SFS 2018:2088 Lag om tobak och liknande produkter

SFS2018-2088.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tobak och liknande produkter

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens syfte och innehåll
1 §
Denna lag syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som
är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med expone-
ring för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.

2 § Denna lag innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om användningen av
njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte
innehåller tobak.

I lagen finns bestämmelser om
– produktkrav och rapporteringsskyldighet (2 kap.),
– märkning och förpackning (3 kap.),
– marknadsföring (4 kap.),
– handel (5 kap.),
– rökfria miljöer (6 kap.),
– tillsyn (7 kap.),
– avgifter (8 kap.),
– överklagande (9 kap.),
– straffbestämmelser och förverkande (10 kap.), och
– bemyndiganden (11 kap.).

Uttryck i lagen
3 §
I denna lag avses med

1. elektronisk cigarett: produkt som kan användas för konsumtion av

nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbe-
gripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank,

2. påfyllningsbehållare: behållare som innehåller vätska som innehåller

nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett,

1 Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61.

2 Jfr Europarlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av

medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av

tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG, i den ur-

sprungliga lydelsen. Se även Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den

9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande

föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

SFS

2018:2088

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

3. örtprodukter för rökning: produkter som är baserade på växter, örter

eller frukter som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbrän-
ning,

4. detaljhandel: försäljning till konsumenter,
5. partihandel: annan försäljning än detaljhandel,
6. försäljningsställe: en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för

detaljhandel,

8. gränsöverskridande distansförsäljning: försäljning där, vid tidpunkten

för beställningen av varan eller produkten, konsumenten finns i Sverige och
återförsäljningsstället i ett annat land, eller där återförsäljningsstället finns i
Sverige och konsumenten i en annan medlemsstat, och

9. medlemsstat: en stat som är medlem i Europeiska unionen eller en

annan stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES) och som har genomfört bestämmelserna i direktiv
2014/40/EU i nationell rätt.

Förhållandet till andra lagar
4 §
Lagen ska inte tillämpas på produkter som är klassificerade som narko-
tika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

I fråga om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska lagen inte

tillämpas på läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av
läkemedelslagen (2015:315) eller lagen (1993:584) om medicintekniska
produkter.

I fråga om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare gäller även

produktsäkerhetslagen (2004:451).

2 kap. Produktkrav och rapporteringsskyldighet
Tobaksvaror och örtprodukter för rökning
Smaker, tillsatser och gränsvärden
1 § Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak och tobaksvaror som
innehåller tillsatser som har förbjudits enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av 11 kap. 1 § får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.

Tobaksvaror som inte uppfyller de föreskrifter om tillåtna gränsvärden

eller mätning och övervakning av sådana gränsvärden som har meddelats
med stöd av 11 kap. 1 § får inte tillverkas eller tillhandahållas konsumenter
på marknaden.

Varor som avses i andra stycket får inte föras ut till ett land utanför Euro-

peiska unionen.

Rapportering av ingredienser
2 § Tillverkare och importörer av tobaksvaror eller örtprodukter för rök-
ning ska till Folkhälsomyndigheten lämna uppgifter om ingredienser och
kvantiteter av dessa ingredienser i tobaksvaror och i örtprodukter för rök-
ning.

Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska till Folkhälsomyndigheten

även lämna uppgifter om ingrediensernas effekter på hälsan och genomföra
analyser av tillsatser i cigaretter och rulltobak samt lämna uppgifter om re-
sultatet av analyserna till Folkhälsomyndigheten.

Tobaksvaror och örtprodukter för rökning får inte tillhandahållas konsu-

menter på marknaden om den rapporteringsskyldighet som följer av första

2018:2088

background image

3

SFS

och andra styckena eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av
11 kap. 2 § inte har uppfyllts.

Anmälan av nya tobaksvaror
3 § Tillverkare och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla nya
tobaksvaror som de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska
marknaden.

En ny tobaksvara som inte har anmälts i enlighet med första stycket eller

föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 3 § får inte tillhanda-
hållas konsumenter på den svenska marknaden.

4 § Tillverkare och importörer av sådana nya tobaksvaror som har anmälts
enligt 3 § ska varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in alla nya eller upp-
daterade uppgifter om de studier, undersökningar och annan information
som ska redovisas i eller i samband med anmälan.

Tobaksvaror får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden om den

rapporteringsskyldighet som följer av första stycket eller av föreskrifter som
har meddelats med stöd av 11 kap. 3 § inte har uppfyllts.

Rapportering av marknadsföringskostnader
5 § Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror ska till Folk-
hälsomyndigheten lämna uppgifter om de kostnader som de har haft för
reklam, annan marknadsföring och sponsring för sådana varor.

6 § Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska varje år till Folkhälso-
myndigheten lämna in marknadsundersökningar, studier, rapporter om för-
säljningsvolymer och i förekommande fall sådana sammanfattningar av
marknadsundersökningar som utförs i samband med lanseringen av nya
tobaksvaror.

