SFS 1993:581 Tobakslag

SFS 1993_581 Tobakslag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:488px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1993:581 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 16juni 1993 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Tobakslag; </b></p> <p style="position:absolute;top:79px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 3 juni 1993. </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inledande best�mmelse </b></p> <p style="position:absolute;top:178px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b> P� grund av de h�lsorisker och ol�genheter som �r f�rbundna med </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">bruk av tobak meddelas i denna lag best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft18"> begr�nsning av r�kning i vissa lokaler och utrymmen, <br/> begr�nsning av r�kning i arbetslokaler, <br/> varningstexter och inneh�llsdeklaration p� f�rpackningar till tobaksva-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft12">ror, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"> marknadsf�ring av tobaksvaror samt <br/> produktkontroll m.m. av tobaksvaror. </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Begr�nsning av r�kning i vissa lokaler och utrymmen </b></p> <p style="position:absolute;top:358px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b> R�kning �r f�rbjuden </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">1. i lokaler som �r avsedda f�r barnomsorg, skolverksamhet eller annan </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">verksamhet f�r barn eller ungdom, </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18">2. i lokaler som �r avsedda f�r h�lso- och sjukv�rd, <br/>3. i lokaler som �r avsedda f�r gemensamt bruk i bost�der och inr�tt-</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">ningar med s�rskild service eller v�rd, och </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">4. p� f�rdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrym-</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft18">men som �r avsedda att anv�ndas av den som reser med s�dana f�rdme-<br/>del. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 �</b> I lokaler d�r en offentlig tillst�llning enligt 9 � allm�nna ordnings-<br/>stadgan (1956:617) eller en allm�n sammankomst enligt 1 � lagen <br/>(1956:618) om allm�nna sammankomster anordnas eller i lokaler som �r <br/>avsedda att anv�ndas av den som deltar i en s�dan tillst�llning eller <br/>sammankomst skall, om milj�n inte �r r�kfri, finnas omr�den d�r r�kning <br/>�r f�rbjuden. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad som anges i f�rsta stycket g�ller ocks� andra lokaler dit allm�nheten </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">har tilltr�de. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">Best�mmelserna i f�rsta och andra styckena g�ller inte lokaler som avses </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">i 2 � eller 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 �</b> I hotell och andra inr�ttningar d�r tillf�llig bostad yrkesm�ssigt <br/>uppl�ts, skall i ett visst antal av de rum eller liknande som uppl�ts r�kning <br/>vara f�rbjuden. I fr�ga om sovkup�er och andra utrymmen som uppl�ts f�r <br/>tillf�llig bostad p� f�rdmedel i inrikes kollektivtrafik g�ller i st�llet 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">Restauranger eller andra serveringsst�llen som har mer �n femtio sitt-</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18">platser skall, om r�kf�rbud ej f�religger enligt 2 �, ha sittplatser inom ett <br/>eller flera omr�den i serveringslokalen d�r r�kning �r f�rbjuden. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1992/93: 185, bet. 1992/93:SoU26, rskr. 1992/93:356. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:572px;white-space:nowrap" class="ft12">1255 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1993:581 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b> Best�mmelserna i 2 och 3 �� g�ller inte i fr�ga om bost�der och andra <br/>lokaler f�r boende som inte �r tillf�lligt. </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b> R�kning �r trots best�mmelserna i 2 � 2 - 4 till�ten i delar av de <br/>lokaler eller andra utrymmen som avses d�r, om dessa delar s�rskilt <br/>avsatts f�r r�kning. Detsamma g�ller lokaler som avses i 2 � 1 och som �r <br/>uppl�tna enbart f�r personal. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft22">Avvikelse fr�n 2 - 4 �� f�r g�ras om det finns s�rskilda sk�l d�rtill p� </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft23">grund av utrymmets beskaffenhet eller anv�ndningss�tt eller av omst�n-<br/>digheterna i �vrigt. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b> Den som i egenskap av �gare eller p� annan grund disponerar �ver en <br/>lokal eller ett annat utrymme som omfattas av n�gon av best�mmelserna i <br/>2 - 4 �� svarar f�r att best�mmelserna f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft22">Om n�gon trots tills�gelse r�ker d�r r�kning inte �r till�ten, f�r denne </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft22">avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Begr�nsning av r�kning i arbetslokaler </b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b> Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka f�r att arbetslokaler <br/>och liknande utrymmen i allt v�sentligt blir r�kfria. De skall s�rskilt verka <br/>f�r att de som vistas p� en arbetsplats inte ofrivilligt uts�tts f�r tobaksr�k. <br/>Som arbetstagare r�knas h�r personer som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket <br/>och 3 � arbetsmilj�lagen (1977:1160). </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Varningstexter m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b> F�rpackning till tobaksvara som �r avsedd att i n�ringsverksamhet <br/>tillhandah�llas konsumenter inom landet skall i den utstr�ckning och p� <br/>det s�tt som regeringen f�reskriver f�rses med </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft22">1. texter som upplyser om de h�lsorisker som �r f�rbundna med bruk av </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft22">tobak (varningstexter), </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft22">2. deklaration som upplyser om skadliga �mnen som tobaksvaran inne-</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft22">h�ller eller ger upphov till (inneh�llsdeklaration). </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft22">Regeringen f�r �verl�mna �t en myndighet att meddela f�reskrifter </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft22">enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>10 �</b> Tillverkaren eller import�ren svarar f�r att f�rpackning till to-</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft22">baksvara f�rses med varningstexter och inneh�llsdeklaration. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 �</b> En tobaksvara f�r inte i n�ringsverksamhet tillhandah�llas konsu-<br/>menter inom landet, om den saknar varningstexter eller inneh�llsdeklara-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft22">tion eller om text eller deklaration �r uppenbart oriktig. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Marknadsf�ring </b></p> <p style="position:absolute;top:793px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>12 �</b> N�ringsidkare som marknadsf�r tobaksvara till konsumenter skall </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft23">iaktta s�rskild m�ttfullhet. I synnerhet g�ller att reklam eller annan mark-<br/>nadsf�ring inte f�r vara p�tr�ngande, upps�kande eller uppmana till bruk <br/>av tobak. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft22">1256 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1993:581 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid marknadsf�ring som avses i f�rsta stycket f�r inte anv�ndas kom-</p> <p style="position:absolute;top:57px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft33">mersiella annonser i ljudradio- eller televisionsprogram. Detta g�ller �ven <br/>s�dana televisionss�ndningar som omfattas av lagen (1992:1356) om satel-<br/>lits�ndningar av televisionsprogram till allm�nheten och som kan tas emot <br/>endast i n�got annat land som �r bundet av avtalet om Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det (EES-avtalet). </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b> Om det vid marknadsf�ring enligt 12 � f�rsta stycket anv�nds en </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft33">kommersiell annons i periodisk skrift eller i annan d�rmed j�mf�rbar <br/>skrift, p� vilken tryckfrihetsf�rordningen �r till�mplig, skall annonsen <br/>�terge s�dana varningstexter och s�dan inneh�llsdeklaration som enligt <br/>f�reskrifter som avses i 9 � skall finnas p� varans f�rpackning. Har flera <br/>varningstexter fastst�llts f�r varan, skall minst en av dem �terges. Vid <br/>upprepad annonsering skall de olika varningstexterna anv�ndas omv�x-<br/>lande och om m�jligt i lika stor omfattning. </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft31">Varningstexter och inneh�llsdeklaration skall i annonsen framtr�da tyd-</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft31">ligt och �terges i �ndam�lsenlig form. </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b> Marknadsf�rings�tg�rd som strider mot 12 eller 13 � skall vid till-</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft33">l�mpningen