SFS 2010:682 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581);

100682.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581)2

dels att 12 c, 19, 19 a, 21, 23 och 25–27 §§ samt rubrikerna närmast före

12 c och 27 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 12 d, 19 c, 20 a, 23 a,

23 b och 27 a §§ av följande lydelse.

Anmälan och egenkontroll

12 c §

3

En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning

till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där
försäljningen ska ske.

Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försälj-

ningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egen-
kontrollprogram.

Till anmälan enligt första stycket ska näringsidkaren foga egenkontroll-

programmet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om
uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål.

12 d §

En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till

konsumenter ska ge personalen den information och det stöd som behövs för
att personalen ska kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter.

19 §

4

Den centrala tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter

följs utövas av

1. Arbetsmiljöverket när det gäller
a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna enbart

för personal, och

b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § ska tillämpas.
2. Statens folkhälsoinstitut när det gäller
a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,
b) lokaler som avses i 4 §,
c) varningstexter m.m. enligt 9, 10 och 11 §§,
d) handel m.m. enligt 12–12 d §§,

1 Prop. 2009/10:207, bet. 2009/10:SoU25, rskr. 2009/10:344.

2 Lagen omtryckt 2005:369.

3 Senaste lydelse 2005:369.

4 Senaste lydelse 2008:495.

SFS 2010:682

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:682

e) produktkontroll m.m. enligt 16–18 §§, och
f) uppgifter om kostnader för marknadsföring enligt 18 b §, samt
3. Konsumentombudsmannen när det gäller marknadsföring enligt 9 a §

eller 14–14 b §§.

Vid Konsumentombudsmannens tillsyn tillämpas bestämmelserna i mark-

nadsföringslagen (2008:486).

19 a §

5

Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande före-

skrifter följs utövas av

1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka

verket har den centrala tillsynen,

2. kommunen när det gäller
a) de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut har den cen-

trala tillsynen,

b) bestämmelserna om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§ på försäljnings-

ställen, och

c) bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäl-

ler marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och

3. kommunen och polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om

handel m.m. enligt 12–12 d §§.

Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt första stycket 2. Läns-

styrelsen ska

1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med informa-

tion och råd, och

2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan till-

synsmyndigheter och andra.

19 c §

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsyns-

uppgifter som kommunen har enligt denna lag ska ombesörjas helt eller del-
vis av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogen-
heten att avgöra ärenden enligt 20 eller 20 a §.

20 a §

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna i

denna lag får kommunen förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller
tobaksvaror för försäljning till konsumenter att fortsätta försäljningen eller,
om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.

Ett förbud enligt första stycket meddelas för en tid av högst sex månader.
Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat anges i

beslutet.

21 §

6

En tillsynsmyndighet får besluta att en tobaksvara ska tas om hand

om den bjuds ut till försäljning eller uppenbart är avsedd att bjudas ut till för-
säljning i strid med denna lag eller anslutande föreskrifter.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under tillsynsmyndighetens

kontroll vidta de rättelser som behövs för att varan ska få säljas. Varan ska
återlämnas om det görs sannolikt att den inte kommer att säljas i strid med

5 Senaste lydelse 2005:369.

6 Senaste lydelse 1996:941.

background image

3

SFS 2010:682

denna lag eller anslutande föreskrifter. I annat fall får varan förstöras genom
tillsynsmyndighetens försorg.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat

anges i beslutet.

23 §

7

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyndig-

het rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs
av denna lag eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar
och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för
provtagning och undersökning av prov.

23 a §

Kommunen och polismyndigheten ska underrätta varandra om för-

hållanden som är av betydelse för tillsynen.

En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag ska skicka

en kopia av beslutet till Statens folkhälsoinstitut samt den länsstyrelse och
polismyndighet som berörs av beslutet.

23 b §

Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet

lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 21 och 23 §§.

En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

25 §

8

Beslut som en kommun har fattat enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som Statens folkhälsoinstitut har meddelat med stöd av 20 § första

stycket eller 21 § eller som Arbetsmiljöverket meddelat får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

26 §

9

Beslut om föreskrifter enligt 9 § som en myndighet har meddelat

med stöd av ett bemyndigande får överklagas hos regeringen av tillverkare
av tobaksvaror och importörer av tobaksvaror som är avsedda att säljas till
konsumenter inom landet.

Ansvar m.m.

27 §

10

Den som uppsåtligen bryter mot 11 § eller säljer tobaksvaror i strid

med förbud som har meddelats enligt 20 a § döms för olovlig tobaksförsälj-
ning till böter eller fängelse i högst sex månader.

7 Senaste lydelse 1996:941.

8 Senaste lydelse 2005:369.

9 Senaste lydelse 1996:941. Ändringen innebär att första stycket upphävs.

10 Senaste lydelse 2005:369.

background image

4

SFS 2010:682

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 §

första eller andra stycket eller 12 c § första stycket.

Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.

27 a §

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska

inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av före-
läggandet eller förbudet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. En anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt 12 c § som har gjorts

före ikraftträdandet har fortsatt giltighet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.