Tobaksvaror får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden om den

rapporteringsskyldighet som följer av första stycket eller av föreskrifter som
har meddelats med stöd av 11 kap. 4 § andra stycket inte har uppfyllts.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Produktanmälan
7 § Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter eller påfyllnings-
behållare ska till Folkhälsomyndigheten anmäla alla sådana produkter som
de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden. En ny
anmälan ska lämnas in för varje väsentlig ändring av produkten. Anmälan
ska lämnas in senast sex månader innan produkten är avsedd att tillhanda-
hållas konsumenter på marknaden. Anmälan ska även göras när produkten
återkallas från marknaden av tillverkaren eller importören.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte tillhandahållas

konsumenter på den svenska marknaden om en anmälan enligt första stycket
inte har gjorts. Detsamma gäller om anmälan inte uppfyller de föreskrifter
om hur anmälan ska vara utformad och vad den ska innehålla som har med-
delats med stöd av 11 kap. 6 § 1.

2018:2088

background image

4

SFS

Innehåll och utformning
8 § Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare ansvarar för att produkterna uppfyller de krav som följer av före-
skrifter om innehåll och utformning som har meddelats med stöd av 11 kap.
6 § 2.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som inte uppfyller de

föreskrifter om innehåll och utformning som har meddelats med stöd av
11 kap. 6 § 2 får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.

Rapportering av försäljningsvolymer
9 § Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare ska varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in

1. fullständiga uppgifter om försäljningsvolym, uppdelade på varumärke

och produktsort,

2. uppgifter om preferenserna hos olika konsumentgrupper, inbegripet

unga människor, icke-rökare och de viktigaste typerna av nuvarande konsu-
menter,

3. uppgifter om det sätt på vilket produkterna säljs, och
4. sammanfattningar av och kommentarer till eventuella marknadsunder-

sökningar om sådana uppgifter som anges i 1–3, med en översättning till
engelska.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte tillhandahållas

konsumenter på marknaden om den rapporteringsskyldighet som följer av
första stycket inte har uppfyllts. Detsamma gäller om rapporteringen inte
uppfyller föreskrifter om rapporteringsskyldighet som har meddelats med
stöd av 11 kap. 6 § 3.

Produktkontroll
10 § Tillverkare, importörer och distributörer av elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare ska upprätta och upprätthålla ett system för att
samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa pro-
dukter har på människors hälsa.

Informationen ska på begäran lämnas till Folkhälsomyndigheten.

11 § Om en tillverkare, importör eller distributör av elektroniska cigaretter
eller påfyllningsbehållare anser, eller har skäl att anta, att en sådan produkt
inte är säker eller av god kvalitet eller att den på annat sätt inte är förenlig
med denna lag eller anslutande föreskrifter, ska denne omedelbart

1. vidta de korrigerande åtgärder som är nödvändiga för att den berörda

produkten ska bli förenlig med denna lag,

2. dra tillbaka produkten, eller
3. återkalla produkten.
När en åtgärd enligt första stycket vidtas, ska Folkhälsomyndigheten

omedelbart underrättas om produktens brister, vilken åtgärd som vidtagits
och resultaten av åtgärden.

3 kap. Märkning och förpackning
Hälsovarningar
Tobaksvaror och örtprodukter för rökning
1 § Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning som är
avsedda att tillhandahållas konsumenter på marknaden ska förses med texter
och illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är förenade med bruk

2018:2088

background image

5

SFS

av tobak och örtprodukter för rökning samt om rökavvänjning (hälsovar-
ningar).

Tillverkare och importörer ansvarar för att förpackningar till tobaksvaror

och örtprodukter för rökning förses med hälsovarningar.

Om en förpackning till en tobaksvara eller en örtprodukt för rökning sak-

nar hälsovarningar, får varan eller produkten inte tillhandahållas konsu-
menter eller, när det gäller tobaksvaror, detaljhandlare på marknaden. Det-
samma gäller om hälsovarningarna inte uppfyller föreskrifter om utform-
ningen av varningarna som har meddelats med stöd av 11 kap. 7 §.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
2 § Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska
förses med hälsovarningar.

Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllnings-

behållare ansvarar för att förpackningar till sådana produkter förses med
hälsovarningar.

Om en förpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbe-

hållare saknar hälsovarningar, får produkten inte tillhandahållas konsumen-
ter på marknaden. Detsamma gäller om hälsovarningarna inte uppfyller
föreskrifter om utformningen av varningarna som har meddelats med stöd
av 11 kap. 7 §.

Produktpresentation och medföljande information
Tobaksvaror och örtprodukter för rökning
3 § Märkningen på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för
rökning och på själva tobaksvaran får inte

1. antyda att en viss tobaksvara eller örtprodukt för rökning är mindre

skadlig än andra sådana varor eller produkter,

2. innehålla information om halten av nikotin, tjära eller kolmonoxid i

tobaksvaror eller örtprodukter för rökning, eller

3. likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.
Märkningen på förpackningar till tobaksvaror eller på själva tobaksvaran

får inte heller

1. antyda att en viss tobaksvara har miljöfördelar, eller
2. hänvisa till smak, doft eller tillsatser.
Förbudet mot att hänvisa till smak, doft eller tillsatser gäller dock inte

snus.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
4 § Märkningen på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare eller
på sådana produkters förpackningar får inte

1. antyda att en viss elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är

mindre skadlig än andra sådana produkter,

2. innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i produkten,
3. likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt,
4. antyda att en viss produkt har miljöfördelar, eller
5. hänvisa till doft eller tillsatser, utom när det gäller smaktillsatser.
Styckförpackningar och eventuell ytterförpackning till elektroniska ciga-

retter och påfyllningsbehållare får inte antyda ekonomiska fördelar genom
att innehålla tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två
varor till priset av en eller liknande erbjudanden.

