SFS 2022:1262 Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter / SFS 2022:1262 Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
SFS2022-1262.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande

produkter

Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter

dels att nuvarande 5 kap. 14�21 §§ ska betecknas 5 kap. 13�20 §§,
dels att 1 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 1�4 och 8 §§, 5 kap. 1, 3 och de nya 14,

16�18 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 3�5, 8 och 10 §§, 8 kap. 2 §, 10 kap. 2 och 4 §§,
11 kap. 6, 12 och 13 §§ och rubriken till 4 kap. ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 5 § ska lyda ⬝Avgift för produktan-

mälan och inrapporterade uppgifter⬝,

dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 14�18 och 21 §§ ska sättas närmast

före 5 kap. 13�17 respektive 20 §,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 4 kap. 9�11 §§ och 8 kap. 6 §,

och närmast före 4 kap. 11 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 §
Denna lag innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om användningen av
andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte
innehåller tobak. Lagen innehåller även bestämmelser om nikotinfria
vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter.

I lagen finns bestämmelser om
� produktkrav och rapporteringsskyldighet (2 kap.),
� märkning och förpackning (3 kap.),
� marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnings-

behållare (4 kap.),

� handel (5 kap.),
� rökfria miljöer (6 kap.),
� tillsyn (7 kap.),
� avgifter (8 kap.),
� överklagande (9 kap.),
� straffbestämmelser och förverkande (10 kap.), och
� bemyndiganden (11 kap.).

1 Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443.

SFS

2022:1262

Publicerad
den

6 juli 2022

background image

2

SFS

2022:1262

3 §2 I denna lag avses med

1. elektronisk cigarett: en produkt som kan användas för konsumtion av

nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, in-
begripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank,

2. påfyllningsbehållare: en behållare som innehåller vätska som inne-

håller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett

3. örtprodukt för rökning: en produkt som är baserad på växter, örter eller

frukter som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbränning,

4. detaljhandel: försäljning till konsumenter,
5. partihandel: annan försäljning än detaljhandel,
6. försäljningsställe: ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för

detaljhandel,

7. fysiskt försäljningsställe: en viss lokal eller ett annat avgränsat

utrymme för detaljhandel,

8. sponsring: varje form av offentliga eller privata bidrag till ett evene-

mang, en verksamhet eller en person med syftet eller den direkta eller
indirekta verkan att främja en vara eller produkt,

9. gränsöverskridande distansförsäljning: försäljning där, vid tidpunkten

för beställningen av varan eller produkten, konsumenten finns i Sverige och
återförsäljningsstället i ett annat land, eller där återförsäljningsstället finns i
Sverige och konsumenten i en annan medlemsstat,

10. medlemsstat: en stat som är medlem i Europeiska unionen eller en

annan stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES) och som har genomfört bestämmelserna i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning
av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presenta-
tion och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upp-
hävande av direktiv 2001/37/EG i nationell rätt.

4 kap. Marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter

och påfyllningsbehållare
1 §
3 Det är förbjudet att marknadsföra tobaksvaror till konsumenter.

Förbudet i första stycket gäller dock inte uppgifter i
1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihets-

förordningen är tillämplig, förutom när det är fråga om kommersiella
annonser,

2. andra tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig,
3. tv-sändningar, beställ-tv eller ljudradiosändningar, förutom när det är

fråga om kommersiella annonser, eller

4. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihets-

grundlagen är tillämplig.

2 § Inne på fysiska försäljningsställen är det tillåtet att använda sådana
kommersiella meddelanden för tobaksvaror som inte är påträngande, upp-
sökande eller uppmanar till bruk av tobak. Sådana kommersiella meddelan-
den ska, i den omfattning det är möjligt, placeras så att de inte är synliga
från utsidan av försäljningsstället.

3 § Det är förbjudet att marknadsföra elektroniska cigaretter eller påfyll-
ningsbehållare till konsumenter genom kommersiella meddelanden i

2 Senaste lydelse 2022:1145.
3 Senaste lydelse 2020:877.

background image

3

SFS

2022:1262

1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihets-

förordningen är tillämplig,

2. informationssamhällets tjänster, och
3. tv-sändningar, beställ-tv eller ljudradiosändningar.
Första stycket gäller inte uppgifter på vilka tryckfrihetsförordningen eller

yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, förutom när det är fråga om
kommersiella annonser.

