SFS 1996:941 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

SFS 1996_941 Lag om ändring i tobakslagen (1993_581)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:941
Utkom från trycket
den 22 oktober 1996
Omtryck

1489

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 10 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581)
dels att den nuvarande 12 § och de nuvarande 14-25 §§ skall betecknas

14 § respektive 15-26 §§,

dels att 1 § och de nya 15,19, 20, 25 och 26 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 12, 15, 18 och 24 §§ skall

sättas närmast före de nya 14,16, 19 och 25 §§,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 12,13 och 27 §§, samt

närmast före de nya 12 och 27 §§ två nya rubriker av följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

Inledande bestämmelse

1 §2 På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med

bruk av tobak meddelas i denna lag bestämmelser om

1

Prop. 1995/96:228, bet. 1996/97:SoU4, rskr. 1996/97:7.

2

Senaste lydelse 1994:98.

background image

SFS 1996:941

- begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa
områden utomhus,
- rökfri arbetsmiljö,
- varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror,
- begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror,
- marknadsföring av tobaksvaror samt
- produktkontroll m.m. av tobaksvaror. Lag (1996:941).

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa
områden utomhus Lag (1994:98)

2 § Rökning är förbjuden

1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan

verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande
områden utomhus vid förskolor och fritidshem,

2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrätt-

ningar med särskild service eller vård,

4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrym-

men som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel,

5. i andra lokaler än sådana som avses i 1-4 när en allmän samman-

komst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningsla-
gen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den
som deltar i sammankomsten eller tillställningen, samt

6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 om allmänheten har tillträde

till lokalerna.

Bestämmelserna i första stycket 5 och 6 gäller inte serveringslokaler i

restauranger och andra serveringsställen. Lag (1994:98).

3 § har upphävts genom lag (1994:98).

4 § I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upp-
låts, skall i ett visst antal av de rum eller liknande som upplåts rökning vara
förbjuden. I fråga om sovkupéer och andra utrymmen som upplåts för till-
fällig bostad på färdmedel i inrikes kollektivtrafik gäller i stället 2 § 4.

Restauranger eller andra serveringsställen som har mer än femtio sittplat-

ser skall, om rökförbud ej föreligger enligt 2 § 1-4, ha sittplatser inom ett
eller flera områden där rökning är förbjuden. Lag (1994:98).

5 § Bestämmelserna i 2 § gäller inte i fråga om bostäder och andra
lokaler för boende som inte är tillfälligt. Lag (1994:98).

6 § Rökning är trots bestämmelserna i 2 § 2-6 tillåten i delar av de lo-
kaler eller andra utrymmen som avses där, om dessa delar särskilt avsatts
för rökning. Detsamma gäller lokaler som avses i 2 § 1 och som är upplåtna
enbart för personal.

Avvikelse från 2 och 4 §§ får göras om det finns särskilda skäl därtill på

grund av utrymmets beskaffenhet eller användningssätt eller av omständig-
heterna i övrigt. Detta gäller i tillämpliga delar även sådana områden utom-
hus som avses i 2 § 1. Lag (1994:98).

1490

background image

SFS 1996:941

7 § Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en
lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon
av bestämmelserna i 2 och 4 §§ svarar för att bestämmelserna följs.

Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne

avvisas. Lag (1994:98).

Rökfri arbetsmiljö Lag (1994:98).

8 § I andra fall än som avses i 2 och 4 §§ svarar arbetsgivaren för att en
arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller
det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare
räknas här personer som avses i 1 kap. 2 § första stycket och 3 § arbets-

miljölagen (1977:1160). Lag (1994:98).

Varningstexter m.m.

9 § Förpackning till tobaksvara som är avsedd att i näringsverksamhet
tillhandahållas konsumenter inom landet skall i den utsträckning och på det
sätt som regeringen föreskriver förses med

1. texter som upplyser om de hälsorisker som är förbundna med bruk av

tobak (varningstexter),

2. deklaration som upplyser om skadliga ämnen som tobaksvaran inne-

håller eller ger upphov till (innehållsdeklaration).

Regeringen får överlämna åt en myndighet att meddela föreskrifter enligt

första stycket.

10 § Tillverkaren eller importören svarar för att förpackning till tobaks-

vara förses med varningstexter och innehållsdeklaration.

11 § En tobaksvara får inte i näringsverksamhet tillhandahållas konsu-
menter inom landet, om den saknar varningstexter eller innehållsde-

klaration eller om text eller deklaration är uppenbart oriktig.

Handel m.m. Lag (1996:941).

12 § Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i nä-

ringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut to-
baksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder.

Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att

lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut. Lag
(1996:941).

13 § Tobaksvara får föras in i landet endast av den som har fyllt 18 år.
Lag (1996:941).

Marknadsföring

14 §3 En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter får

inte använda kommersiella annonser i periodiska skrifter eller i andra

3

Senaste lydelse av förutvarande 12 § 1996:858.

1491

background image

SFS 1996:941

jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig. Inte

heller får vid sådan marknadsföring användas kommersiella annonser i
ljudradio- eller TV-program. Detta gäller även sådana TV-sändningar över
satellit som omfattas av radio- och TV-lagen (1996:844).