2018:2088

background image

6

SFS

5 § Styckförpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbe-
hållare ska innehålla ett informationsblad.

Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllnings-

behållare ansvarar för att styckförpackningar till sådana produkter innehåller
ett informationsblad.

Om en styckförpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbe-

hållare saknar informationsblad, får produkten inte tillhandahållas konsu-
menter på marknaden. Detsamma gäller om informationsbladet inte har det
innehåll och den utformning som följer av föreskrifter som har meddelats
med stöd av 11 kap. 6 § 6.

6 § Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska
förses med en innehållsdeklaration.

Tillverkare och importörer ansvarar för att förpackningar till elektroniska

cigaretter och påfyllningsbehållare förses med en innehållsdeklaration.

Om en förpackning saknar innehållsdeklaration, får produkten inte till-

handahållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller om innehålls-
deklarationen inte uppfyller de föreskrifter om innehåll och utformning som
har meddelats med stöd av 11 kap. 6 § 7.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror
7 §
Styckförpackningar till tobaksvaror ska förses med en unik identitets-
märkning och en säkerhetsmärkning.

Tillverkare och importörer ansvarar för att styckförpackningar till tobaks-

varor förses med sådan märkning.

Tobaksvaror får inte tillhandahållas konsumenter eller detaljhandlare på

marknaden, om sådan märkning saknas.

8 § En näringsidkare som deltar i handeln med tobaksvaror utan att be-
driva detaljhandel ska se till att alla styckförpackningar registreras när de
kommer i respektive lämnar dennes besittning. Även åtgärder som rör styck-
förpackningar och som vidtas under den tid som besittningen pågår ska regi-
streras. Registrerade uppgifter får inte ändras eller raderas.

Tillverkare av tobaksvaror ska tillhandahålla de näringsidkare som deltar

i handeln med tobaksvaror den utrustning som är nödvändig för att registrera
tobaksvaror som köps, säljs, lagras, transporteras eller hanteras på annat sätt.

9 § En näringsidkare som deltar i leveranskedjan för tobaksvaror ska upp-
rätthålla register över samtliga relevanta transaktioner.

10 § Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska sluta avtal om datalag-
ring med en oberoende tredje part, som ska vara värd för datalagringsan-
läggningen för alla relevanta uppgifter. Datalagringsanläggningen ska vara
fysiskt belägen på Europeiska unionens territorium. Avtalet och den tredje
partens lämplighet ska godkännas av Europeiska kommissionen.

Den tredje partens verksamhet ska övervakas av en extern revisor, som

ska föreslås och betalas av tillverkaren av tobaksvaror och godkännas av
Europeiska kommissionen. Den externa revisorn ska varje år lämna in en
rapport till Europeiska kommissionen och den myndighet som regeringen
bestämmer.

2018:2088

background image

7

SFS

11 § Europeiska kommissionen, den myndighet som regeringen bestäm-
mer, behöriga myndigheter i andra medlemsstater och den externa revisorn
ska ha full tillgång till datalagringsanläggningarna.

Den myndighet som regeringen bestämmer får, när det är motiverat, be-

vilja tillverkare och importörer tillgång till de lagrade uppgifterna. Även
Europeiska kommissionen kan fatta ett sådant beslut.

4 kap. Marknadsföring
Reklam och annan marknadsföring
Tobaksvaror
1 § En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter får
inte använda kommersiella annonser i

1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihets-

förordningen är tillämplig,

2. ljudradio- eller tv-program eller tv-sändningar över satellit som om-

fattas av radio- och tv-lagen (2010:696), eller

3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihets-

grundlagen är tillämplig.

2 § Även annan marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter än som
avses i 1 § är förbjuden. Detta gäller dock inte

1. i tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig eller i

överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen
är tillämplig,

2. marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror för

försäljning, eller

3. kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som inte är

påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak.

Kommersiella meddelanden enligt första stycket 3 ska i den omfattning

det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljnings-
stället.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
3 § En näringsidkare som marknadsför elektroniska cigaretter eller påfyll-
ningsbehållare till konsumenter får inte använda kommersiella annonser i
periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsför-
ordningen är tillämplig.

4 § En näringsidkare får inte marknadsföra elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare till konsumenter

1. inom informationssamhällets tjänster, eller
2. i ljudradiosändningar, tv-sändningar eller beställ-tv som omfattas av

radio- och tv-lagen (2010:696).

Förbudet i första stycket gäller dock inte
1. marknadsföring som endast består i att tillhandahålla elektroniska ciga-

retter eller påfyllningsbehållare för försäljning, eller

2. marknadsföring i överföringar eller tekniska upptagningar på vilka

yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, med undantag för marknadsföring
genom kommersiella annonser.

