SFS 2017:425 Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

170425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om anmälan, produktkrav, försälj-

ning och marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

2 §

I denna lag avses med

1. elektronisk cigarett: produkt som kan användas för konsumtion av niko-

tinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en
patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, och

2. påfyllningsbehållare: behållare som innehåller vätska som innehåller

nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

3 §

Denna lag ska inte tillämpas på

1. läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läke-

medelslagen (2015:315) eller lagen (1993:584) om medicintekniska produk-
ter, eller

2. produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastraff-

lagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor.

För elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare som innehåller tobak

ska bestämmelserna i tobakslagen (1993:581) tillämpas i stället för bestäm-
melserna i denna lag.

4 §

I fråga om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare gäller också

produktsäkerhetslagen (2004:451).

1 Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277.

2 Jfr Europarlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om till-
närmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presenta-
tion och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av
direktiv 2001/37/EG, i den ursprungliga lydelsen. Se även Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfa-
rande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informations-
samhällets tjänster.

SFS 2017:425

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:425

Produktanmälan

5 §

Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter eller påfyllnings-

behållare ska till Folkhälsomyndigheten anmäla alla sådana produkter som de
avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden. En ny anmä-
lan ska lämnas in för varje väsentlig ändring av produkten. Anmälan ska
lämnas in senast sex månader innan produkten är avsedd att tillhandahållas
konsumenter på marknaden. Anmälan ska även göras när produkten återkallas
från marknaden.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte tillhandahållas

konsumenter på den svenska marknaden om anmälan enligt första stycket inte
har gjorts. Detsamma gäller om anmälan inte uppfyller de föreskrifter om hur
anmälan ska vara utformad och vad den ska innehålla som har meddelats med
stöd av 48 § 1.

Krav på produkterna, medföljande information och presentation

Produktkrav

6 §

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska uppfylla de före-

skrifter om innehåll och utformning som har meddelats med stöd av 48 § 2.

Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehål-

lare ansvarar för att produkterna uppfyller de krav som följer av första
stycket.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som inte uppfyller de före-

skrifter om innehåll och utformning som har meddelats med stöd av 48 § 2 får
inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.

Informationsblad

7 §

Styckförpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

ska innehålla ett informationsblad.

Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehål-

lare ansvarar för att styckförpackningar till sådana produkter innehåller ett in-
formationsblad.

Om en styckförpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbe-

hållare saknar informationsblad, får produkten inte tillhandahållas konsumen-
ter på marknaden. Detsamma gäller om informationsbladet inte uppfyller de
föreskrifter om dess innehåll och utformning som har meddelats med stöd av
48 § 3.

Innehållsdeklaration

8 §

Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska

förses med en innehållsdeklaration.

Tillverkare och importörer ansvarar för att förpackningar till elektroniska

cigaretter och påfyllningsbehållare förses med en innehållsdeklaration.

Om en förpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbehållare

saknar innehållsdeklaration, får produkten inte tillhandahållas konsumenter
på marknaden. Detsamma gäller om innehållsdeklarationen inte uppfyller de
föreskrifter om innehåll och utformning som har meddelats med stöd av
48 § 4.

background image

3

SFS 2017:425

Produktpresentation

9 §

Märkningen på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, eller på

sådana produkters förpackningar, får inte

1. antyda att en viss elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är

mindre skadlig än andra sådana produkter,

2. innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i produkten,
3. likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt,
4. antyda att en viss produkt har miljöfördelar, eller
5. hänvisa till doft eller tillsatser, utom vad avser smaktillsatser.
Styckförpackningar och eventuell ytterförpackning till elektroniska ciga-

retter och påfyllningsbehållare får inte antyda ekonomiska fördelar genom att
innehålla tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor
till priset av en eller liknande erbjudanden.

Hälsovarning

10 §

Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska

förses med en hälsovarning.

Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehål-

lare ansvarar för att förpackningar till sådana produkter förses med en hälso-
varning.

Om en förpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbehållare

saknar hälsovarning, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på mark-
naden. Detsamma gäller om hälsovarningen inte uppfyller de föreskrifter om
utformningen av varningen som har meddelats med stöd av 48 § 5.

