SFS 2010:727 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter / SFS 2010:727 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)
100727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i tobakslagen (1993:581);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 14, 14 a och 14 b �� tobakslagen2</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1993:581) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">En n�ringsidkare som marknadsf�r tobaksvaror till konsumenter f�r</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">inte anv�nda kommersiella annonser i</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. periodiska skrifter eller andra j�mf�rbara skrifter p� vilka tryckfrihets-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordningen �r till�mplig,</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ljudradio- eller tv-program eller tv-s�ndningar �ver satellit som omfat-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tas av radio- och tv-lagen (2010:696), eller</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. andra �verf�ringar eller tekniska upptagningar p� vilka yttrandefrihets-</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">grundlagen �r till�mplig.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">�ven annan marknadsf�ring av tobaksvaror till konsumenter �n som</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">avses i f�rsta stycket �r f�rbjuden. Detta g�ller dock inte</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. i tryckta skrifter p� vilka tryckfrihetsf�rordningen �r till�mplig eller i</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">�verf�ringar eller tekniska upptagningar p� vilka yttrandefrihetsgrundlagen<br/>�r till�mplig,</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. marknadsf�ring som endast best�r i att tillhandah�lla tobaksvaror f�r</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs�ljning, eller</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. kommersiella meddelanden inne p� f�rs�ljningsst�llen som inte �r</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">p�tr�ngande, upps�kande eller uppmanar till bruk av tobak.</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Kommersiella meddelanden enligt andra stycket 3 ska i den omfattning</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">det �r m�jligt placeras s� att de inte �r synliga fr�n utsidan av f�rs�ljnings-<br/>st�llet.</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:824px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">En n�ringsidkare som marknadsf�r antingen en annan vara �n en to-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">baksvara eller en tj�nst till konsumenter f�r inte anv�nda ett varuk�nneteck-<br/>en som helt eller delvis anv�nds f�r en tobaksvara eller enligt g�llande be-<br/>st�mmelser om varum�rken �r registrerat eller inarbetat f�r en s�dan vara,<br/>om marknadsf�ringen sker i kommersiella annonser i</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. periodiska skrifter eller i andra j�mf�rbara skrifter p� vilka tryckfrihets-</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordningen �r till�mplig,</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ljudradio- eller tv-program eller i tv-s�ndningar �ver satellit som omfat-</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tas av radio- och tv-lagen (2010:696), eller</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 2005:369.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:727</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:727</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. andra �verf�ringar eller tekniska upptagningar p� vilka yttrandefrihets-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">grundlagen �r till�mplig.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en n�ringsidkare anv�nder ett s�dant varuk�nnetecken som avses i</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">f�rsta stycket vid marknadsf�ring till konsumenter p� n�got annat s�tt �n<br/>som d�r s�gs, ska n�ringsidkaren iaktta den m�ttfullhet som �r betingad av<br/>att k�nnetecknet ocks� kan f�rknippas med tobaksvaran.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24">Best�mmelserna i f�rsta och andra styckena till�mpas inte<br/>1. i fr�ga om ett varuk�nnetecken som i endast begr�nsad omfattning f�re-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kommer vid marknadsf�ring av tobaksvaror,</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. i fr�ga om ett varuk�nnetecken som framtr�der i en form som tydligt</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">skiljer sig fr�n utseendet p� tobaksvarans k�nnetecken, eller</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. i andra fall om det �r osk�ligt.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>14 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillverkare, partihandlare och import�rer av tobaksvaror f�r inte</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit allm�nheten har tilltr�de eller<br/>som kan antas f� gr�ns�verskridande effekt, om sponsringen kan antas med-<br/>f�ra att avs�ttningen av tobaksvaror fr�mjas.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om f�rbud mot sponsring av program i radio och tv samt</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">om produktplacering i tv finns i radio- och tv-lagen (2010:696).</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i tobakslagen (1993:581);

utf�rdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 14, 14 a och 14 b �� tobakslagen2

(1993:581) ska ha f�ljande lydelse.

14 �

En n�ringsidkare som marknadsf�r tobaksvaror till konsumenter f�r

inte anv�nda kommersiella annonser i

1. periodiska skrifter eller andra j�mf�rbara skrifter p� vilka tryckfrihets-

f�rordningen �r till�mplig,

2. ljudradio- eller tv-program eller tv-s�ndningar �ver satellit som omfat-

tas av radio- och tv-lagen (2010:696), eller

3. andra �verf�ringar eller tekniska upptagningar p� vilka yttrandefrihets-

grundlagen �r till�mplig.

�ven annan marknadsf�ring av tobaksvaror till konsumenter �n som

avses i f�rsta stycket �r f�rbjuden. Detta g�ller dock inte

1. i tryckta skrifter p� vilka tryckfrihetsf�rordningen �r till�mplig eller i

�verf�ringar eller tekniska upptagningar p� vilka yttrandefrihetsgrundlagen
�r till�mplig,

2. marknadsf�ring som endast best�r i att tillhandah�lla tobaksvaror f�r

f�rs�ljning, eller

3. kommersiella meddelanden inne p� f�rs�ljningsst�llen som inte �r

p�tr�ngande, upps�kande eller uppmanar till bruk av tobak.

Kommersiella meddelanden enligt andra stycket 3 ska i den omfattning

det �r m�jligt placeras s� att de inte �r synliga fr�n utsidan av f�rs�ljnings-
st�llet.

14 a �

En n�ringsidkare som marknadsf�r antingen en annan vara �n en to-

baksvara eller en tj�nst till konsumenter f�r inte anv�nda ett varuk�nneteck-
en som helt eller delvis anv�nds f�r en tobaksvara eller enligt g�llande be-
st�mmelser om varum�rken �r registrerat eller inarbetat f�r en s�dan vara,
om marknadsf�ringen sker i kommersiella annonser i

1. periodiska skrifter eller i andra j�mf�rbara skrifter p� vilka tryckfrihets-

f�rordningen �r till�mplig,

2. ljudradio- eller tv-program eller i tv-s�ndningar �ver satellit som omfat-

tas av radio- och tv-lagen (2010:696), eller

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Lagen omtryckt 2005:369.

SFS 2010:727

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2010

background image

2

SFS 2010:727

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

3. andra �verf�ringar eller tekniska upptagningar p� vilka yttrandefrihets-

grundlagen �r till�mplig.

Om en n�ringsidkare anv�nder ett s�dant varuk�nnetecken som avses i

f�rsta stycket vid marknadsf�ring till konsumenter p� n�got annat s�tt �n
som d�r s�gs, ska n�ringsidkaren iaktta den m�ttfullhet som �r betingad av
att k�nnetecknet ocks� kan f�rknippas med tobaksvaran.

Best�mmelserna i f�rsta och andra styckena till�mpas inte
1. i fr�ga om ett varuk�nnetecken som i endast begr�nsad omfattning f�re-

kommer vid marknadsf�ring av tobaksvaror,

2. i fr�ga om ett varuk�nnetecken som framtr�der i en form som tydligt

skiljer sig fr�n utseendet p� tobaksvarans k�nnetecken, eller

3. i andra fall om det �r osk�ligt.

14 b �

Tillverkare, partihandlare och import�rer av tobaksvaror f�r inte

sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit allm�nheten har tilltr�de eller
som kan antas f� gr�ns�verskridande effekt, om sponsringen kan antas med-
f�ra att avs�ttningen av tobaksvaror fr�mjas.

Best�mmelser om f�rbud mot sponsring av program i radio och tv samt

om produktplacering i tv finns i radio- och tv-lagen (2010:696).

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.