2018:2088

background image

8

SFS

Användning av varukännetecken
5 §
En näringsidkare som marknadsför antingen en annan vara än en
tobaksvara eller en tjänst till konsumenter får inte använda ett varukänne-
tecken som helt eller delvis används för en tobaksvara eller enligt gällande
bestämmelser om varumärken är registrerat eller inarbetat för en sådan vara,
om marknadsföringen sker i kommersiella annonser i

1. periodiska skrifter eller i andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihets-

förordningen är tillämplig,

2. ljudradio- eller tv-program eller i tv-sändningar över satellit som om-

fattas av radio- och tv-lagen (2010:696), eller

3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihets-

grundlagen är tillämplig.

6 § Om en näringsidkare använder ett sådant varukännetecken som avses
i 5 § vid marknadsföring till konsumenter på något annat sätt än som sägs
där, ska näringsidkaren iaktta den måttfullhet som är betingad av att känne-
tecknet också kan förknippas med tobaksvaran.

7 § Bestämmelserna i 5 och 6 §§ tillämpas inte

1. i fråga om ett varukännetecken som i endast begränsad omfattning före-

kommer vid marknadsföring av tobaksvaror,

2. i fråga om ett varukännetecken som framträder i en form som tydligt

skiljer sig från utseendet på tobaksvarans kännetecken, eller

3. i andra fall om det är oskäligt.

Sponsring och produktplacering
8 §
Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror, elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare får inte sponsra ett evenemang eller en
verksamhet dit allmänheten har tillträde eller som kan antas få gränsöver-
skridande effekt, om sponsringen kan antas medföra att avsättningen av
tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare främjas.

Bestämmelser om förbud mot sponsring av program i radio och tv samt

om produktplacering i tv finns i radio- och tv-lagen (2010:696).

5 kap. Handel
Försäljning av tobaksvaror
Tillstånd
1 § Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel
med tobaksvaror.

Tillstånd krävs inte för detalj- eller partihandlare som varken har säte eller

fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige.

Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker

om tillstånd avser att bedriva detaljhandel från ett försäljningsställe, ska
tillståndet avse försäljningsstället.

2 § Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständig-
heterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten
kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.

3 § En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.

2018:2088

background image

9

SFS

Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljnings-

stället är beläget. Om försäljningsställe saknas meddelas tillstånd av den
kommun där det företag som vill bedriva sådan handel har sitt säte eller, om
företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett fast
driftställe.

Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där det företag som

vill bedriva sådan handel har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom
landet, av den kommun där företaget har ett fast driftställe.

4 § Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för detaljhandel får kom-
munen inhämta ett yttrande från Polismyndigheten. En ansökan om tillstånd
för partihandel får inte bifallas utan att Polismyndighetens och Tullverkets
yttranden har inhämtats.

Myndigheterna ska yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verk-

samheten och ska i sina yttranden redovisa de omständigheter som ligger till
grund för deras bedömning i det enskilda fallet.

Gränsöverskridande distansförsäljning till Sverige
5 § En näringsidkare som inte omfattas av tillståndsplikten i 1 § får inte
bedriva gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror till Sverige
utan att först ha registrerat försäljningen hos Folkhälsomyndigheten och fått
registreringen bekräftad. Bekräftelsen ska lämnas skyndsamt.

Egenkontroll och uppgiftslämnande
6 § Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller
gränsöverskridande distansförsäljning ska utöva särskild kontroll (egenkon-
troll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten
lämpligt egenkontrollprogram.

7 § Till ansökan om tillstånd enligt 3 § eller registrering enligt 5 § ska
egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kom-
munens prövning och tillsyn eller Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas.

Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive

Folkhälsomyndigheten.

Tillstånd vid förändringar av verksamheten
8 § Om den som har försäljningstillstånd enligt denna lag har avlidit eller
fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar
rörelsen och om dödsboet eller förvaltaren vill fortsätta rörelsen, ska an-
mälan göras hos kommunen. Anmälan ska ha kommit in senast två månader
efter dödsfallet eller beslutet om förvaltare. Har anmälan inte kommit in
inom denna tid, upphör tillståndet att gälla.

Om den som har tillstånd till detaljhandel överlåter rörelsen får även

lagret av tobaksvaror ingå i överlåtelsen om förvärvaren har tillstånd till
detaljhandel.

9 § Ett försäljningstillstånd upphör att gälla om tillståndshavaren försätts
i konkurs. Vill konkursboet fortsätta rörelsen ska en ny ansökan göras hos
kommunen. Kommunen ska behandla en sådan ansökan med förtur.

Ett konkurs- eller dödsbo eller, i fråga om utmätt egendom, Kronofogde-

myndigheten får trots denna lag sälja tobaksvaror till den som har försälj-
ningstillstånd till handel med sådana varor. Detsamma gäller när en verk-
samhet måste avvecklas till följd av att tillståndet har återkallats.

2018:2088

background image

10

SFS

Partihandlares kontrollskyldighet
10 § Den som bedriver partihandel med tobaksvaror får endast sälja så-
dana varor till den som har försäljningstillstånd. Säljaren ska förvissa sig om
att köparen har sådant tillstånd.

Information
11 § Kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt
denna lag och anslutande föreskrifter.

12 § En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning ska
ge personalen den information och det stöd som behövs för att personalen
ska kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter.