av marknadsf�ringslagen (1975: 1418) anses vara otillb�rlig <br/>mot konsumenter. </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Produktkontroll m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b> Tillverkare eller import�r av tobaksvara skall, i den utstr�ckning </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft33">som f�reskrivs av regeringen, genom egna unders�kningar eller p� annat <br/>s�tt utreda om de kemiska och toxikologiska egenskaperna hos varan har <br/>h�lsov�dliga effekter. I den utstr�ckning som f�reskrivs av regeringen skall <br/>tillverkaren eller import�ren ocks� redovisa unders�kningsresultat och <br/>andra uppgifter som kan beh�vas f�r att bed�ma varornas h�lsorisker. </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b> Regeringen f�r, om det finns s�rskilda h�lsosk�l, f�reskriva att </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft33">vissa slag av tobaksvaror inte f�r tillverkas i eller f�ras in till Sverige f�r <br/>f�rs�ljning till konsumenter. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b> Regeringen, eller myndighet som regeringen best�mmer, f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft33">dela f�reskrift om gr�nsv�rden f�r skadliga �mnen som tobaksvara f�r <br/>inneh�lla eller ge upphov till. En vara som inte uppfyller f�reskrifterna f�r <br/>inte tillverkas i eller f�ras in till Sverige f�r f�rs�ljning till konsumenter. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Tillsyn </b></p> <p style="position:absolute;top:728px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b> Den centrala tillsynen �ver att denna lag och f�reskrifter som </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft31">meddelas med st�d av lagen f�ljs ut�vas av </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft31">1. Arbetarskyddsstyrelsen n�r det g�ller lokaler och andra utrymmen </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft31">som avses i 2 � och som �r uppl�tna enbart f�r personal, och </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft33">2. Socialstyrelsen n�r det g�ller <br/>a) milj�er som avses i 2 � och som inte �r uppl�tna enbart f�r personal, <br/>b) lokaler som avses i 3 och 4 ��, <br/>c) varningstexter m. m. enligt 911 ��, och </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft31">1257 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1993:581 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft43">d) produktkontroil m. m. enligt 15 - 17 ��. <br/>Den omedelbara tillsynen ut�vas av </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft41">1. Yrkesinspektionen n�r det g�ller lokaler och andra utrymmen f�r </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft41">vilka Arbetarskyddsstyrelsen har den centrala tillsynen, och </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft41">2. den n�mnd som fullg�r kommunens uppgifter inom milj�- och h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft43">skyddsomr�det n�r det g�ller de milj�er och lokaler f�r vilka Socialstyrel-<br/>sen har den centrala tillsynen </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft41">L�nsstyrelsen ut�var inom l�net tillsyn enligt andra stycket 2. </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>19 �</b> Socialstyrelsen f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som be-</p> <p style="position:absolute;top:206px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft43">h�vs f�r att best�mmelserna i 911 �� och 15  17 �� eller med st�d av <br/>dem meddelade f�reskrifter skall f�ljas. </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft41">En tillsynsmyndighet som anges i 18 � andra och tredje styckena f�r i sin </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft43">tillsynsverksamhet meddela de f�rel�gganden eller f�rbud som beh�vs f�r <br/>att lagen eller en f�reskrift som har meddelats med st�d av lagen skall <br/>f�ljas. </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft41">I beslut om f�rel�ggande eller f�rbud f�r tillsynsmyndigheten s�tta ut </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft41">vite. Vitet f�r inte f�rvandlas. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>20 �</b> En tillsynsmyndighet f�r besluta att en tobaksvara skall tas om <br/>hand, om den bjuds ut till f�rs�ljning eller uppenbart �r avsedd att bjudas <br/>ut till f�rs�ljning i strid med lagen eller en f�reskrift som har meddelats <br/>med st�d av lagen. Kronofogdemyndigheten skall vid behov l�mna hand-<br/>r�ckning n�r en vara skall tas om hand. </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft41">Om en vara har tagits om hand, f�r �garen under tillsynsmyndighetens </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft43">kontroll vidta de r�ttelser som beh�vs f�r att varan skall f� s�ljas. Varan <br/>skall �terl�mnas om det g�rs sannolikt att den inte kommer att s�ljas i strid <br/>med lagen eller en f�reskrift som har meddelats med st�d av denna. I <br/>annat fall f�r varan f�rst�ras genom tillsynsmyndighetens f�rsorg. