SFS 1994:98 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter / SFS 1994:98 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)
SFS 1994_98 Lag om ändring i tobakslagen (1993_581)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:647px;height:906px;"> <img width="647" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1994:98 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 29 mars 1994 </p> <p style="position:absolute;top:53px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i tobakslagen (1993:581); </b></p> <p style="position:absolute;top:107px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 17 mars 1994. </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft110">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om tobakslagen (1993:581) <br/><i>dels</i> att 3 och 13 �� skall upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 1, 2, 4 - 8 , 12, 14, 15 och 18 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 2 </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft12">och 8 �� skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b> P� grund av de h�lsorisker och ol�genheter som �r f�rbundna med </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft12">bruk av tobak meddelas i denna lag best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft12">- begr�nsning av r�kning i vissa lokaler och utrymmen samt p� vissa </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">omr�den utomhus, </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft110">- r�kfri arbetsmilj�, <br/>- varningstexter och inneh�llsdeklaration p� f�rpackningar till tobaks va-</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">ror, </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft110">- marknadsf�ring av tobaksvaror samt <br/>- produktkontroll m. m. av tobaksvaror. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Begr�nsning av r�kning i vissa lokaler och utrymmen samt p� vissa <br/>omr�den utomhus </b></p> <p style="position:absolute;top:443px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b> R�kning �r f�rbjuden </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">1. i lokaler som �r avsedda f�r barnomsorg, skolverksamhet eller annan </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft110">verksamhet f�r barn eller ungdom samt p� skolg�rdar och p� motsvarande <br/>omr�den utomhus vid f�rskolor och fritidshem, </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft110">2. i lokaler som �r avsedda f�r h�lso- och sjukv�rd, <br/>3. i lokaler som �r avsedda f�r gemensamt bruk i bost�der och inr�tt-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft12">ningar med s�rskild service eller v�rd, </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft12">4. p� f�rdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrym-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft110">men som �r avsedda att anv�ndas av den som reser med s�dana f�rdme-<br/>del, </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">5. i andra lokaler �n s�.dana som avses i 1 4 n�r en allm�n samman-</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft110">komst eller en offentlig tillst�llning som avses i 2 kap. 1  3 �� ordnings-<br/>lagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som �r avsedda att anv�ndas av <br/>den som deltar i sammankomsten eller tillst�llningen, samt </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">6. i andra lokaler �n s�dana som avses i 1  5 om allm�nheten har </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft12">tilltr�de till lokalerna. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">Best�mmelserna i f�rsta stycket 5 och 6 g�ller inte serveringslokaler i </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft12">restauranger och andra serveringsst�llen. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 �</b> I hotell och andra inr�ttningar d�r tillf�llig bostad yrkesm�ssigt <br/>uppl�ts, skall i ett visst antal av de rum eller liknande som uppl�ts r�kning <br/>vara f�rbjuden. I fr�ga om sovkup�er och andra utrymmen som uppl�ts f�r <br/>tillf�llig bostad p� f�rdmedel i inrikes kollektivtrafik g�ller i st�llet 2 � 4. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94:98, bet. 1993/94:SoUl7, rskr. 1993/94:149. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft12">180 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20">Restauranger eller andra serveringsst�llen som har mer �n femtio sitt-</p> <p style="position:absolute;top:64px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft23">platser skall, om r�kf�rbud ej f�religger enligt 2 � 1 4, ha sittplatser inom <br/>ett eller flera omr�den d�r r�kning �r f�rbjuden. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b> Best�mmelserna i 2 � g�ller inte i fr�ga om bost�der och andra <br/>lokaler f�r boende som inte �r tillf�lligt. </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b> R�kning �r trots best�mmelserna i 2 � 2  6 till�ten i delar av de <br/>lokaler eller andra utrymmen som avses d�r, om dessa delar s�rskilt <br/>avsatts f�r r�kning. Detsamma g�ller lokaler som avses i 2 � 1 och som �r <br/>uppl�tna enbart f�r personal. </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">Avvikelse fr�n 2 och 4 �� f�r g�ras om det finns s�rskilda sk�l d�rtill p� </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft23">grund av utrymmets beskaffenhet eller anv�ndningss�tt eller av omst�n-<br/>digheterna i �vrigt. Detta g�ller i till�mpliga delar �ven s�dana omr�den <br/>utomhus som avses i 2 � 1. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b> Den som i egenskap av �gare eller p� annan grund disponerar �ver en <br/>lokal, ett annat utrymme eller ett omr�de utomhus som omfattas av n�gon </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">av best�mmelserna i 2 och 4 �� svarar f�r att best�mmelserna f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20">Om n�gon trots tills�gelse r�ker d�r r�kning inte �r till�ten, f�r denne </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>R�kfri arbetsmilj� </b></p> <p style="position:absolute;top:440px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b> I andra fall �n som avses i 2 och 4 �� svarar arbetsgivaren f�r att en <br/>arbetstagare inte mot sin vilja uts�tts f�r tobaksr�k i den arbetslokal eller <br/>det liknande utrymme d�r arbetstagaren �r verksam. Som arbetstagare <br/>r�knas h�r personer som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket och 3 � arbets-<br/>milj�lagen (1977:1160). </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 �</b> En n�ringsidkare som marknadsf�r tobaksvara till konsumenter f�r <br/>inte anv�nda kommersiella annonser i periodisk skrift eller i annan d�r-<br/>med j�mf�rbar skrift p� vilken tryckfrihetsf�rordningen �r till�mplig. Inte <br/>heller f�r vid s�dan marknadsf�ring anv�ndas kommersiella annonser i <br/>ljudradio- eller televisionsprogram. Detta g�ller �ven s�dana televisions-<br/>s�ndningar som omfattas av lagen (1992:1356) om satellits�ndningar av <br/>televisionsprogram till allm�nheten och som kan tas emot endast i n�got <br/>annat land som �r bundet av avtalet om Europeiska ekonomiska samar-<br/>betsomr�det (EES-avtalet). </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid marknadsf�ring av tobaksvaror till konsumenter p� n�got annat s�tt </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft23">�n som avses i f�rsta stycket skall en n�ringsidkare iaktta s�rskild m�ttfull-<br/>het. I synnerhet g�ller att reklam eller annan marknadsf�ring inte f�r vara <br/>p�tr�ngande, upps�kande eller uppmana till bruk av tobak. </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>14 �</b> Marknadsf�rings�tg�rd som strider mot 12 � skall vid till�mpning-</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft24">en av marknadsf�ringslagen (1975:1418) anses vara otillb�rlig mot konsu-<br/>menter. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>15 �</b> Tillverkare eller import�r av tobaksvara skall, i den utstr�ckning </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft23">som f�reskrivs av regeringen, till Socialstyrelsen l�mna de uppgifter som <br/>beh�vs f�r att varornas h�lsorisker skall kunna bed�mas. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:593px;white-space:nowrap" class="ft20">181 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:528px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1994:98 </b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1994:98 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>18 �</b> Den centrala tillsynen �ver att denna lag och f�reskrifter som </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft32">meddelas med st�d av lagen f�ljs ut�vas av </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft32">1. Arbetarskyddsstyrelsen n�r det g�ller </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft32">a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 � och som �r uppl�tna </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft32">enbart f�r personal, och </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft33">b) lokaler och andra utrymmen p� vilka 8 � skall till�mpas, samt <br/>2. Socialstyrelsen n�r det g�ller <br/>a) milj�er som avses i 2 � och som inte �r uppl�tna enbart f�r personal, <br/>b) lokaler som avses i 4 �, <br/>c) varningstexter m. m. enligt 911 ��, och <br/>d) produktkontroll m. m. enligt 15 17 ��. <br/>Den omedelbara tillsynen ut�vas av </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft32">1. Yrkesinspektionen n�r det g�ller lokaler och andra utrymmen f�r </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft32">vilka Arbetarskyddsstyrelsen har den centrala tillsynen, och </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft32">2. den n�mnd som fullg�r kommunens uppgifter inom milj�- och h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft33">skyddsomr�det n�r det g�ller de milj�er och de lokaler f�r vilka Socialsty-<br/>relsen har den centrala tillsynen. </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft32">L�nsstyrelsen ut�var inom l�net tillsyn enligt andra stycket 2. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft32">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994. </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft32">P� regeringen v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft32">BO K�NBERG </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft33">Susanne Billum <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft32">182 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:98
Utkom fr�n trycket
den 29 mars 1994