Styckförsäljning av cigaretter, rulltobak och snus
14 § En styckförpackning med

1. cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter,
2. rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram, och
3. portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner.
Cigaretter, rulltobak och portionsförpackat snus får inte tillhandahållas

konsumenter på marknaden i mindre mängd än vad som anges i första
stycket.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Anmälan
15 § En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverk-
samhet i Sverige får inte bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter
eller påfyllningsbehållare utan att först ha anmält försäljningen till den kom-
mun där försäljningen ska ske.

Gränsöverskridande distansförsäljning
16 § En näringsidkare får inte bedriva gränsöverskridande distansförsälj-
ning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att först ha
registrerat försäljningen hos Folkhälsomyndigheten och fått registreringen
bekräftad. Bekräftelsen ska lämnas skyndsamt.

Egenkontroll och uppgiftslämnande
17 § Den som bedriver försäljning enligt 15 eller 16 § ska utöva egenkon-
troll över försäljningen och hanteringen i övrigt av elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämp-
ligt egenkontrollprogram.

Till anmälan om försäljning enligt 15 § eller registrering enligt 16 § ska

egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kom-
munens och Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter ska
utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

Åldersgräns
18 §
Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte
säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har
fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan vara eller produkt ska förvissa sig
om att mottagaren har uppnått nämnda ålder.

2018:2088

background image

11

SFS

Om det finns särskild anledning att anta att varan eller produkten är av-

sedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas
ut.

På försäljningsställen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med

information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor eller pro-
dukter som avses i första stycket till den som inte har fyllt 18 år.

19 § Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som
säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kon-
trollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom
automat, via postorder, distansförsäljning eller på liknande sätt.

20 § Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får
föras in i landet endast av den som har fyllt 18 år.

Personuppgifter vid gränsöverskridande distansförsäljning
21 §
En näringsidkare som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning
med tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare får inte
lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av sådana varor
och produkter eller till företag som ingår i samma koncern eller till andra
tredje parter. Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för
andra ändamål än det aktuella köpet.

6 kap. Rökfria miljöer
Tillämpningsområde
1 §
Med rökning avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta
kapitel

1. rökning av tobak,
2. inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak,
3. användning av elektroniska cigaretter,
4. rökning av örtprodukter för rökning, och
5. användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar

rökning men som inte innehåller tobak.

Rökförbud
2 §
Rökning är förbjuden

1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksam-

het för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden
utomhus vid förskolor och fritidshem,

2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar

med särskild service eller vård,

4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen

som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på
motsvarande områden utomhus,

5. i restauranger och på andra serveringsställen,
6. i andra lokaler än sådana som avses i 1–5 när en allmän sammankomst

eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen
(1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som
deltar i sammankomsten eller tillställningen,

7. i andra lokaler än sådana som avses i 1–6 om allmänheten har tillträde

till lokalerna,

2018:2088

background image

12

SFS

8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutöv-

ning,

9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och
10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1–7

som allmänheten har tillträde till.

3 § I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upp-
låts, ska i ett visst antal av de rum eller liknande som upplåts rökning vara
förbjuden. I fråga om sovkupéer och andra utrymmen som upplåts för till-
fällig bostad på färdmedel i inrikes kollektivtrafik gäller i stället 2 § 4.

Undantag från rökförbudet
4 §
Bestämmelserna i 2 § gäller inte i fråga om bostäder och andra lokaler
för boende som inte är tillfälligt.

5 § Rökning är trots 2 § 2–4, 6 och 7 tillåten i delar av de lokaler eller
andra utrymmen som avses där, om dessa delar särskilt avsatts för rökning.
Detsamma gäller lokaler som avses i 2 § 1 och som är upplåtna enbart för
personal.

6 § Trots 2 § 5 får rökning tillåtas i restauranger och på andra serverings-
ställen i separata rum som särskilt avsatts för rökning. Rum där rökning
tillåts får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta. Rummen ska
vara belägna så att besökare inte måste passera genom dessa. Arbetstagare
ska endast tillfälligtvis behöva vistas i rummen när rökning pågår. Servering
eller annan liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när rökning
pågår. Detta gäller dock inte sådan verksamhet som har direkt samband med
rummens funktion. Mat eller dryck får inte föras med in i dessa rum.

7 § Avvikelse från 2 § 1–3, 6 och 7 och 3 § får göras om det finns särskilda
skäl till det på grund av utrymmets eller områdets beskaffenhet eller använd-
ningssätt eller av omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller för sådana
färdmedel, lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § 4.

Ansvar för att upprätthålla rökförbudet
8 §
Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en
lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon
av bestämmelserna i 2 § 1–9 eller 3 § ansvarar för att bestämmelserna följs.

För områden som omfattas av 2 § 10 ansvarar i stället den som i egenskap

av ägare eller på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet innan-
för entrén.

9 § Den som är ansvarig enligt 8 § ska genom skyltning tydligt informera
om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om
någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.

Rökfri arbetsmiljö
10 §
I andra fall än som avses i 2 och 3 §§ ansvarar arbetsgivaren för att
en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök eller utsläpp från pro-
dukter som anges i 1 § 2–5 i den arbetslokal eller det liknande utrymme där
arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare räknas här personer som avses i
1 kap. 2 § första stycket och 3 § arbetsmiljölagen (1977:1160).

