SFS 2021:623 Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

SFS2021-623.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande

produkter

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
Lagen ska inte tillämpas på produkter som är klassificerade som narko-
tika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

I fråga om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska lagen inte

tillämpas på läkemedel som omfattas av läkemedelslagen (2015:315) eller
på medicintekniska produkter och andra produkter som omfattas av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om
medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning
(EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande
av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG.

I fråga om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare gäller även

produktsäkerhetslagen (2004:451).

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377.

SFS

2021:623

Publicerad
den

22 juni 2021

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.