Lag (2020:422) om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2020:422
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Länk: Länk till register

SFS nr:

2020:422
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2020-06-04
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Ändamål

1 §   Rättsmedicinalverket får föra ett register över dna- profiler i syfte att stärka kvaliteten i den rättsgenetiska verksamheten med dna-analyser (elimineringsdatabasen) i enlighet med denna lag.

Uppgifter i elimineringsdatabasen får endast behandlas för att upptäcka och utreda kontamineringar av det som är föremål för dna-analys.

Innebörden av vissa uttryck

2 §   I denna lag avses med

dna-analys: varje förfarande som kan användas för analys av deoxiribonukleinsyra i humant material, och

dna-profil: resultatet av en dna-analys som presenteras i form av siffror eller bokstäver.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

3 §   Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Personuppgiftsansvar

4 §   Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter i elimineringsdatabasen.

Innehåll

5 §   Elimineringsdatabasen får innehålla dna-profiler från personer som anges i 6 och 7 §§ och som genom att komma i kontakt med material eller prover som ska bli föremål för dna- analys eller lokaler där sådana analyser utförs riskerar att kontaminera dessa. Databasen får också innehålla dna-profiler som har påträffats vid en dna-analys och som inte kan hänföras till en identifierad person.

En dna-profil som registreras i databasen får endast ge information om identitet och inte om personliga egenskaper.

Utöver dna-profiler får elimineringsdatabasen innehålla uppgifter om vem dna-profilen avser.

Provtagning

6 §   Anställda vid Rättsmedicinalverket och andra som återkommande kan komma i kontakt med och därigenom riskerar att kontaminera material som används vid dna-analys, prover som ska bli föremål för dna-analys eller lokaler där sådana analyser utförs, är skyldiga att lämna prov för dna-analys i syfte att dna-profilen ska registreras i elimineringsdatabasen. Provet tas i form av salivprov.

7 §   För att få tillträde till en lokal där dna-prover hanteras eller förvaras är även den som inte omfattas av 6 § men som riskerar att kontaminera lokalen, prover som ska bli föremål för dna-analys eller material som används för dna-analys skyldig att lämna prov för dna-analys i syfte att dna-profilen ska registreras i elimineringsdatabasen. Provet tas i form av salivprov.

8 §   Ett prov för dna-analys som har tagits med stöd av 6 eller 7 § får inte användas för något annat ändamål än det som provet togs för och ska förstöras senast sex månader efter det att provet togs.

Användning av elimineringsdatabasen

9 §   Dna-profiler i elimineringsdatabasen får endast användas för jämförelser med
   1. dna-profiler från prov som analyseras vid Rättsmedicinalverket, och
   2. dna-profiler som har tagits fram för att kvalitetssäkra den rättsgenetiska verksamheten med dna-analyser.

Längsta tid för behandling

10 §   Uppgifter i elimineringsdatabasen får behandlas så länge de behövs för att upptäcka och utreda om en persons dna kan ha kontaminerat material, prover eller lokaler, dock som längst den tid som anges i andra-fjärde styckena.

Uppgifter som rör anställda vid Rättsmedicinalverket får inte behandlas längre än två år efter det att det förhållande som grundade skyldigheten att lämna prov upphörde.

Uppgifter som har registrerats med stöd av 7 § får inte behandlas längre än ett år efter det att uppgifterna registrerades.

Uppgifter som rör andra än de som anges i andra och tredje styckena får inte behandlas längre än ett år efter det att det förhållande som grundade skyldigheten att lämna prov upphörde.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177) gäller inte vid tillämpning av denna paragraf.

Skadestånd

11 §   Inom det område som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) ska bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

Rätt att meddela föreskrifter

12 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
   1. meddela närmare föreskrifter om vilka personalkategorier vid Rättsmedicinalverket och vilka andra personkategorier enligt 6 och 7 §§ som är skyldiga att lämna prover för dna- analys till elimineringsdatabasen,
   2. meddela närmare föreskrifter om tillgången till uppgifter i elimineringsdatabasen, och
   3. meddela föreskrifter om förfarandet vid överensstämmelse mellan en dna-profil i elimineringsdatabasen och en annan dna- profil.


Övergångsbestämmelser

2020:422
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
   2. En dna-profil som har registrerats före den 1 juli 2020 i syfte att upptäcka och utreda kontamineringar av det som är föremål för dna-analys, får registreras i elimineringsdatabasen om den registrerade godtar det. De dna- profiler som inte registreras i elimineringsdatabasen ska gallras senast den 1 januari 2021.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.