2018:2088

background image

13

SFS

7 kap. Tillsyn
Tillsynsansvar
1 §
Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller
kommunens tillsyn enligt 3 § 1, 2 och 4 och kommunens och Polismyndig-
hetens tillsyn enligt 4 §.

Den myndighet som regeringen bestämmer ansvarar dock för tillsynsväg-

ledning när det gäller kommunens tillsyn enligt 3 § 1 över bestämmelserna
om identitets- och säkerhetsmärkning i 3 kap. 7 §.

Konsumentverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller kom-

munens tillsyn enligt 3 § 3.

2 § Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt 3 och 4 §§. I tillsynen
ingår att

1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med informa-

tion och råd, och

2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsyns-

myndigheter och andra.

3 § Kommunen utövar tillsyn över att denna lag och anslutande före-
skrifter följs när det gäller

1. hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhets-

märkning enligt 3 kap. 1, 3, 4 och 7 §§ på försäljningsställen,

2. tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

enligt 2 kap. 7–9 §§ och 3 kap. 2, 5 och 6 §§ på försäljningsställen,

3. marknadsföring enligt 4 kap. 1, 2 och 5–7 §§ när det gäller marknads-

föringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och

4. rökfria miljöer som avses i 6 kap. 2 § och som inte är upplåtna enbart

för personal samt lokaler som avses i 6 kap. 3 §.

4 § Kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn över att denna lag
och anslutande föreskrifter följs när det gäller

1. tillhandahållande av nya tobaksvaror enligt 2 kap. 3 § på försäljnings-

ställen,

2. försäljning av tobaksvaror, i andra fall än när det gäller gränsöverskrid-

ande distansförsäljning, enligt 5 kap. 1, 6–10, 12 och 14 §§,

3. anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbe-

hållare samt egenkontroll, i andra fall än när det gäller gränsöverskridande
distansförsäljning, enligt 5 kap. 15 och 17 §§, och

4. åldersgräns enligt 5 kap. 18 och 19 §§.

5 § Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och anslutande
föreskrifter följs när det gäller

1. produktkrav och rapporteringsskyldighet, i andra fall än som avses i

4 §, enligt 2 kap. 1 § första och andra styckena och 2 kap. 2–11 §§,

2. hälsovarningar, produktpresentation och medföljande information, i

andra fall än som avses i 3 §, enligt 3 kap. 1–6 §§,

3. registrering enligt 5 kap. 5 och 16 §§ vid gränsöverskridande distans-

försäljning och egenkontroll enligt 5 kap. 6, 7 och 17 §§ vid sådan distans-
försäljning, och

4. förbud mot sådan tillverkning eller införsel som avses enligt före-

skrifter meddelade med stöd av 11 kap. 5 §.

2018:2088

background image

14

SFS

6 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att
denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller spårbarhet och
säkerhetsmärkning, i andra fall än som avses i 3 §, enligt 3 kap. 7–11 §§.

7 § Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att denna lag och anslutande
föreskrifter följs när det gäller lokaler och andra utrymmen som avses i
6 kap. 2 § och som är upplåtna enbart för personal samt lokaler och andra
utrymmen som avses i 6 kap. 10 §.

8 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och anslutande före-
skrifter följs när det gäller marknadsföring, i andra fall än som avses i 3 §,
enligt 4 kap. 1–8 §§.

Vid Konsumentverkets tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknads-

föringslagen (2008:486).

En marknadsföringsåtgärd som strider mot 3 kap. 3 eller 4 § eller 4 kap.

1–8 §§ ska, vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen, an-
ses vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider
mot 4 kap. 1 § 2 eller 3, 3 § första stycket 2, 4 § eller 5 § 2 eller 3 kan med-
föra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29–36 §§ marknads-
föringslagen.

Befogenheter
Tobaksvaror och örtprodukter för rökning
9 § En tillsynsmyndighet som anges i 2–7 §§ får i sin tillsynsverksamhet
meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag och
anslutande föreskrifter ska följas.

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

Vitet får inte omvandlas till fängelse.

10 § En kommun får återkalla ett försäljningstillstånd om

1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets med-

delande,

3. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksam-

het på försäljningsstället, eller i anslutning till detta, eller annars inom den
tillståndspliktiga verksamheten utan att tillståndshavaren har ingripit, eller

4. tillståndshavaren har tilldelats varning utan att de förhållanden som

föranlett varningen har rättats till.

11 § I stället för återkallelse enligt 10 § får kommunen meddela tillstånds-
havaren en varning, om varning kan anses vara en tillräckligt ingripande
åtgärd.

En varning får också meddelas tillståndshavare vid allvarliga eller upp-

repade överträdelser av det som gäller enligt denna lag eller anslutande
föreskrifter.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
12 § En tillsynsmyndighet som anges i 3–7 §§ får i sin tillsynsverksamhet
meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att bestämmelserna i
denna lag och anslutande föreskrifter ska följas.

13 § Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag får kom-
munen förbjuda den som bedriver detaljhandel med elektroniska cigaretter

2018:2088

background image

15

SFS

eller påfyllningsbehållare att fortsätta försäljningen eller, om förbud får an-
ses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunens beslut
gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader.