Vid marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter på något annat sätt

än som avses i första stycket skall en näringsidkare iaktta särskild måttfull-
het. I synnerhet gäller att reklam eller annan marknadsföring inte får vara
påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

15 §4 En marknadsföringsåtgärd som strider mot 14 § skall vid till-

lämpningen av 4, 14 och 19 §§ marknadsföringslagen (1995:450) anses
vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider
mot 14 § första stycket andra och tredje meningen kan medföra mark-

nadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 22-28 §§ marknadsfö-
ringslagen. Lag (1996:941).

Produktkontroll m.m.

16 §5 Tillverkare eller importör av tobaksvara skall, i den utsträckning
som föreskrivs av regeringen, till Socialstyrelsen lämna de uppgifter som

behövs för att varornas hälsorisker skall kunna bedömas.

17 § Regeringen får, om det finns särskilda hälsoskäl, föreskriva att vissa

slag av tobaksvaror inte får tillverkas i eller föras in till Sverige för för-
säljning till konsumenter.

18 § Regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer, får med-

dela föreskrift om gränsvärden för skadliga ämnen som tobaksvara får
innehålla eller ge upphov till. En vara som inte uppfyller föreskrifterna får
inte tillverkas i eller föras in till Sverige för försäljning till konsumenter.

Tillsyn

19 §6 Den centrala tillsynen över att denna lag och föreskrifter som
meddelas med stöd av lagen följs utövas av

1. Arbetarskyddsstyrelsen när det gäller

a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna en-

bart för personal, och

b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § skall tillämpas, samt
2. Socialstyrelsen när det gäller
a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,
b) lokaler som avses i 4 §,
c) varningstexter m.m. enligt 9-11 §§,
d) handel enligt 12 §, och
e) produktkontroll m.m. enligt 16-18 §§.
Den omedelbara tillsynen utövas av

4

Senaste lydelse av förutvarande 14 § 1996:858.

5

Senaste lydelse av förutvarande 15 § 1994:98.

6

Senaste lydelse av förutvarande 18 § 1994:98.

1492

background image

SFS 1996:941

1. Yrkesinspektionen när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka

Arbetarskyddsstyrelsen har den centrala tillsynen, och

2. den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer när det

gäller dels de miljöer och lokaler för vilka Socialstyrelsen har den centrala
tillsynen, dels handel enligt 12 §.

Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt andra stycket 2. Lag

(1996:941).

20 § Socialstyrelsen får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att bestämmelserna i 9-11 §§ och 16-18 §§ eller med stöd av
dem meddelade föreskrifter skall följas.

En tillsynsmyndighet som anges i 19 § andra och tredje styckena får i sin

tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för
att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen skall föl-

jas.

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vi-

te. Vitet får inte förvandlas. Lag (1996:941).

21 § En tillsynsmyndighet får besluta att en tobaksvara skall tas om
hand, om den bjuds ut till försäljning eller uppenbart är avsedd att bjudas ut
till försäljning i strid med lagen eller en föreskrift som har meddelats med
stöd av lagen. Kronofogdemyndigheten skall vid behov lämna handräck-
ning när en vara skall tas om hand.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under tillsynsmyndighetens

kontroll vidta de rättelser som behövs för att varan skall få säljas. Varan
skall återlämnas om det görs sannolikt att den inte kommer att säljas i strid
med lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna. I annat
fall får varan förstöras genom tillsynsmyndighetens försorg.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat an-

ges i beslutet.

22 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar,
handlingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn
enligt denna lag.

23 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsyns-
myndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som
berörs av lagen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte
ersättning. Kronofogdemyndigheten skall lämna den handräckning som
behövs för tillsynen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för
provtagning och undersökning av prov.

24 § Den som har tagit befattning med något ärende enligt denna lag får
inte obehörigen röja eller på annat sätt använda sig av vad han därvid fått
veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i sekretesslagen

(1980:100).

1493

background image

SFS 1996:941

Överklagande

25 § Beslut som en i 19 § angiven nämnd har fattat enligt denna lag eller
enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos

länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Yrkesinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos Arbe-

tarskyddsstyrelsen. Arbetarskyddsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Beslut som Socialstyrelsen har meddelat med stöd av 20 § första stycket

eller 21 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag

(1996:941).

26 § Beslut om en föreskrift enligt 18 § eller 23 § andra stycket som en

myndighet har meddelat med stöd av ett bemyndigande får inte överklagas.

Beslut om föreskrifter enligt 9 § som en myndighet har meddelat med

stöd av ett bemyndigande får överklagas hos regeringen av tillverkare av
tobaksvaror och importörer av tobaksvaror som är avsedda att säljas till

konsumenter inom landet. Lag (1996:941).

Ansvar Lag (1996:941).

27 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 § döms för
olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.
Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud skall inte

dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggan-
det eller förbudet.

Bestämmelser om ansvar för olovlig införsel av tobaksvaror finns i lagen

(1960:418) om straff för varusmuggling. Lag (1996:941).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997, men tillämpas, såvitt gäller

25 § fjärde stycket, inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dess-
förinnan.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

1494

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.