Marknadsföring och sponsring

11 §

En näringsidkare får inte marknadsföra elektroniska cigaretter eller på-

fyllningsbehållare till konsumenter

1. inom informationssamhällets tjänster, eller
2. i ljudradiosändningar, tv-sändningar eller beställ-tv som omfattas av

radio- och tv-lagen (2010:696).

Förbudet i första stycket gäller dock inte
1. marknadsföring som endast består i att tillhandahålla elektroniska ciga-

retter eller påfyllningsbehållare för försäljning, eller

2. marknadsföring i överföringar eller tekniska upptagningar på vilka

yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, med undantag för marknadsföring
genom kommersiella annonser.

12 §

En näringsidkare som marknadsför elektroniska cigaretter eller påfyll-

ningsbehållare till konsumenter får inte använda kommersiella annonser i
periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförord-
ningen är tillämplig.

13 §

Tillverkare, partihandlare och importörer av elektroniska cigaretter

och påfyllningsbehållare får inte sponsra ett evenemang eller en verksamhet
dit allmänheten har tillträde eller som kan antas få gränsöverskridande effekt,
om sponsringen kan antas medföra att avsättningen av produkterna främjas.

background image

4

SFS 2017:425

Bestämmelser om förbud mot sponsring av program i radio och tv samt om

produktplacering i tv finns i radio- och tv-lagen (2010:696).

Rapportering av försäljningsvolymer m.m.

14 §

Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllnings-

behållare ska varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in

1. fullständiga uppgifter om försäljningsvolym, uppdelade på varumärke

och produktsort,

2. uppgifter om preferenserna hos olika konsumentgrupper, inbegripet

unga människor, icke-rökare och de viktigaste typerna av nuvarande konsu-
menter,

3. uppgifter om det sätt på vilket produkterna säljs, och
4. sammanfattningar av och kommentarer till eventuella marknadsunder-

sökningar om ovanstående, med en översättning till engelska.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte tillhandahållas

konsumenter på marknaden om de rapporteringsskyldigheter som följer av
första stycket inte har uppfyllts. Detsamma gäller om rapporteringen inte upp-
fyller de föreskrifter om rapporteringsskyldigheten som har meddelats med
stöd av 48 § 6.

Produktkontroll

15 §

Tillverkare, importörer och distributörer av elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in
information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på
människors hälsa.

Information enligt första stycket ska på begäran lämnas till Folkhälsomyn-

digheten.

16 §

Om en tillverkare, importör eller distributör av elektroniska cigaretter

eller påfyllningsbehållare anser, eller har skäl att anta, att en sådan produkt
inte är säker eller av god kvalitet eller att den på annat sätt inte är förenlig
med denna lag, ska denne omedelbart

1. vidta de korrigerande åtgärder som är nödvändiga för att den berörda

produkten ska bli förenlig med denna lag,

2. dra tillbaka produkten, eller
3. återkalla produkten.
När en åtgärd enligt första stycket vidtas, ska Folkhälsomyndigheten

omedelbart underrättas om produktens brister, vilken åtgärd som vidtagits och
resultaten av åtgärden.

Handel m.m.

Åldersgräns

17 §

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på

annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den
som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har upp-
nått denna ålder.

background image

5

SFS 2017:425

Om det finns särskild anledning att anta att en elektronisk cigarett eller på-

fyllningsbehållare är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år,
får produkten inte lämnas ut.

På varje försäljningsställe för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehål-

lare ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om för-
budet mot att sälja eller lämna ut sådana produkter till den som inte har fyllt
18 år.

18 §

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som säljs till konsu-

menter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottaga-
rens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat, via dis-
tansförsäljning eller liknande.

19 §

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får föras in i landet

endast av den som har fyllt 18 år.

Anmälan om försäljning

20 §

En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige

får inte tillhandahålla elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för
försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den
kommun där försäljningen ska ske.

Gränsöverskridande distansförsäljning

21 §

En näringsidkare som via distansförsäljning tillhandahåller elektro-

niska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter i ett
annat land än det land där näringsidkaren har sitt säte eller sin affärsverksam-
het (gränsöverskridande distansförsäljning), får inte bedriva sådan försäljning
till eller från Sverige utan att först ha registrerat försäljningen hos Folkhälso-
myndigheten och fått en bekräftelse på registreringen.

