SFS 2002:586 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

020586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581)2

dels att 9, 15, 16, 18 och 27 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 14 b, 18 a och 28 §§, av

följande lydelse.

9 §

Förpackning till tobaksvara som är avsedd att i näringsverksamhet till-

handahållas konsumenter inom landet skall i den utsträckning och på det sätt
som regeringen föreskriver förses med

1. texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är för-

bundna med bruk av tobak och om rökavvänjning (varningstexter),

2. deklaration som upplyser om skadliga ämnen som tobaksvaran innehål-

ler eller ger upphov till (innehållsdeklaration),

3. uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen och tiden för to-

baksvarans tillverkning.

Regeringen får överlämna åt en myndighet att meddela föreskrifter enligt

första stycket.

14 b §

Vid marknadsföring av tobaksvaror får inte texter, namn, varumär-

ken och figurativa eller andra märken som ger intryck av att en viss tobaks-
vara är mindre skadlig än andra användas på förpackningar till tobaksvaror.

15 §

3

En marknadsföringsåtgärd som strider mot 14–14b §§ skall vid till-

lämpningen av 4, 14 och 19 §§ marknadsföringslagen (1995:450) anses vara
otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider mot
14 § första stycket andra och tredje meningen eller 14 a § första stycket 2
kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 22–28 §§
marknadsföringslagen.

16 §

4

Tillverkare eller importör av tobaksvara skall, i den utsträckning som

föreskrivs av regeringen, till Statens folkhälsoinstitut lämna uppgifter om in-
gredienser och kvantiteter av dessa i tobaksvaror samt om deras effekter på
hälsan.

1 Prop. 2001/02:162, bet. 2001/02:SoU20, rskr. 2001/02:283.

2 Lagen omtryckt 1996:941.

3 Senaste lydelse 2002:281.

4 Senaste lydelse 2001:308.

SFS 2002:586

Utkom från trycket
den 19 juni 2002

background image

2

SFS 2002:586

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

18 §

Regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om gränsvärden för skadliga ämnen som tobaksvara får inne-
hålla eller ge upphov till, samt om mätning och övervakning av sådana
gränsvärden. En vara som inte uppfyller föreskrifterna får inte tillverkas el-
ler säljas i Sverige. Inte heller får en sådan vara föras in till Sverige för för-
säljning till konsumenter.

18 a §

En vara som inte uppfyller föreskrifter som meddelats med stöd av

18 § får inte föras ut till ett land utanför Europeiska gemenskapen.

27 §

5

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 § döms för

olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.
Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud skall inte

dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet
eller förbudet.

28 §

Bestämmelser om ansvar för olovlig införsel och olovlig utförsel av

tobaksvaror finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

1. Denna lag träder i kraft den 30 september 2003 i fråga om 14 b och

15 §§, den 1 januari 2005 i fråga om 18 a, 27 och 28 §§ och i övrigt den 30
september 2002.

2. Tobaksvaror, i form av cigaretter, som inte uppfyller föreskrifter som

meddelats med stöd av 9 § i dess nya lydelse får fortsätta att säljas längst till
och med den 30 september 2003.

3. Andra tobaksvaror än cigaretter som inte uppfyller föreskrifter som

meddelats med stöd av 9 § i dess nya lydelse eller som inte är förenliga med
14 b § får fortsätta att säljas längst till och med den 30 september 2004.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2000:1250. Ändrigen innebär att fjärde stycket upphävs.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.