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett beslut enligt f�rsta stycket g�ller omedelbart, om inte n�got annat </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft41">anges i beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>21 �</b> En tillsynsmyndighet har r�tt att p� beg�ran f� de upplysningar, <br/>handlingar, varuprover och liknande som beh�vs f�r myndighetens tillsyn </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft41">enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>22 �</b> F�r att fullg�ra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyn-<br/>dighet r�tt att f� tilltr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen som <br/>ber�rs av lagen eller av f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen <br/>och f�r d�r g�ra unders�kningar och ta prover. F�r uttagna prov betalas <br/>inte ers�ttning. Kronofogdemyndigheten skall l�mna den handr�ckning <br/>som beh�vs f�r tillsynen. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft43">f�reskrifter om skyldighet att ers�tta en tillsynsmyndighets kostnader f�r <br/>provtagning och unders�kning av prov. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>23 �</b> Den som har tagit befattning med n�go �rende enligt denna lag f�r <br/>inte obeh�rigen r�ja eller p� annat s�tt anv�nda sig av vad han d�rvid f�tt <br/>veta om yrkeshemligheter eller aff�rsf�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft41">I det allm�nnas verksamhet till�mpas best�mmelserna i sekretesslagen </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft41">(1980:100). </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41">1258 </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1993:581 </b></p> <p style="position:absolute;top:46px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>�verklagande </b></p> <p style="position:absolute;top:68px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>24 �</b> Beslut som en i 18 � angiven n�mnd har fattat enligt denna lag eller <br/>enligt en f�reskrift som har meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos <br/>l�nsstyrelsen. L�nsstyrelsens beslut f�r �verklagas hos l�nsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft52">Yrkesinspektionens beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos Arbetar-</p> <p style="position:absolute;top:134px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft52">skyddsstyrelsen. Arbetarskyddsstyrelsens beslut f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft52">Beslut som Socialstyrelsen har meddelat med st�d av 19 � f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft52">eller 20 � f�r �verklagas hos l�nsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>25 �</b> Beslut om en f�reskrift enligt 17 � eller 22 � andra stycket som en <br/>myndighet har meddelat med st�d av ett bemyndigande f�r inte �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:232px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft52">gas. </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft52">Beslut om f�reskrifter enligt 9 � som en myndighet har meddelat med </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft53">st�d av ett bemyndigande f�r �verklagas hos regeringen av tillverkare av <br/>tobaksvaror och import�rer av tobaksvaror som �r avsedda att s�ljas till <br/>konsumenter inom landet. </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft52">Denna lag tr�der i kraft, s�vitt avser 12 � andra stycket andra meningen, </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft53">den dag regeringen best�mmer och i �vrigt den 1 juli 1993, d� lagen <br/>(1975:1154) om varningstext och inneh�llsdeklaration p� tobaksvaror <br/>samt lagen (1978:764) med vissa best�mmelser om marknadsf�ring av <br/>tobaksvaror upph�r att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft52">Beslut om varningstext eller inneh�llsdeklaration som g�ller den 1 juli </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft52">1993 skall forts�tta att g�lla till dess annat har f�reskrivits med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft52">denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft52">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft52">CARL BILDT </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft53">BO K�NBERG <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft52">1259 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:581
Utkom fr�n trycket
den 16juni 1993

