SFS 2022:1145 Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

SFS2022-1145.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande

produkter

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter

dels att nuvarande 7 kap. 16 § och 8 kap. 4 § ska betecknas 7 kap. 19 a §

och 8 kap. 5 §,

dels att 1 kap. 3 §, den nya 7 kap. 19 a § och 7 kap. 21 § ska ha följande

lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 7 kap. 16 § och 8 kap. 4 § ska sättas

närmast före 7 kap. 19 a § respektive 8 kap. 5 §,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 7 kap. 19 b–19 g §§ och 8 kap.

4 §, av följande lydelse.

1 kap.
3 §
I denna lag avses med

1. elektronisk cigarett: produkt som kan användas för konsumtion av

nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten,
inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank,

2. påfyllningsbehållare: behållare som innehåller vätska som innehåller

nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett,

3. örtprodukter för rökning: produkter som är baserade på växter, örter

eller frukter som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbrän-
ning,

4. detaljhandel: försäljning till konsumenter,
5. partihandel: annan försäljning än detaljhandel,
6. försäljningsställe: en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för

detaljhandel,

8. gränsöverskridande distansförsäljning: försäljning där, vid tidpunkten

för beställningen av varan eller produkten, konsumenten finns i Sverige och
återförsäljningsstället i ett annat land, eller där återförsäljningsstället finns i
Sverige och konsumenten i en annan medlemsstat, och

9. medlemsstat: en stat som är medlem i Europeiska unionen eller en

annan stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och som har genomfört bestämmelserna i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om
tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade
produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG i nationell rätt.

1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.

SFS

2022:1145

Publicerad
den

30 juni 2022

background image

SFS

2022:1145

2

7 kap.
19 a §
2 Folkhälsomyndigheten är marknadskontrollmyndighet enligt Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019
om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring
av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU)
nr 305/2011 när det gäller produkter som omfattas av direktiv 2014/40/EU.

19 b § Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har Folk-
hälsomyndigheten befogenhet

1. att enligt artikel 14.4 a–14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska till-

handahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,

2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och

fysiska kontroller av produkter,

3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transport-

medel,

4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga

åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att
eliminera en risk,

6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varu-

prover, och

8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska av-

lägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

Folkhälsomyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet

enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är nödvän-
digt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska underrätta
den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under dold
identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som

omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens
skydd.

När

ändrade

förhållanden

ger

anledning

till

det,

ska

Folkhälsomyndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första
stycket 8 inte längre ska gälla.

19 c § Folkhälsomyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för
att förordning (EU) 2019/1020 ska följas.

19 d § Ett beslut om föreläggande enligt 19 b eller 19 c § får förenas med
vite.

19 e § Folkhälsomyndigheten får, när den fattar beslut enligt 19 b eller
19 c §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart.

19 f § Polismyndigheten ska på begäran av Folkhälsomyndigheten lämna
den hjälp som behövs för att Folkhälsomyndigheten ska kunna vidta åtgär-
der enligt 19 b §.

2 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

SFS

2022:1145

3

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

19 g § Regeringen får meddela föreskrifter om de uppgifter som kommu-
ner ska utföra när det gäller marknadskontroll enligt förordning (EU)
2019/1020.

21 § En kommun ska underrätta Folkhälsomyndigheten om den i sin verk-
samhet får kännedom om något som kan ha betydelse för Folkhälsomyndig-
hetens tillsyn eller för myndighetens marknadskontroll enligt förordning
(EU) 2019/1020.

8 kap.
4 §
Av lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter
om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn framgår att
föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt förordning (EU)
2019/1020 får meddelas.

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Zandra Milton
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.