Folkhälsomyndigheten ska skyndsamt efter en registrering enligt första

stycket bekräfta denna.

22 §

En näringsidkare som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning

får inte lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av sådana
produkter eller till företag som ingår i samma koncern eller till andra tredje
parter. Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för andra ända-
mål än det aktuella köpet.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skade-

stånd tillämpas även vid behandling av personuppgifter enligt första stycket.

Skyldighet att utöva egenkontroll

23 §

Den som bedriver försäljning enligt 20 § eller gränsöverskridande dis-

tansförsäljning enligt 21 § ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över för-
säljningen och hanteringen i övrigt av elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontroll-
program.

Till anmälan respektive registreringen enligt 20 och 21 §§ ska näringsidka-

ren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för

background image

6

SFS 2017:425

kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska
det anmälas till kommunen och Folkhälsomyndigheten utan dröjsmål.

Tillsyn och marknadskontroll

Central tillsyn

24 §

Den centrala tillsynen över att denna lag och föreskrifter meddelade

med stöd av lagen följs utövas av Folkhälsomyndigheten när det gäller den
omedelbara tillsyn som kommunen eller kommunen och Polismyndigheten
ansvarar för enligt 26 § 1 och 2.

Regional tillsyn

25 §

Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt 26 § 1 och 2. Länsstyrel-

sen ska

1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med informa-

tion och råd, och

2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsyns-

myndigheter och andra.

Omedelbar tillsyn

26 §

Den omedelbara tillsynen över att denna lag och föreskrifter medde-

lade med stöd av lagen följs utövas av

1. kommunen när det gäller
a) förbudet mot att tillhandahålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbe-

hållare enligt 5–8, 10 och 14 §§ på försäljningsställen,

b) produktpresentation enligt 9 § på försäljningsställen,
2. kommunen och Polismyndigheten när det gäller
a) åldersgräns enligt 17 och 18 §§,
b) anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 20 och 23 §§ i andra fall

än avseende gränsöverskridande distansförsäljning,

3. Folkhälsomyndigheten när det gäller
a) bestämmelserna i 5–10 och 14 §§ i andra fall än som avses i 1,
b) produktkontroll enligt 15 och 16 §§,
c) registrering och egenkontroll enligt 21 och 23 §§ avseende gränsöver-

skridande distansförsäljning, och

4. Konsumentverket när det gäller marknadsföring och sponsring enligt

11–13 §§.

27 §

Vid Konsumentverkets tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknads-

föringslagen (2008:486).

En marknadsföringsåtgärd som strider mot någon av bestämmelserna i 9 §

eller 11–13 §§, ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringsla-
gen anses vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som
strider mot 11 § första stycket 2 eller 12 § kan medföra marknadsstörningsav-
gift enligt bestämmelserna i 29–36 §§ marknadsföringslagen.

background image

7

SFS 2017:425

Marknadskontroll

28 §

Folkhälsomyndigheten ska i fråga om produktkrav som följer av 6 §

utöva marknadskontroll av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
som omfattas av denna lag.

Bestämmelser om marknadskontroll finns i artiklarna 15.3 och 16–29 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli
2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-
föring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

Avtal om samarbete

29 §

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsynsupp-

gifter som kommunen har enligt denna lag ska ombesörjas helt eller delvis av
den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att av-
göra ärenden enligt 31 och 32 §§.

Informationsutbyte

30 §

Kommunen och Polismyndigheten ska underrätta varandra om förhål-

landen som är av betydelse för tillsynen.

En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag ska skicka en

kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och den läns-
styrelse som berörs av beslutet.

Föreläggande och förbud

31 §

En tillsynsmyndighet som anges i 26 § 1–3 får i sin tillsynsverksamhet

meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en före-
skrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

32 §

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna i denna

lag får kommunen förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter att fort-
sätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd,
meddela varning.

Ett förbud enligt första stycket meddelas för en tid av högst sex månader.
Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat anges i

beslutet.