Tobakslag;

utf�rdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

Inledande best�mmelse

1 � P� grund av de h�lsorisker och ol�genheter som �r f�rbundna med

bruk av tobak meddelas i denna lag best�mmelser om

 begr�nsning av r�kning i vissa lokaler och utrymmen,
 begr�nsning av r�kning i arbetslokaler,
 varningstexter och inneh�llsdeklaration p� f�rpackningar till tobaksva-

ror,

 marknadsf�ring av tobaksvaror samt
 produktkontroll m.m. av tobaksvaror.

Begr�nsning av r�kning i vissa lokaler och utrymmen

2 � R�kning �r f�rbjuden

1. i lokaler som �r avsedda f�r barnomsorg, skolverksamhet eller annan

verksamhet f�r barn eller ungdom,

2. i lokaler som �r avsedda f�r h�lso- och sjukv�rd,
3. i lokaler som �r avsedda f�r gemensamt bruk i bost�der och inr�tt-

ningar med s�rskild service eller v�rd, och

4. p� f�rdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrym-

men som �r avsedda att anv�ndas av den som reser med s�dana f�rdme-
del.

3 � I lokaler d�r en offentlig tillst�llning enligt 9 � allm�nna ordnings-
stadgan (1956:617) eller en allm�n sammankomst enligt 1 � lagen
(1956:618) om allm�nna sammankomster anordnas eller i lokaler som �r
avsedda att anv�ndas av den som deltar i en s�dan tillst�llning eller
sammankomst skall, om milj�n inte �r r�kfri, finnas omr�den d�r r�kning
�r f�rbjuden.

Vad som anges i f�rsta stycket g�ller ocks� andra lokaler dit allm�nheten

har tilltr�de.

Best�mmelserna i f�rsta och andra styckena g�ller inte lokaler som avses

i 2 � eller 4 �.

4 � I hotell och andra inr�ttningar d�r tillf�llig bostad yrkesm�ssigt
uppl�ts, skall i ett visst antal av de rum eller liknande som uppl�ts r�kning
vara f�rbjuden. I fr�ga om sovkup�er och andra utrymmen som uppl�ts f�r
tillf�llig bostad p� f�rdmedel i inrikes kollektivtrafik g�ller i st�llet 2 �.

Restauranger eller andra serveringsst�llen som har mer �n femtio sitt-

platser skall, om r�kf�rbud ej f�religger enligt 2 �, ha sittplatser inom ett
eller flera omr�den i serveringslokalen d�r r�kning �r f�rbjuden.

1

Prop. 1992/93: 185, bet. 1992/93:SoU26, rskr. 1992/93:356.

1255

background image

SFS 1993:581

5 � Best�mmelserna i 2 och 3 �� g�ller inte i fr�ga om bost�der och andra
lokaler f�r boende som inte �r tillf�lligt.

6 � R�kning �r trots best�mmelserna i 2 � 2 - 4 till�ten i delar av de
lokaler eller andra utrymmen som avses d�r, om dessa delar s�rskilt
avsatts f�r r�kning. Detsamma g�ller lokaler som avses i 2 � 1 och som �r
uppl�tna enbart f�r personal.

Avvikelse fr�n 2 - 4 �� f�r g�ras om det finns s�rskilda sk�l d�rtill p�

grund av utrymmets beskaffenhet eller anv�ndningss�tt eller av omst�n-
digheterna i �vrigt.

7 � Den som i egenskap av �gare eller p� annan grund disponerar �ver en
lokal eller ett annat utrymme som omfattas av n�gon av best�mmelserna i
2 - 4 �� svarar f�r att best�mmelserna f�ljs.

Om n�gon trots tills�gelse r�ker d�r r�kning inte �r till�ten, f�r denne

avvisas.

Begr�nsning av r�kning i arbetslokaler

8 � Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka f�r att arbetslokaler
och liknande utrymmen i allt v�sentligt blir r�kfria. De skall s�rskilt verka
f�r att de som vistas p� en arbetsplats inte ofrivilligt uts�tts f�r tobaksr�k.
Som arbetstagare r�knas h�r personer som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket
och 3 � arbetsmilj�lagen (1977:1160).

Varningstexter m. m.

9 � F�rpackning till tobaksvara som �r avsedd att i n�ringsverksamhet
tillhandah�llas konsumenter inom landet skall i den utstr�ckning och p�
det s�tt som regeringen f�reskriver f�rses med

1. texter som upplyser om de h�lsorisker som �r f�rbundna med bruk av

tobak (varningstexter),

2. deklaration som upplyser om skadliga �mnen som tobaksvaran inne-

h�ller eller ger upphov till (inneh�llsdeklaration).

Regeringen f�r �verl�mna �t en myndighet att meddela f�reskrifter

enligt f�rsta stycket.

10 � Tillverkaren eller import�ren svarar f�r att f�rpackning till to-

baksvara f�rses med varningstexter och inneh�llsdeklaration.

11 � En tobaksvara f�r inte i n�ringsverksamhet tillhandah�llas konsu-
menter inom landet, om den saknar varningstexter eller inneh�llsdeklara-

tion eller om text eller deklaration �r uppenbart oriktig.

Marknadsf�ring

12 � N�ringsidkare som marknadsf�r tobaksvara till konsumenter skall

iaktta s�rskild m�ttfullhet. I synnerhet g�ller att reklam eller annan mark-
nadsf�ring inte f�r vara p�tr�ngande, upps�kande eller uppmana till bruk
av tobak.

