SFS 2002:811 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

020811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 21 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581)

2

dels

att 1 och 15 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 14 a §, av följande lydelse.

1 §

På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med

bruk av tobak meddelas i denna lag bestämmelser om

– begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa om-

råden utomhus,

– rökfri arbetsmiljö,
– varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaks-

varor,

– begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror,
– marknadsföring av tobaksvaror och användning av vissa varukänne-

tecken i marknadsföring av andra varor eller tjänster samt

– produktkontroll m.m. av tobaksvaror.

14 a §

En näringsidkare som marknadsför antingen en annan vara än en to-

baksvara eller en tjänst till konsumenter får inte använda ett varukänne-
tecken som helt eller delvis används för en tobaksvara eller enligt gällande
bestämmelser om varumärken är registrerat eller inarbetat för en sådan vara,
om marknadsföringen sker

1. i kommersiella annonser i periodiska skrifter eller i andra jämförbara

skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, eller

2. i kommersiella annonser i ljudradio- eller TV-program eller i TV-sänd-

ningar över satellit som omfattas av radio- och TV-lagen (1996:844).

Om en näringsidkare använder ett sådant varukännetecken som avses i

första stycket vid marknadsföring till konsumenter på något annat sätt än
som där sägs, skall näringsidkaren iaktta den måttfullhet som är betingad av
att kännetecknet också kan förknippas med tobaksvaran.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas inte
1. i fråga om ett varukännetecken som i endast begränsad omfattning före-

kommer vid marknadsföring av tobaksvaror,

2. i fråga om ett varukännetecken som framträder i en form som tydligt

skiljer sig från utseendet på tobaksvarans kännetecken, eller

1

Prop. 2001/02:64, bet. 2002/03:KU2, rskr. 2002/03:1.

2

Lagen omtryckt 1996:941.

SFS 2002:811

Utkom från trycket
den 29 november 2002

background image

2

SFS 2002:811

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

3. i andra fall om det är oskäligt.

15 §

3

En marknadsföringsåtgärd som strider mot 14 § eller 14 a § skall vid

tillämpningen av 4, 14 och 19 §§ marknadsföringslagen (1995:450) anses
vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider
mot 14 § första stycket andra och tredje meningen eller 14 a § första stycket
2 kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 22–28 §§
marknadsföringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 2002:586.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.