Lag
om �ndring i tobakslagen (1993:581);

utf�rdad den 17 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om tobakslagen (1993:581)
dels att 3 och 13 �� skall upph�ra att g�lla,
dels att 1, 2, 4 - 8 , 12, 14, 15 och 18 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 2

och 8 �� skall ha f�ljande lydelse,

1 � P� grund av de h�lsorisker och ol�genheter som �r f�rbundna med

bruk av tobak meddelas i denna lag best�mmelser om

- begr�nsning av r�kning i vissa lokaler och utrymmen samt p� vissa

omr�den utomhus,

- r�kfri arbetsmilj�,
- varningstexter och inneh�llsdeklaration p� f�rpackningar till tobaks va-

ror,

- marknadsf�ring av tobaksvaror samt
- produktkontroll m. m. av tobaksvaror.

Begr�nsning av r�kning i vissa lokaler och utrymmen samt p� vissa
omr�den utomhus

2 � R�kning �r f�rbjuden

1. i lokaler som �r avsedda f�r barnomsorg, skolverksamhet eller annan

verksamhet f�r barn eller ungdom samt p� skolg�rdar och p� motsvarande
omr�den utomhus vid f�rskolor och fritidshem,

2. i lokaler som �r avsedda f�r h�lso- och sjukv�rd,
3. i lokaler som �r avsedda f�r gemensamt bruk i bost�der och inr�tt-

ningar med s�rskild service eller v�rd,

4. p� f�rdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrym-

men som �r avsedda att anv�ndas av den som reser med s�dana f�rdme-
del,

5. i andra lokaler �n s�.dana som avses i 1 4 n�r en allm�n samman-

komst eller en offentlig tillst�llning som avses i 2 kap. 1  3 �� ordnings-
lagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som �r avsedda att anv�ndas av
den som deltar i sammankomsten eller tillst�llningen, samt

6. i andra lokaler �n s�dana som avses i 1  5 om allm�nheten har

tilltr�de till lokalerna.

Best�mmelserna i f�rsta stycket 5 och 6 g�ller inte serveringslokaler i

restauranger och andra serveringsst�llen.

4 � I hotell och andra inr�ttningar d�r tillf�llig bostad yrkesm�ssigt
uppl�ts, skall i ett visst antal av de rum eller liknande som uppl�ts r�kning
vara f�rbjuden. I fr�ga om sovkup�er och andra utrymmen som uppl�ts f�r
tillf�llig bostad p� f�rdmedel i inrikes kollektivtrafik g�ller i st�llet 2 � 4.

1

Prop. 1993/94:98, bet. 1993/94:SoUl7, rskr. 1993/94:149.

180

background image

Restauranger eller andra serveringsst�llen som har mer �n femtio sitt-

platser skall, om r�kf�rbud ej f�religger enligt 2 � 1 4, ha sittplatser inom
ett eller flera omr�den d�r r�kning �r f�rbjuden.

5 � Best�mmelserna i 2 � g�ller inte i fr�ga om bost�der och andra
lokaler f�r boende som inte �r tillf�lligt.

6 � R�kning �r trots best�mmelserna i 2 � 2  6 till�ten i delar av de
lokaler eller andra utrymmen som avses d�r, om dessa delar s�rskilt
avsatts f�r r�kning. Detsamma g�ller lokaler som avses i 2 � 1 och som �r
uppl�tna enbart f�r personal.