14 § Om Folkhälsomyndigheten konstaterar eller har rimliga skäl att anta
att en typ av eller specifika elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare
kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa, trots att produkten upp-
fyller kraven i denna lag, får myndigheten förbjuda att produkterna till-
handahålls konsumenter på marknaden. Om sådana produkter redan har till-
handahållits konsumenter på marknaden, får Folkhälsomyndigheten före-
lägga tillverkaren, importören eller distributören av produkterna att dra till-
baka eller återkalla dessa.

Folkhälsomyndigheten ska omedelbart underrätta Europeiska kommis-

sionen och de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater om åtgärder
som vidtagits enligt första stycket och översända annan relevant informa-
tion.

När Europeiska kommissionen har meddelat om den anser att en åtgärd

enligt första stycket är motiverad ska Folkhälsomyndigheten besluta om åt-
gärden ska bestå.

15 § Beslut om föreläggande eller förbud enligt 12 och 14 §§ får förenas
med vite. Vitet får inte förvandlas till fängelse.

Marknadskontroll
16 §
Folkhälsomyndigheten ska i fråga om sådana krav på innehåll och
utformning som följer av 2 kap. 8 § utöva marknadskontroll av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare som omfattas av denna lag.

Bestämmelser om marknadskontroll finns i artiklarna 15.3 och 16–29 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli
2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-
föring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

Rätt till upplysningar och tillträde
17 §
En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, hand-
lingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn enligt
denna lag.

18 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyndig-
het rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs
av denna lag eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar
och ta prover. För uttagna prover betalas inte ersättning.

19 § Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet
lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 18 §.

En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

2018:2088

background image

16

SFS

Underrättelser
20 §
Kommunen och Polismyndigheten ska underrätta varandra om för-
hållanden som är av betydelse för tillsynen.

En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag ska skicka

en kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och den
länsstyrelse som berörs av beslutet.

21 § Kommunerna ska underrätta Folkhälsomyndigheten om de i sin verk-
samhet får kännedom om något som kan ha betydelse för Folkhälsomyndig-
hetens tillsyn.

Kontrollköp
22 §
I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som
lämnar ut tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare om
skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år, får kommunen
genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en
person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i för-

väg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontroll-
köp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

23 § Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för
kommunen att meddela föreläggande, förbud, återkallelse eller varning en-
ligt 9–13 §§.

Tystnadsplikt
24 §
Den som har tagit befattning med något ärende enligt denna lag får
inte obehörigen röja eller på annat sätt utnyttja vad han eller hon då har fått
veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

8 kap. Avgifter
Avgift för ansökan om försäljningstillstånd
1 §
Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försälj-
ningstillstånd enligt 5 kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommun-
fullmäktige.

Avgift för tillsyn
2 §
En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver till-
ståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver anmäl-
ningspliktig försäljning enligt 5 kap. 15 §.

3 § Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter för sin tillsyn över att till-
verkare och importörer av tobaksvaror följer 2 kap. 1, 2 och 6 §§.

Avgift för produktanmälan
4 §
Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter av tillverkare och importörer
av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för att ta emot, lagra,
hantera och analysera de uppgifter som enligt 2 kap. 7 § lämnas till myndig-
heten.

2018:2088

background image

17

SFS

9 kap. Överklagande
1 §
Beslut enligt denna lag eller anslutande föreskrifter får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

10 kap. Straffbestämmelser och förverkande
1 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror utan till-
stånd ska, om försäljningen inte är tillåten enligt 5 kap. 8 eller 9 §, dömas
för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst två år.

Om ett brott som anges i första stycket har begåtts uppsåtligen och är

grovt, ska dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid be-
dömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har
utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt eller i större
omfattning eller har varit inriktad mot underåriga.

2 § Den som uppsåtligen i strid med förbudet i 3 kap. 1 § tredje stycket
tillhandahåller tobaksvaror som saknar föreskrivna hälsovarningar, ska
dömas för olovlig tobakshantering till böter eller fängelse i högst sex måna-
der.

Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller läm-

nar ut tobaksvaror i strid med 5 kap. 18 § första eller andra stycket.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

3 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot registreringsskyl-
digheten i 5 kap. 5 § första stycket ska dömas till böter eller fängelse i högst
sex månader.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

4 § Den som uppsåtligen bryter mot 3 kap. 2 § tredje stycket eller 6 §
tredje stycket, eller säljer elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare i
strid med ett förbud som har meddelats enligt 7 kap. 13 §, ska dömas till
böter eller fängelse i högst sex månader.

Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

5 kap. 15 eller 16 §, eller säljer eller lämnar ut elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare i strid med 5 kap. 18 § första eller andra stycket.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

5 § Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska
inte dömas till ansvar enligt denna lag för den eller de gärningar som om-
fattas av föreläggandet eller förbudet.

6 § Bestämmelser om ansvar för olovlig införsel och olovlig utförsel av
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling.

7 § Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som
varit föremål för brott enligt denna lag eller deras värde samt utbyte av så-
dant brott ska förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

2018:2088

background image

18

SFS

11 kap. Bemyndiganden
Tobaksvaror och örtprodukter för rökning
Produktkrav och rapporteringsskyldighet
1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka cigaretter och vilken rulltobak som ska anses ha karakteristisk

smak,

2. vilka tillsatser i tobaksvaror som ska förbjudas,
3. gränsvärden för skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla eller ge

upphov till, och

4. mätning och övervakning av sådana gränsvärden.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om den uppgiftsskyldighet som anges i 2 kap.
2 §.