4 §4 Inne på fysiska försäljningsställen är det tillåtet att använda sådana
kommersiella meddelanden för elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare som inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av
sådana produkter.

8 § Sponsring som främjar tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare är förbjuden om den kan antas få gränsöverskridande
effekter.

9 § Tillverkare, partihandlare och importörer får inte sponsra nationella
evenemang eller verksamheter dit allmänheten har tillträde om sponsringen
främjar tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.

10 § Bestämmelser om förbud mot sponsring i radio, tv och på videodel-
ningsplattformar samt om produktplacering i tv och på videodelningsplatt-
formar finns i radio- och tv-lagen (2010:696).

Kompletterande bestämmelser om marknadsföring
11 §
Bestämmelserna i marknadsföringslagen (2008:486) ska tillämpas på
marknadsföring som strider mot någon av 1�9 §§ vid

1. Konsumentverkets tillsyn enligt 7 kap. 8 §, eller
2. talan som har väckts av en sådan näringsidkare eller sammanslutning

som avses i 47 § 2 och 3 marknadsföringslagen.

En marknadsföringsåtgärd som strider mot någon av 1�9 §§ eller 3 kap. 3

eller 4 § ska, vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen,
anses vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som
strider mot 1 § första stycket och som vidtas i ett medium som avses i andra
stycket 3 eller 4, eller strider mot 3 § första stycket 1 eller 3 eller 5 § 2 eller
3 kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29�36 §§
marknadsföringslagen.

5 kap.
1 §
Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel
med tobaksvaror.

Tillstånd krävs inte för detalj- eller partihandlare som varken har säte eller

fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige.

Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker

om tillstånd avser att bedriva detaljhandel från ett fysiskt försäljningsställe,
ska tillståndet avse det stället.

4 Senaste lydelse 2020:877.

background image

4

SFS

2022:1262

3 § En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.

Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljnings-

stället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, meddelas tillstånd
av den kommun där det företag som vill bedriva sådan handel har sitt säte
eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget
har ett fast driftställe.

Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där det företag som

vill bedriva sådan handel har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom
landet, av den kommun där företaget har ett fast driftställe.

14 § En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverk-
samhet i Sverige får inte bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter
eller påfyllningsbehållare utan att först ha gjort en anmälan om försälj-
ningen.

Anmälan ska göras till den kommun där det fysiska försäljningsstället är

beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den
kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom
landet, till den kommun där företaget har ett fast driftställe.

16 § Den som bedriver försäljning enligt 14 eller 15 § ska utöva egen-
kontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av elektroniska ciga-
retter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten
lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan om försäljning enligt 14 § eller registrering enligt 15 § ska

egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kom-
munens och Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas. �ndrade uppgifter ska
utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

17 § Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte
säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har
fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan vara eller produkt ska förvissa sig
om att mottagaren har uppnått den åldern.

Om det finns särskild anledning att anta att varan eller produkten är

avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas
ut.

På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart med-

delande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana
varor eller produkter som avses i första stycket till den som inte har fyllt
18 år.

18 § Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som
säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att
kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker
genom automat, distansförsäljning eller på liknande sätt.

6 kap.
1 §
Med rökning avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta
kapitel

1. rökning av tobak,
2. inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak,
3. användning av elektroniska cigaretter,
4. rökning av örtprodukter för rökning, och

background image

5

SFS

2022:1262

5. användning av andra produkter som till användningssättet motsvarar

rökning men som inte innehåller tobak.

7 kap.
3 §
Kommunen utövar tillsyn över att denna lag och anslutande före-
skrifter följs när det gäller

1. förbudet mot att tillhandahålla smaksatta vätskor enligt 2 kap. 6 a § på

fysiska försäljningsställen,

2. hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärk-

ning enligt 3 kap. 1, 3, 4 och 7 §§ på fysiska försäljningsställen,

3. tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

enligt 2 kap. 7�9 §§ och 3 kap. 2, 5 och 6 §§ på fysiska försäljningsställen,

4. marknadsföring enligt 4 kap. 1, 2 och 4�7 §§ när det gäller marknads-

föringsåtgärder på eller i anslutning till fysiska försäljningsställen, och

5. rökfria miljöer som avses i 6 kap. 2 § och som inte är upplåtna enbart

för personal samt lokaler som avses i 6 kap. 3 §.