Avvikelse fr�n 2 och 4 �� f�r g�ras om det finns s�rskilda sk�l d�rtill p�

grund av utrymmets beskaffenhet eller anv�ndningss�tt eller av omst�n-
digheterna i �vrigt. Detta g�ller i till�mpliga delar �ven s�dana omr�den
utomhus som avses i 2 � 1.

7 � Den som i egenskap av �gare eller p� annan grund disponerar �ver en
lokal, ett annat utrymme eller ett omr�de utomhus som omfattas av n�gon

av best�mmelserna i 2 och 4 �� svarar f�r att best�mmelserna f�ljs.

Om n�gon trots tills�gelse r�ker d�r r�kning inte �r till�ten, f�r denne

avvisas.

R�kfri arbetsmilj�

8 � I andra fall �n som avses i 2 och 4 �� svarar arbetsgivaren f�r att en
arbetstagare inte mot sin vilja uts�tts f�r tobaksr�k i den arbetslokal eller
det liknande utrymme d�r arbetstagaren �r verksam. Som arbetstagare
r�knas h�r personer som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket och 3 � arbets-
milj�lagen (1977:1160).

12 � En n�ringsidkare som marknadsf�r tobaksvara till konsumenter f�r
inte anv�nda kommersiella annonser i periodisk skrift eller i annan d�r-
med j�mf�rbar skrift p� vilken tryckfrihetsf�rordningen �r till�mplig. Inte
heller f�r vid s�dan marknadsf�ring anv�ndas kommersiella annonser i
ljudradio- eller televisionsprogram. Detta g�ller �ven s�dana televisions-
s�ndningar som omfattas av lagen (1992:1356) om satellits�ndningar av
televisionsprogram till allm�nheten och som kan tas emot endast i n�got
annat land som �r bundet av avtalet om Europeiska ekonomiska samar-
betsomr�det (EES-avtalet).

Vid marknadsf�ring av tobaksvaror till konsumenter p� n�got annat s�tt

�n som avses i f�rsta stycket skall en n�ringsidkare iaktta s�rskild m�ttfull-
het. I synnerhet g�ller att reklam eller annan marknadsf�ring inte f�r vara
p�tr�ngande, upps�kande eller uppmana till bruk av tobak.

14 � Marknadsf�rings�tg�rd som strider mot 12 � skall vid till�mpning-

en av marknadsf�ringslagen (1975:1418) anses vara otillb�rlig mot konsu-
menter.

15 � Tillverkare eller import�r av tobaksvara skall, i den utstr�ckning

som f�reskrivs av regeringen, till Socialstyrelsen l�mna de uppgifter som
beh�vs f�r att varornas h�lsorisker skall kunna bed�mas.

181

SFS 1994:98

background image

SFS 1994:98

18 � Den centrala tillsynen �ver att denna lag och f�reskrifter som

meddelas med st�d av lagen f�ljs ut�vas av

1. Arbetarskyddsstyrelsen n�r det g�ller

a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 � och som �r uppl�tna

enbart f�r personal, och

b) lokaler och andra utrymmen p� vilka 8 � skall till�mpas, samt
2. Socialstyrelsen n�r det g�ller
a) milj�er som avses i 2 � och som inte �r uppl�tna enbart f�r personal,
b) lokaler som avses i 4 �,
c) varningstexter m. m. enligt 911 ��, och
d) produktkontroll m. m. enligt 15 17 ��.
Den omedelbara tillsynen ut�vas av

1. Yrkesinspektionen n�r det g�ller lokaler och andra utrymmen f�r

vilka Arbetarskyddsstyrelsen har den centrala tillsynen, och

2. den n�mnd som fullg�r kommunens uppgifter inom milj�- och h�lso-

skyddsomr�det n�r det g�ller de milj�er och de lokaler f�r vilka Socialsty-
relsen har den centrala tillsynen.

L�nsstyrelsen ut�var inom l�net tillsyn enligt andra stycket 2.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994.

P� regeringen v�gnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

182

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.