33 §

Om Folkhälsomyndigheten konstaterar eller har rimliga skäl att anta

att en typ av eller specifika elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare
kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa, trots att produkten uppfyller
kraven i denna lag, får myndigheten förbjuda att produkterna tillhandahålls
konsumenter på marknaden. Om sådana produkter redan har tillhandahållits
konsumenter på marknaden, får Folkhälsomyndigheten förelägga tillverka-
ren, importören eller distributören av produkterna att dra tillbaka eller åter-
kalla dessa.

Folkhälsomyndigheten ska omedelbart underrätta Europeiska kommis-

sionen och de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater om åtgärder
som vidtagits enligt första stycket och översända annan relevant information.

background image

8

SFS 2017:425

När Europeiska kommissionen har meddelat om den anser att en åtgärd en-

ligt första stycket är motiverad ska Folkhälsomyndigheten besluta om åtgär-
den ska bestå.

Vite

34 §

Beslut om föreläggande eller förbud enligt 31 och 33 §§ får förenas

med vite. Vitet får inte förvandlas till fängelse.

Rätt till upplysningar och tillträde

35 §

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, hand-

lingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn enligt
denna lag.

36 §

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyndig-

het rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av
denna lag eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta
prover. För uttagna prov betalas inte ersättning.

Kontrollköp

37 §

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som

lämnar ut elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare om skyldigheten
att förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i 17 §, får
kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast
anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg

om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp
underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

38 §

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för

kommunen att meddela förelägganden eller förbud enligt 31 och 32 §§.

Bistånd från Polismyndigheten

39 §

Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet

lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 36 §. En sådan begäran får
göras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Tystnadsplikt

40 §

Den som har tagit befattning med något ärende enligt denna lag får inte

obehörigen röja eller på annat sätt utnyttja vad han eller hon därvid har fått
veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

background image

9

SFS 2017:425

Överklagande

41 §

Beslut som en kommun har fattat enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som Folkhälsomyndigheten har meddelat med stöd av 31 eller 33 §

får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Straffbestämmelser och förverkande

42 §

Den som uppsåtligen bryter mot 8 § tredje stycket eller 10 § tredje

stycket eller säljer elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare i strid
med förbud som har meddelats enligt 32 § döms till böter eller fängelse i
högst sex månader.

Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 17 §

första eller andra stycket, 20 § eller 21 § första stycket.

Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.

43 §

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska

inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläg-
gandet eller förbudet.

44 §

Elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare som varit föremål för

brott enligt denna lag eller deras värde samt utbyte av sådant brott ska förkla-
ras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

45 §

Bestämmelser om ansvar för olovlig införsel av elektroniska cigaretter

och påfyllningsbehållare finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Avgifter

46 §

En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmäl-

ningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare
enligt 20 §.

47 §

Folkhälsomyndigheten får av tillverkare och importörer av elektro-

niska cigaretter eller påfyllningsbehållare ta ut avgifter för att ta emot, lagra,
hantera och analysera de uppgifter som enligt 5 § lämnas till myndigheten.

Bemyndiganden

48 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. hur en anmälan enligt 5 § ska vara utformad och vad den ska innehålla,
2. produktinnehåll och utformning av elektroniska cigaretter och påfyll-

ningsbehållare enligt 6 §,

3. vilka uppgifter informationsblad enligt 7 § ska innehålla och hur de ska

utformas,

4. innehållet i och utformningen av innehållsdeklarationen enligt 8 §,
5. utformningen av sådana hälsovarningar som avses i 10 §,
6. fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 14 §,

background image

10

SFS 2017:425

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7. det system för informationsinsamling som anges i 15 § första stycket,
8. underrättelseskyldigheten enligt 16 § andra stycket,
9. utformningen av egenkontrollprogrammen som anges i 23 §,
10. skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för provtagning

och undersökning av prov enligt 36 §,

11. genomförandet av kontrollköp enligt 37 §, och
12. storleken på de avgifter som anges i 47 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som tillverkats eller

övergått till fri omsättning före ikraftträdandet, och som inte uppfyller lagens
krav, får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden
efter ikraftträdandet, dock längst till och med den 1 januari 2018.

3. För elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som tillhandahållits

konsumenter på marknaden före ikraftträdandet ska en anmälan enligt 5 §
göras senast den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ANNIKA STRANDHÄLL
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.