringsskyldigheter som följer av paragrafen eller som har meddelats med
stöd av den inte har uppfyllts.

19 §

6

Den centrala tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter

följs utövas av

1. Arbetsmiljöverket när det gäller
a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är
upplåtna enbart för personal, och
b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § ska tillämpas
2. Folkhälsomyndigheten när det gäller
a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,
b) lokaler som avses i 4 §,
c) hälsovarningar m.m. enligt 9, 9 a, 10 och 11 §§,
d) handel m.m. enligt 12�12 d och 12 f §§,
e) innehållsreglering och produktkontroll m.m. enligt 16�18 §§, och
f) uppgifter om kostnader för marknadsföring enligt 18 b § och uppgifter

som ska lämnas in enligt 18 c och 18 d §§, och

3. Konsumentombudsmannen när det gäller marknadsföring enligt 14�

14 b §§.

Vid Konsumentombudsmannens tillsyn tillämpas bestämmelserna i mark-

nadsföringslagen (2008:486).

19 a §

7

Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande före-

skrifter följs utövas av

1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka

verket har den centrala tillsynen,

2. kommunen när det gäller
a) de miljöer och lokaler för vilka Folkhälsomyndigheten har den centrala

tillsynen,

b) bestämmelserna om hälsovarningar m.m. i 9, 9 a och 11 §§ på försälj-

ningsställen, och

c) bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäller

marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och

3. kommunen och Polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om

handel m.m. enligt 12�12 d och 12 f §§,

Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt första stycket 2 och 3. Läns-

styrelsen ska

6 Senaste lydelse 2013:630.

7 Senaste lydelse 2014:757.

background image

5

SFS 2016:353

1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med informa-

tion och råd, och

2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsyns-

myndigheter och andra.

19 b §

En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver

anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter för sin tillsyn över 16 och 18 §§

samt 18 c § av tillverkare och importörer av tobaksvaror.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om avgifterna.

20 §

8

Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att bestämmelserna i 9, 9 a, 10, 11 och 16�18 §§ eller med stöd av
dem meddelade föreskrifter ska följas.

En tillsynsmyndighet som anges i 19 a § får i sin tillsynsverksamhet med-

dela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift
som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

Vitet får inte förvandlas till fängelse.

27 §

9

Den som uppsåtligen i strid med förbudet i 11 § tillhandahåller

tobaksvaror som saknar föreskriven hälsovarning eller säljer tobaksvaror i
strid med förbud som har meddelats enligt 20 a §, döms för olovlig tobaksför-
säljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 §

första eller andra stycket eller 12 c § första stycket.

�r gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.

1. Denna lag träder i kraft den 20 maj 2016.
2. Tobaksvaror som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före

ikraftträdandet och som är märkta i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlems-
staternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och för-
säljning av tobaksvaror får fortsätta tillhandahållas konsumenter på markna-
den efter ikraftträdandet, dock längst till och med den 20 maj 2017.

3. �rtprodukter för rökning som har tillverkats eller övergått till fri omsätt-

ning före ikraftträdandet får fortsätta tillhandahållas konsumenter på markna-
den efter ikraftträdandet, dock längst till och med den 20 maj 2017.

4. Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak som vid ikraftträdandet

har en marknadsandel om minst 3 procent i Europeiska unionen i en viss pro-
duktkategori får fortsätta tillhandahållas konsumenter på marknaden efter
ikraftträdandet, dock längst till den 20 maj 2020.

8 Senaste lydelse 2013:630.

9 Senaste lydelse 2010:682.

background image

6

SFS 2016:353

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.