SFS 1996:858 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

SFS 1996_858 Lag om ändring i tobakslagen (1993_581)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296.

2

Senaste lydelse 1994:98.

3

Senaste lydelse 1995:460.

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

SFS 1996:858
Utkom från trycket
den 20 augusti 1996

1357

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 och 14 §§ tobakslagen

(1993:581) skall ha följande lydelse.

12 §2 En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter får

inte använda kommersiella annonser i periodiska skrifter eller i andra

jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig. Inte

heller får vid sådan marknadsföring användas kommersiella annonser i
ljudradio- eller TV-program. Detta gäller även sådana TV-sändningar över
satellit som omfattas av radio- och TV-lagen (1996:844).

Vid marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter på något annat sätt

än som avses i första stycket skall en näringsidkare iaktta särskild måttfull-
het. I synnerhet gäller att reklam eller annan marknadsföring inte får vara
påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

14 §3 En marknadsföringsåtgärd som strider mot 12 § skall vid

tillämpningen av 4, 14 och 19 §§ marknadsföringslagen (1995:450) anses
vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider
mot 12 § första stycket andra och tredje meningen kan medföra mark-
nadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 22-28 §§ marknadsförings-
lagen.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.