SFS 2002:281 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

020281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 16 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581)

2

dels

att 4 och 19 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 12 a och 19 a §§, av

följande lydelse.

4 §

I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upp-

låts, skall i ett visst antal av de rum eller liknande som upplåts rökning vara
förbjuden. I fråga om sovkupéer och andra utrymmen som upplåts för tillfäl-
lig bostad på färdmedel i inrikes kollektivtrafik gäller i stället 2 § 4.

Restauranger eller andra serveringsställen skall, om rökförbud ej förelig-

ger enligt 2 § 1–4, ha ett eller flera områden där rökning är förbjuden.

12 a §

Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter

skall anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmä-
lan skall göras senast när försäljningen påbörjas.

19 §

3

Den centrala tillsynen över att denna lag och föreskrifter som med-

delas med stöd av lagen följs utövas av

1. Arbetsmiljöverket när det gäller
a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna enbart

för personal, och

b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § skall tillämpas, samt
2. Statens folkhälsoinstitut när det gäller
a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,
b) lokaler som avses i 4 §,
c) varningstexter m.m. enligt 9–11 §§,
d) handel enligt 12 § och anmälan enligt 12 a §, och
e) produktkontroll m.m. enligt 16–18 §§.
Den omedelbara tillsynen utövas av
1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka

verket har den centrala tillsynen, och

1

Prop. 2001/02:64, bet. 2001/02:SoU8, rskr. 2001/02:235.

2

Lagen omtryckt 1996:941.

3

Senaste lydelse 2001:308.

SFS 2002:281

Utkom från trycket
den 28 maj 2002

background image

2

SFS 2002:281

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

2. den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer när det gäl-

ler dels de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut har den cen-
trala tillsynen, dels handel enligt 12 § och anmälan enligt 12 a §.

Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt andra stycket 2.
För tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna för marknadsföring

finns särskilda regler i marknadsföringslagen (1995:450).

19 a §

En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver an-

mälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 4 § och i övrigt

den 1 juli 2002.

2. Den som den 1 juli 2002 i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till

konsumenter, skall senast den 1 januari 2003 göra sådan anmälan som avses
i 12 a §.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.