4 § Kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn över att denna lag
och anslutande föreskrifter följs när det gäller

1. tillhandahållande av nya tobaksvaror enligt 2 kap. 3 § på fysiska

försäljningsställen,

2. försäljning av tobaksvaror, i andra fall än när det gäller gränsöver-

skridande distansförsäljning, enligt 5 kap. 1, 6�10, 12 och 13 §§,

3. anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnings-

behållare samt egenkontroll, i andra fall än när det gäller gränsöverskridande
distansförsäljning, enligt 5 kap. 14 och 16 §§, och

4. åldersgräns enligt 5 kap. 17 och 18 §§.

5 § Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och anslutande
föreskrifter följs när det gäller

1. produktkrav och rapporteringsskyldighet, i andra fall än som avses i

4 §, enligt 2 kap. 1 § första och andra styckena och 2 kap. 2�11 §§,

2. förbud mot smaksättning, i andra fall än som avses i 3 §, enligt 2 kap.

6 a §,

3. hälsovarningar, produktpresentation och medföljande information, i

andra fall än som avses i 3 §, enligt 3 kap. 1�6 §§,

4. registrering enligt 5 kap. 5 och 15 §§ vid gränsöverskridande distans-

försäljning och egenkontroll enligt 5 kap. 6, 7 och 16 §§ vid sådan distans-
försäljning, och

5. förbud mot sådan tillverkning eller införsel som avses enligt före-

skrifter meddelade med stöd av 11 kap. 5 §.

8 §5 Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och anslutande
föreskrifter följs när det gäller marknadsföring, i andra fall än som avses i
3 §, enligt 4 kap. 1�9 §§.

10 § En kommun får återkalla ett försäljningstillstånd om

1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets

meddelande,

5 Senaste lydelse 2020:344.

background image

6

SFS

2022:1262

3. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksam-

het på det fysiska försäljningsstället, eller i anslutning till detta, eller annars
inom den tillståndspliktiga verksamheten utan att tillståndshavaren har
ingripit, eller

4. tillståndshavaren har tilldelats varning utan att de förhållanden som

föranlett varningen har rättats till.

8 kap.
2 §
En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver till-
ståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 §, av den som bedriver anmälnings-
pliktig försäljning enligt 5 kap. 14 § och av den som bedriver försäljning av
nikotinfria vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska
cigaretter.

6 § Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter av tillverkare och importörer
av tobaksvaror för att ta emot, lagra, hantera, analysera och offentliggöra de
uppgifter som enligt 2 kap. 2 och 6 §§ lämnas till myndigheten.

10 kap.
2 §
Den som uppsåtligen i strid med förbudet i 3 kap. 1 § tredje stycket
tillhandahåller tobaksvaror som saknar föreskrivna hälsovarningar, ska
dömas för olovlig tobakshantering till böter eller fängelse i högst sex
månader.

Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller

lämnar ut tobaksvaror i strid med 5 kap. 17 § första eller andra stycket.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

4 § Den som uppsåtligen bryter mot 3 kap. 2 § tredje stycket eller 6 §
tredje stycket, eller säljer elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare i
strid med ett förbud som har meddelats enligt 7 kap. 13 §, ska dömas till
böter eller fängelse i högst sex månader.

Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

5 kap. 14 eller 15 §, eller säljer eller lämnar ut elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare i strid med 5 kap. 17 § första eller andra stycket.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

11 kap.
6 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. tillsatser enligt 2 kap. 6 a §,
2. hur en anmälan enligt 2 kap. 7 § ska vara utformad och vad den ska

innehålla,

3. produktinnehåll och utformning av elektroniska cigaretter och påfyll-

ningsbehållare enligt 2 kap. 8 §,

4. fullgörandet av den rapporteringsskyldighet som anges i 2 kap. 9 §,
5. det system för informationsinsamling som anges i 2 kap. 10 § första

stycket,

6. underrättelseskyldigheten enligt 2 kap. 11 § andra stycket,
7. vilka uppgifter informationsblad enligt 3 kap. 5 § ska innehålla och hur

de ska utformas, och

8. innehållet i och utformningen av innehållsdeklarationen enligt 3 kap.

6 §.

background image

7

SFS

2022:1262

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om utformningen av egenkontrollprogram som anges i
5 kap. 6 och 16 §§.

13 § Regeringen får, utöver de krav som följer av 5 kap. 13 §, meddela
ytterligare föreskrifter om styckförpackningar för cigaretter och rulltobak.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. Vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter

och som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före ikraftträdandet,
får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden trots
att de innehåller tillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller smak
av annat än tobak, dock längst till och med den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Zandra Milton
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.