Krav på anmälan av nya tobaksvaror
3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. hur anmälan av nya tobaksvaror ska göras enligt 2 kap. 3 § första

stycket, och vad den ska innehålla, och

2. den rapporteringsskyldighet som anges i 2 kap. 4 § första stycket.

Rapportering av marknadsföringskostnader för tobaksvaror
4 § Regeringen får meddela föreskrifter om omfattningen av den rapporte-
ringsskyldighet som anges i 2 kap. 5 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om den rapporteringsskyldighet som anges i 2 kap. 6 §.

Förbud mot viss tillverkning och införsel
5 § Regeringen får, om det finns särskilda hälsoskäl, meddela föreskrifter
om att vissa slag av tobaksvaror inte får tillverkas i eller föras in till Sverige
för försäljning till konsumenter.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
6 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. hur en anmälan enligt 2 kap. 7 § ska vara utformad och vad den ska

innehålla,

2. produktinnehåll och utformning av elektroniska cigaretter och påfyll-

ningsbehållare enligt 2 kap. 8 §,

3. fullgörandet av den rapporteringsskyldighet som anges i 2 kap. 9 §,
4. det system för informationsinsamling som anges i 2 kap. 10 § första

stycket,

5. underrättelseskyldigheten enligt 2 kap. 11 § andra stycket,
6. vilka uppgifter informationsblad enligt 3 kap. 5 § ska innehålla och hur

de ska utformas, och

7. innehållet i och utformningen av innehållsdeklarationen enligt 3 kap.

6 §.

2018:2088

background image

19

SFS

Hälsovarningar
7 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om hur hälsovarningar enligt 3 kap. 1 och 2 §§ ska utfor-
mas.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning
8 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om utformningen av den unika identitetsmärkningen och
säkerhetsmärkningen enligt 3 kap. 7 §.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. registreringsskyldigheten och skyldigheten att upprätthålla register en-

ligt 3 kap. 8 och 9 §§, och

2. tekniska standarder för inrättande och drift av ett system för spårning.

Tidsfrister för beslut om försäljningstillstånd
11 §
Regeringen får meddela föreskrifter om den tid inom vilken kom-
munen ska fatta beslut om tillstånd för försäljning enligt 5 kap. 1 §.

Egenkontrollprogram
12 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om utformningen av egenkontrollprogram som anges i
5 kap. 6 och 17 §§.

Utformningen av styckförpackningar för cigaretter och rulltobak
13 §
Regeringen får, utöver de krav som följer av 5 kap. 14 §, meddela
ytterligare föreskrifter om styckförpackningar för cigaretter och rulltobak.

Krav i fråga om ventilation av rum som särskilt avsatts för rökning
14 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om utformning och ventilation av sådana rum som enligt
6 kap. 6 § särskilt avsatts för rökning.

Kontrollköp
15 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om genomförandet av kontrollköp enligt 7 kap. 22 §.

Avgifter
16 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader
för provtagning och undersökning av prov enligt 7 kap. 18 §.

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om avgifter enligt 8 kap. 3 §.

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om storleken på de avgifter som anges i 8 kap. 4 §.

1. Denna lag träder i kraft den 20 maj 2019 i fråga om 3 kap. 7–11 §§,

7 kap. 6 § och 11 kap. 8 och 9 §§, samt i övrigt den 1 juli 2019.

2018:2088

background image

20

SFS

2. Genom lagen upphävs
a. tobakslagen (1993:581),
b. lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
3. När det gäller andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak tillämpas

bestämmelserna i 3 kap. 7–11 §§ och 11 kap. 9 § första gången för tid från
och med den 20 maj 2024.

4. En detaljhandlare som före lagens ikraftträdande har anmält försäljning

av tobaksvaror enligt 12 c § tobakslagen får fortsätta att bedriva sådan för-
säljning, om detaljhandlaren senast den 1 november 2019 ansöker om till-
stånd till försäljning enligt den nya lagen. Försäljning får efter en sådan an-
sökan fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens beslut. För försäljning
som sker innan tillståndsmyndigheten har meddelat beslut i tillståndsfrågan
ska bestämmelserna i tobakslagen gälla.

5. Partihandel med tobaksvaror får bedrivas utan tillstånd fram till den

1 november 2019. Har en ansökan om tillstånd till partihandel kommit in till
tillståndsmyndigheten före detta datum, får verksamheten fortsätta till dess
att beslut i tillståndsfrågan meddelats.

6. Styckförpackningar med portionsförpackat snus som har tillverkats

före den 1 juli 2019 och som inte innehåller minst 20 portioner ska få fort-
sätta tillhandahållas konsumenter på marknaden efter ikraftträdandet, dock
längst till och med den 31 december 2019.

7. Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak som vid ikraftträdan-

det har en marknadsandel om minst 3 procent i Europeiska unionen i en viss
produktkategori får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på marknaden
efter ikraftträdandet, dock längst till den 20 maj 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ANNIKA STRANDHÄLL

(Socialdepartementet)

2018:2088

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.