1256

background image

SFS 1993:581

Vid marknadsf�ring som avses i f�rsta stycket f�r inte anv�ndas kom-

mersiella annonser i ljudradio- eller televisionsprogram. Detta g�ller �ven
s�dana televisionss�ndningar som omfattas av lagen (1992:1356) om satel-
lits�ndningar av televisionsprogram till allm�nheten och som kan tas emot
endast i n�got annat land som �r bundet av avtalet om Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det (EES-avtalet).

13 � Om det vid marknadsf�ring enligt 12 � f�rsta stycket anv�nds en

kommersiell annons i periodisk skrift eller i annan d�rmed j�mf�rbar
skrift, p� vilken tryckfrihetsf�rordningen �r till�mplig, skall annonsen
�terge s�dana varningstexter och s�dan inneh�llsdeklaration som enligt
f�reskrifter som avses i 9 � skall finnas p� varans f�rpackning. Har flera
varningstexter fastst�llts f�r varan, skall minst en av dem �terges. Vid
upprepad annonsering skall de olika varningstexterna anv�ndas omv�x-
lande och om m�jligt i lika stor omfattning.

Varningstexter och inneh�llsdeklaration skall i annonsen framtr�da tyd-

ligt och �terges i �ndam�lsenlig form.

14 � Marknadsf�rings�tg�rd som strider mot 12 eller 13 � skall vid till-

l�mpningen av marknadsf�ringslagen (1975: 1418) anses vara otillb�rlig
mot konsumenter.

Produktkontroll m.m.

15 � Tillverkare eller import�r av tobaksvara skall, i den utstr�ckning

som f�reskrivs av regeringen, genom egna unders�kningar eller p� annat
s�tt utreda om de kemiska och toxikologiska egenskaperna hos varan har
h�lsov�dliga effekter. I den utstr�ckning som f�reskrivs av regeringen skall
tillverkaren eller import�ren ocks� redovisa unders�kningsresultat och
andra uppgifter som kan beh�vas f�r att bed�ma varornas h�lsorisker.

16 � Regeringen f�r, om det finns s�rskilda h�lsosk�l, f�reskriva att

vissa slag av tobaksvaror inte f�r tillverkas i eller f�ras in till Sverige f�r
f�rs�ljning till konsumenter.

17 � Regeringen, eller myndighet som regeringen best�mmer, f�r med-

dela f�reskrift om gr�nsv�rden f�r skadliga �mnen som tobaksvara f�r
inneh�lla eller ge upphov till. En vara som inte uppfyller f�reskrifterna f�r
inte tillverkas i eller f�ras in till Sverige f�r f�rs�ljning till konsumenter.

Tillsyn

18 � Den centrala tillsynen �ver att denna lag och f�reskrifter som

meddelas med st�d av lagen f�ljs ut�vas av

1. Arbetarskyddsstyrelsen n�r det g�ller lokaler och andra utrymmen

som avses i 2 � och som �r uppl�tna enbart f�r personal, och

2. Socialstyrelsen n�r det g�ller
a) milj�er som avses i 2 � och som inte �r uppl�tna enbart f�r personal,
b) lokaler som avses i 3 och 4 ��,
c) varningstexter m. m. enligt 911 ��, och

1257

background image

SFS 1993:581

d) produktkontroil m. m. enligt 15 - 17 ��.
Den omedelbara tillsynen ut�vas av

1. Yrkesinspektionen n�r det g�ller lokaler och andra utrymmen f�r

vilka Arbetarskyddsstyrelsen har den centrala tillsynen, och

2. den n�mnd som fullg�r kommunens uppgifter inom milj�- och h�lso-

skyddsomr�det n�r det g�ller de milj�er och lokaler f�r vilka Socialstyrel-
sen har den centrala tillsynen

L�nsstyrelsen ut�var inom l�net tillsyn enligt andra stycket 2.

19 � Socialstyrelsen f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som be-

h�vs f�r att best�mmelserna i 911 �� och 15  17 �� eller med st�d av
dem meddelade f�reskrifter skall f�ljas.

