SFS 2004:485 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

040485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581)2

dels att 2, 4 och 6 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

2 §

Rökning är förbjuden

1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan

verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande
områden utomhus vid förskolor och fritidshem,

2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar

med särskild service eller vård,

4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrym-

men som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel,

5. i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker

utomhus,

6. i andra lokaler än sådana som avses i 1–5 när en allmän sammankomst

eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen
(1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som
deltar i sammankomsten eller tillställningen, samt

7. i andra lokaler än sådana som avses i 1–6 om allmänheten har tillträde

till lokalerna.

4 §

3

I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upp-

låts, skall i ett visst antal av de rum eller liknande som upplåts rökning vara
förbjuden. I fråga om sovkupéer och andra utrymmen som upplåts för tillfäl-
lig bostad på färdmedel i inrikes kollektivtrafik gäller i stället 2 § 4.

6 §

Rökning är trots bestämmelserna i 2 § 2–4, 6 och 7 tillåten i delar av de

lokaler eller andra utrymmen som avses där, om dessa delar särskilt avsatts
för rökning. Detsamma gäller lokaler som avses i 2 § 1 och som är upplåtna
enbart för personal.

Trots bestämmelsen i 2 § 5 får rökning tillåtas i restauranger och på andra

serveringsställen i separata rum som särskilt avsatts för rökning. Rum där

1 Prop. 2003/04:65, bet. 2003/04:SoU8, rskr. 2003/04:216.

2 Lagen omtryckt 1996:941.

3 Senaste lydelse 2002:281. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2004:485

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:485

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

rökning tillåts får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta.
Rummen skall vara belägna så att besökare inte måste passera genom dessa.
Arbetstagare skall endast tillfälligtvis behöva vistas i rummen, när rökning
pågår. Servering eller annan liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen
när rökning pågår. Detta gäller dock inte sådan verksamhet som har direkt
samband med rummens funktion. Mat eller dryck får inte föras med in i
dessa rum.

Avvikelse från 2 § 1–4, 6 och 7 samt 4 § får göras om det finns särskilda

skäl till det på grund av utrymmets eller områdets beskaffenhet eller använd-
ningssätt eller av omständigheterna i övrigt.

6 a §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får

meddela föreskrifter om utformning och ventilation av sådana rum som av-
ses i 6 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.