En tillsynsmyndighet som anges i 18 � andra och tredje styckena f�r i sin

tillsynsverksamhet meddela de f�rel�gganden eller f�rbud som beh�vs f�r
att lagen eller en f�reskrift som har meddelats med st�d av lagen skall
f�ljas.

I beslut om f�rel�ggande eller f�rbud f�r tillsynsmyndigheten s�tta ut

vite. Vitet f�r inte f�rvandlas.

20 � En tillsynsmyndighet f�r besluta att en tobaksvara skall tas om
hand, om den bjuds ut till f�rs�ljning eller uppenbart �r avsedd att bjudas
ut till f�rs�ljning i strid med lagen eller en f�reskrift som har meddelats
med st�d av lagen. Kronofogdemyndigheten skall vid behov l�mna hand-
r�ckning n�r en vara skall tas om hand.

Om en vara har tagits om hand, f�r �garen under tillsynsmyndighetens

kontroll vidta de r�ttelser som beh�vs f�r att varan skall f� s�ljas. Varan
skall �terl�mnas om det g�rs sannolikt att den inte kommer att s�ljas i strid
med lagen eller en f�reskrift som har meddelats med st�d av denna. I
annat fall f�r varan f�rst�ras genom tillsynsmyndighetens f�rsorg.

Ett beslut enligt f�rsta stycket g�ller omedelbart, om inte n�got annat

anges i beslutet.

21 � En tillsynsmyndighet har r�tt att p� beg�ran f� de upplysningar,
handlingar, varuprover och liknande som beh�vs f�r myndighetens tillsyn

enligt denna lag.

22 � F�r att fullg�ra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyn-
dighet r�tt att f� tilltr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen som
ber�rs av lagen eller av f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen
och f�r d�r g�ra unders�kningar och ta prover. F�r uttagna prov betalas
inte ers�ttning. Kronofogdemyndigheten skall l�mna den handr�ckning
som beh�vs f�r tillsynen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om skyldighet att ers�tta en tillsynsmyndighets kostnader f�r
provtagning och unders�kning av prov.

23 � Den som har tagit befattning med n�go �rende enligt denna lag f�r
inte obeh�rigen r�ja eller p� annat s�tt anv�nda sig av vad han d�rvid f�tt
veta om yrkeshemligheter eller aff�rsf�rh�llanden.

I det allm�nnas verksamhet till�mpas best�mmelserna i sekretesslagen

(1980:100).

1258

background image

SFS 1993:581

�verklagande

24 � Beslut som en i 18 � angiven n�mnd har fattat enligt denna lag eller
enligt en f�reskrift som har meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos
l�nsstyrelsen. L�nsstyrelsens beslut f�r �verklagas hos l�nsr�tten.

Yrkesinspektionens beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos Arbetar-

skyddsstyrelsen. Arbetarskyddsstyrelsens beslut f�r inte �verklagas.

Beslut som Socialstyrelsen har meddelat med st�d av 19 � f�rsta stycket

eller 20 � f�r �verklagas hos l�nsr�tten.

25 � Beslut om en f�reskrift enligt 17 � eller 22 � andra stycket som en
myndighet har meddelat med st�d av ett bemyndigande f�r inte �verkla-

gas.

Beslut om f�reskrifter enligt 9 � som en myndighet har meddelat med

st�d av ett bemyndigande f�r �verklagas hos regeringen av tillverkare av
tobaksvaror och import�rer av tobaksvaror som �r avsedda att s�ljas till
konsumenter inom landet.

Denna lag tr�der i kraft, s�vitt avser 12 � andra stycket andra meningen,

den dag regeringen best�mmer och i �vrigt den 1 juli 1993, d� lagen
(1975:1154) om varningstext och inneh�llsdeklaration p� tobaksvaror
samt lagen (1978:764) med vissa best�mmelser om marknadsf�ring av
tobaksvaror upph�r att g�lla.

Beslut om varningstext eller inneh�llsdeklaration som g�ller den 1 juli

1993 skall forts�tta att g�lla till dess annat har f�reskrivits med st�d av

denna lag.

P� regeringens v�gnar

CARL BILDT

BO K�NBERG
(Socialdepartementet)

1259

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.